KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

Số trang: 20
Mã số: 277330
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 07:38:04
Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc. XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ ! CHÚNG TA BẮT ĐẦU CÙNG NHAU LÀM VIỆC ! KHÔNG NGỪNGKHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆUĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊNNGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NỘI DUNGNỘI DUNG I- Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của I- Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng CS VNngười đảng viên Đảng CS VN II. Phấn đấu và rèn luyện để xứng II. Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viênđáng với danh hiệu đảng viên III. Công tác vận động nhân dân III. Công tác vận động nhân dân của người đảng viêncủa người đảng viên I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Namsản Việt Nam 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên1- Vị trí, vai trò của người đảng viên a) Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân a) Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.dân lao động và của dân tộc Việt Nam. - Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV - Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐVnăng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV - Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, - Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc.ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc. - Đảng là đại biểu trung thành lợi ích giai cấp, dân tộc nên mỗi - Đảng là đại biểu trung thành lợi ích giai cấp, dân tộc nên mỗi ĐV đều đặt lợi ích giai cấp, dân tộc lên trên, lên trước.ĐV đều đặt lợi ích giai cấp, dân tộc lên trên, lên trước. - Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng ta được toàn dân thừa - Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng ta được toàn dân thừa nhận là đội quân tiên phong lãnh đạo, nên mỗi ĐV phải là nhận là đội quân tiên phong lãnh đạo, nên mỗi ĐV phải là người tiên phong gương mẫu trước quần chúng.người tiên phong gương mẫu trước quần chúng. I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của…I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của… 1- Vị trí, vai trò của người đảng viên1- Vị trí, vai trò của người đảng viên b) ĐV có trách nhiệm góp phần XD và tổ chức thực hiện b) ĐV có trách nhiệm góp phần XD và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. → → Đảng lãnh đạo bằng đường lối, công tác cán bộ và Đảng lãnh đạo bằng đường lối, công tác cán bộ và sự gương mẫu của ĐVsự gương mẫu của ĐV → → Đường lối đúng là nhân tố quyết định thắng lợi. Đường lối đúng là nhân tố quyết định thắng lợi. Đường lối là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Mỗi Đường lối là kết tinh trí tuệ của ...
— Xem thêm —
Bình luận