MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

Số trang: 6
Mã số: 276637
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
M U PHI U ĐI U TRA
(S d ng đ ph ng v n h nông dân)
H và tên ng i ph ng v n:................................................................................. ườ
H và tên ng i đ c ph ng v n........................................................................ ườ ượ
Thôn: ..................... Xã: ................. Huy n: ......................T nh:...............
Gi i tính: ............. Nam .............. N
Tu i: ............ Dân t c: ................ Trình đ : ...............
Chúng tôi r t mong mu n gia đinh Ông/Bà cung c p cho chúng tôi m t s thông tin v ho t đ ng
s n xu t nông nghi p năm 2011.
1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu kh u: …………………………………...........
2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao đ ng: ……………………………….........
3- Di n tích canh tác c a gia đình:......................................................................
4- S m nh ru ng c a gia đình:...........................................................................
5- Di n tích đ t 2 lúa:..........................................................................................
6- Di n tích đ t lúa - màu:...................................................................................
7- Di n tích đ t màu:...........................................................................................
8- Các lo i cây tr ng canh tác c a gia đình:........................................................
9- Các công th c luân canh:
TT Lo i đ t V
Ghi chú
Xuân Mùa Đông
1
2 lúa
2
Lúa - màu
3
Đ t màu
4
Đ t khác
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
10- Các gi ng cây tr ng và năng su t:
TT Cây tr ng/ v Gi ng NS (kg/sào)
T/ nh p
(1.000đ)
1 Lúa
Xuân
Mùa
2 t
3 D a, Bíư
4 Ngô
5 Khoai tây
6 Đ u t ng ươ
7 L c
8 Rau màu
11- M c đ u t phân bón cho các lo i cây tr ng ư
TT Lo i cây Ch ng lo i, l ng (kg/sào) ư PP bón (%)
P. Chu ng Đ m URe Supelan KCl Lót Thúc1 Thúc2
1 Lúa
2 t
3 D a, Bíư
4 N
5 Khoai tây
6 Đ u t ng ươ
7 L c
8 Rau màu
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
12- Chi phí s n xu t m t s lo i cây tr ng:
Lo i cây/v H ng m c
S l ng ượ
(kg/sào)
Thành ti n
(1.000đ)
Ghi chú
Lúa xuân
H t gi ng
Phân chu ng
Đ m
Lân
Kali
Vôi
Thu c tr sâu
Thu c tr c
Lao đ ng
Chi phí khác
T ng
Lúa mùa
H t gi ng
Phân chu ng
Đ m
Lân
Kali
Vôi
BVTV
Thu c tr c
Lao đ ng
Chi phí khác
T ng
t H t gi ng
Phân chu ng
Đ m
Lân
Kali
Vôi
Thu c tr sâu
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 18:11:33
Chúng tôi rất mong muốn gia đinh Ông/Bà cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2011. 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu khẩu: …………………………………........... 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao động: ………………………………......... 3- Diện tích canh tác của gia đình:...................................................................... 4- Số mảnh ruộng của gia đình:..
— Xem thêm —