Thức tiễn áp dụng Luật cạnh tranh

Lượt xem: 118
Số trang: 24
Mã số: 27773
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 24
Sao chép
THỰC TIỂN ÁP DỤNG LUẬT CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
MỘT: Cơ sở lý luận..............................................................................................6
1) khái quát chung về luật cạnh tranh................................................................6
2) Một số nội dung cơ bản của luật cạnh tranh................................................7
HAI: Thực trạng.................................................................................................15
1) Sơ bộ về việc áp dụng luật cạnh tranh tại việt nam....................................15
2) Thực trạng cạnh tranh không lành mạnh...................................................17
3) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.................................23
4) Giải pháp........................................................................................................24
C.KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ
MỘT: kết luận....................................................................................................25
HAI: kiến nghị....................................................................................................26
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
THỰC TIỂN ÁP DỤNG LUẬT CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1)Lý do chọn đề tài:
Cạnh tranh được thừa nhận là yếu tố đảm bảo duy trì tính năng động và hiệu quả của nền
kinh tế. trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế Việt Nam , cạnh tranh lành mạnh bình đẳng
đóng vai trò trụ cột, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của chế thị trường, tạo lập môi trường
thuận lợi cho phát triển kinh tế. Để đảm bảo kiểm soát được các hành vi gây hạn chế cạnh tranh
hoặc các hành vi có thể dẫn đến việc gây hạn chế cạnh tranh, đặc biệt khi mở cửa thị trường, hội
nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh đó bảo vệ quyền tự do chính đáng của các doanh nghiệp, chống
lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cũng như tạo lập duy trì một môi trường kinh
doanh bình đẳng thì việc nghiên cứu Luật Cạnh Tranh là vô cùng cần thiết.Nghiên cứu thực tiễn
áp dụng luật cạnh tranh ở Việt Nam để có thể rút ra bài học cho tương lai.
2) Mục đích và yêu cầu của tiểu luận:
Mục đích:
- Trang bị kiến thức bản về luận kết hợp luận vào thực tiễn, từ thực tiễn đề ra giải
pháp có tính khả thi
- Giúp sinh viên tích luỹ hành trang bước vào đời, nắm được kiến thức cơ bản
- Nắm được các quyền tự do cạnh tranh trong kinh doanh, các hành vi gây hạn chế cạnh tranh
trong kinh doanh, cũng như nghĩa vụ cạnh tranh đối với từng chủ thể.
- Thực tiễn Việt Nam đã áp dụng luật cạnh tranh như thế nào trong nền kinh tế nước nhà hiện
nay, nhận xét, đánh giá và rút ra bài học.
Yêu cầu:
- Tập hợp được sức mạnh đoàn kết của các thành viên
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, có sự phân công giao việc rõ ràng
- Nắm vững kiến thức và biết áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống.
- Thúc đẩy sự sáng tạo, năng động và tinh thần trách nhiệm của các thành viên.
- Biết nhìn nhận bao quát vấn đề, biết nhận xét, đưa ra ý kiến và đề ra được giải pháp.
3) Đối tượng nghiên cứu:
Thực tiễn áp dụng luật cạnh tranh tại Việt Nam.
4) Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kết hợp với logic, phân tích, đánh giá ,
nhận xét…
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
THỰC TIỂN ÁP DỤNG LUẬT CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM
5) Phạm vi nghiên cứu:
Thời gian: từ năm 2005 đến 2010.
Không gian: nước việt nam.
6)Kết quả nghiên cứu: hình thành bài tiểu luận gồm 3 phần:
A. Phần mở đầu.
B. Phần nội dung.
C. Phần kết luận-kiến nghị.
B. NỘI DUNG
MỘT: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1) khái quát chung về luật cạnh tranh
Luật cạnh tranh là một đạo luật được ban hành nhằm quy định các hành vi cạnh tranh và các
hành vi khác liên quan của thương nhân.
Thời điểm có hiệu lực
Luật cạnh tranh được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và ban
hành ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2005.
Nhiệm vụ
Khẳng định và bảo hộ quyền tự do kinh doanh của doanh nhân.
Duy trì và ổn định trật tự cạnh tranh
Góp phần hình thành ý thức cạnh tranh lành mạnh
Góp phần khơi thông dòng chảy và điều tiết cạnh tranh.
Khái quát nội dung luật cạnh tranh:
I/ Khái niệm cạnh tranh và phạm vi điều chỉnh của Luật cạnh tranh
II/ Đối tượng áp dụng Luật cạnh tranh
III/ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
IV/ Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền
V/ Tập trung kinh tế
VI/ Trình tự, thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
bị cấm và tập trung kinh tế bị cấm.
3
Tải xuống 5,000₫ (24 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-10 20:44:23
Giới thiệu chung A. PHẦN MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG MỘT: Cơ sở lý luận 6 1) khái quát chung về luật cạnh tranh . 6 2) Một số nội dung cơ bản của luật cạnh tranh 7 HAI: Thực trạng 15 1) Sơ bộ về việc áp dụng luật cạnh tranh tại việt nam . 15 2) Thực trạng cạnh tranh không lành mạnh 17 3) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh 23 4) Giải pháp 24 C.KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ MỘT: kết luận 25 HAI: kiến nghị 26
— Xem thêm —
Bình luận