Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 14:41:31
1 B TÀI CHÍNH ----- CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ------- S : 19/2008/Q-BTC Hà Ni, ngày 29 tháng 4 nm 2008 QUY T NNH V VIC BÃI B THÔNG T S 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 CA B TÀI CHÍNH H NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH I V I CÁC D ÁN CP N C SCH S DNG NGUN VN H TR PHÁT TRIN CHÍNH THC B TRNG B TÀI CHÍNH C n c Ngh nh s 77/2003/N-CP ngày 01/7/2003 ca Chính ph quy nh chc n ng, nhi m v , quy n h n và c cu t chc ca B Tài chính; C n c Ngh nh s 131/2006/N-CP ngày 09/11/2006 ca Chính ph ban hành Quy ch qun lý và s d ng ngun vn h tr phát trin chính thc; C n c Quyt nh s 181/2007/Q-TTg ngày 26/11/2007 ca Th tưng Chính ph ban hành Quy ch cho vay l i t ngun vay, vi n tr nưc ngoài ca Chính ph; Theo ngh ca V trưng V Tài chính i ngo i, QUY T NNH iu 1. Bãi b Thông t s 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 ca B Tài chính h ng dn cơ ch tài chính áp d ng !i vi các d" án c#p nc s$ch s% d ng ngu&n v n h' tr( phát tri)n chính th*c (ODA). iu 2. T#t c+ các d" án c#p nc s$ch s% d ng ngu&n vn ODA !(c Th tng Chính ph phê duy,t Danh m c yêu c-u tài tr( ODA (theo i.u 8 Ngh/ !/nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 ca Chính ph ban hành Quy ch qu+n lý và s% d ng ngu&n vn h' tr( phát tri)n chính th*c) k) t0 ngày 18/12/2007 (ngày Quyt !/nh s 181/2007/Q-TTg ngày 26/11/2007 có hi,u l"c thi hành): áp d ng cơ ch cho vay l $i t0 ngân sách nhà nc theo các !i.u ki,n cho vay l$i quy !/nh t$i Quyt !/nh s 181/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007. iu 3. Các d" án c#p nc s$ch s% d ng ngu&n vn ODA !(c tip t c áp d ng các !i.u ki,n cho vay l$i quy !/nh t$i Thông t s 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005, bao g &m: a) Các d " án c#p nc s$ch !ã !(c duy,t áp d ng theo các !i.u ki,n cho vay l$i quy !/nh t$i Thông t s 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005; b) Các d " án c#p nc s$ch !ã !(c Th tng Chính ph phê duy,t Danh m c yêu c -u tài tr( ODA trc ngày 18/12/2007. iu 4. Quyt !/nh này có hi,u l"c thi hành sau 15 ngày k) t0 ngày !1ng Công báo. iu 5. Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph, U2 ban nhân dân các t 3nh, thành ph tr"c thuc Trung ơng và các !ơn v/ thuc B Tài chính có trách nhi ,m thi hành Quyt !/nh này. N i nhn : - V 1n phòng Chính ph ; - Các B , c ơ quan ngang B , c ơ quan thu c Chính ph ; - U 2 ban nhân dân t 3nh, TP tr "c thu c TW; - C c Ki )m tra VB (B T pháp); - Các !ơn v / thu c B Tài chính; - Công báo; - V Pháp ch ; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính - L u VT, TC N KT. B TRNG TH TRNG Tr n Xuân Hà
— Xem thêm —
Bình luận