MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để phỏng vấn hộ nông dân)

Số trang: 6
Mã số: 276637
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 18:11:33
Chúng tôi rất mong muốn gia đinh Ông/Bà cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2011. 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu khẩu: …………………………………........... 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao động: ………………………………......... 3- Diện tích canh tác của gia đình:...................................................................... 4- Số mảnh ruộng của gia đình:.. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ M U PHI U ĐI U TRA Ẫ Ế Ề (S d ng đ ph ng v n h nông dân) ử ụ ể ỏ ấ ộ H và tên ng i ph ng v n:................................................................................. ọ ườ ỏ ấ H và tên ng i đ c ph ng v n........................................................................ ọ ườ ượ ỏ ấ Thôn: ..................... Xã: ................. Huy n: ......................T nh:............... ệ ỉ Gi i tính: ............. ớ □ Nam .............. □ Nữ Tu i: ............ Dân t c: ................ Trình đ : ............... ổ ộ ộ Chúng tôi r t mong mu n gia đinh Ông/Bà cung c p cho chúng tôi m t s thông tin v ho t đ ng ấ ố ấ ộ ố ề ạ ộ s n xu t nông nghi p năm 2011. ả ấ ệ 1- Gia đình ông/bà có bao nhiêu kh u: …………………………………........... ẩ 2- Gia đình ông/bà có bao nhiêu lao đ ng: ộ ……………………………… ......... 3- Di n tích canh tác c a gia đình:...................................................................... ệ ủ 4- S m nh ru ng c a gia đình:........................................................................... ố ả ộ ủ 5- Di n tích đ t 2 lúa:.......................................................................................... ệ ấ 6- Di n tích đ t lúa - màu:................................................................................... ệ ấ 7- Di n tích đ t màu:........................................................................................... ệ ấ 8- Các lo i cây tr ng canh tác c a gia đình:........................................................ ạ ồ ủ 9- Các công th c luân canh: ứ TT Lo i đ t ạ ấ Vụ Ghi chú Xuân Mùa Đông 1 2 lúa 2 Lúa - màu 3 Đ t màu ấ 4 Đ t khác ấ 1 10- Các gi ng cây tr ng và năng su t:ố ồ ấ TT Cây tr ng/ v ồ ụ Gi ngố NS (kg/sào) T/ nh p ậ (1.000đ) 1 Lúa Xuân Mùa 2 t Ớ 3 D a, Bí ư 4 Ngô 5 Khoai tây 6 Đ u t ng ậ ươ 7 L c ạ 8 Rau màu 11- M c đ u t phân bón cho các lo i cây tr ng ứ ầ ư ạ ồ TT Lo i cây ạ Ch ng lo i, l ng (kg/sào)ủ ạ ượ PP bón (%) P. Chu ng ồ Đ m UReạ Supelan KCl Lót Thúc1 Thúc2 1 Lúa 2 t Ớ 3 D a, Bí ư 4 Ngô 5 Khoai tây 6 Đ u t ng ậ ươ 7 L c ạ 8 Rau màu ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 2 ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 12- Chi phí s n xu t m t s lo i cây tr ng:ả ấ ộ ố ạ ồ Lo i cây/v ạ ụ H ng m cạ ụ S l ng ố ượ (kg/sào) Thành ti n ề (1.000đ) Ghi chú Lúa xuân H t gi ng ạ ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ Thu c tr c ố ừ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ Lúa mùa H t gi ng ạ ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi BVTV Thu c tr c ố ữ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ t Ớ H t gi ng ạ ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ 3 Thu c tr cố ừ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ D a, Bí ư H t gi ng ạ ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ Thu c tr c ố ừ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ Ngô H t gi ng ạ ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ Thu c tr c ố ừ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ Khoai tây H t gi ng ạ ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ Thu c tr c ố ừ ỏ Lao đ ng ộ 4 Chi phí khác T ngổ Đ u t ng ậ ươ Gi ng ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ Thu c tr c ố ừ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ L c ạ Gi ng ố Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ Thu c tr c ố ừ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ Rau màu Phân chu ng ồ Đ m ạ Lân Kali Vôi Thu c tr sâu ố ừ Thu c tr c ố ừ ỏ Lao đ ng ộ Chi phí khác T ng ổ ................................................................................................................................................................. 5 Xin c m n gia đình Ông (Bà) đã cho chúng tôi bi t m t s thông tin!ả ơ ế ộ ố ..................., ngày..... tháng..... năm 20 . Ng i ph ng v n ườ ỏ ấ 6
— Xem thêm —
Bình luận