BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Số trang: 3
Mã số: 275215
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang
Ngày soạn giáo án: 18/08/2008
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT)
TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học:
- Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản.
- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.
II Chuẩn bị :
1. Giáo viên: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản
lý học sinh:gv biên soạn), máy chiếu.
2. Học sinh: Tự tìm hiểu về nội quy thư viện một s thẻ/phiếu, sổ sách theo dõi quá trình
quản lý sách và mượn/ trả sách của thư viện của trường mình.
III. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh
IV.Các bước lên lớp
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
3. Tiến trình giảng dạy:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội qui
thư viện, thẻ thư viện, phiếu
mượn-trả sách, sổ quản
sách…của thư viện trường
THPT
-Hướng dẫn HS tìm hiểu các
ràng trong CSDL sẽ xây dựng:
+Thời hạn mượn sách
+Số lượng sách được mượn mỗi
lần
+Qui ước một s s c khi qui
phạm nội qui…và một số loại
phiếu hay s sách tối thiểu như
thẻ mượn đọc, thẻ mượn về nhà,
sổ theo dõi sách trong kho, s
theo dõi tình hình sách cho
mượn (tình hình đọc sách của
độc giả)…
-Chia HS theo nhóm để tìm hiểu
các nội dung đã nêu ra
-Từng nhóm trình bày nội dung
đã thảo luận.
-Gọi các nhóm khác cho ý kiến
đóng góp
- Từng nhóm thảo luận nội
dung đã được GV phân
công.
-Từng nhóm cử đại diện
trình y các nội dung đã
thảo luận.
Bài:
TÌM HIỂU HỆ SỞ DỮ
LIỆU
Bài1: Tìm hiểu nội qui thư viện,
thẻ thư viện, phiếu mượn-trả
sách, sổ quản sách…của thư
viện trường THPT
Phạm Phú Hải
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang
-Đưa ra kết luận.
Hoạt động 2: Kể tên các hoạt
động chính của thư viện
-Hướng dẫn các nhóm chủ yếu
tập trung vào 2 công việc chính:
quản sách mượn-trả sách
của thư viện.
-Từng nhóm trình bày nội dung
đã thảo luận.
-Gọi các nhóm khác cho ý kiến
đóng góp
-Đưa ra kết luận.
+Quản sách gồm các hoạt
động như nhập/xuất sách, vào/
ra kho(theo hóa đơn, biên lai),
thanh sách(do sách lạc hậu
nội dung hoặc theo biên lai giải
quyết sự c mất sách), đền
sách hoặc tiền(do mất sách), …
+Mượn/ trả sách
-Cho mượn:
-Nhận trả sách
-Tổ chức thông tin về sách
tác giả
(GV u cụ thể từng công việc
của các hoạt động ợn/ trả
sách).
GV nêu thêm về cách giải quyết
sự cố vi phạm nội qui…
Hoạt động 3: Liệt các đối
tượng cần quản lý khi xây dựng
CSDL THUVIEN.
-GV hướng dẫn học sinh tìm
hiểu các đối tượng.
GV kết luận về các đối ợng
cần quản về quá trình quản
-Từng nhóm góp ý kiến
cho các nhóm khác.
-Quan sát và ghi chép.
- Từng nhóm thảo luận nội
dung đã được GV phân
công.
-Từng nhóm cử đại diện
trình y các nội dung chi
tiết về hoạt động mượn/ trả
sách.
-Các nhóm trao đổi bổ
sung lẫn nhau.
-Quan sát và ghi chép.
-Các nhóm tìm các đối
tượng đã tham gia vào quá
trình quản sách
mượn/ trả sách.
-Từng nhóm nêu các đối
tượng đã tìm ra
-Các nhóm thảo luận
Bài 2: Kể tên các hoạt động
chính của thư viện
- Các họat động chính của thư
viện gồm:
+ Quản sách: gồm các hoạt
động:
Nhập/xuất sách vào/ra
Thanh lí sách
Đền bù sách hoặc tiền
+ Mượn/trả sách: gồm các hoạt
động:
Cho mượn
Nhận trả sách
Tổ chức thông tin về sách
và tác giả
Bài 3: Liệt kê các đối tượng cần
quản lý khi xây dựng CSDL
THUVIEN.
Phạm Phú Hải
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang
sách mượn/ trả sách
như:thông tin về người đọc,
theo tin về sách
-Chia từng đối tượng cho các
nhóm tìm hiểu các thuộc tính
của đối tượng
-Từng nhóm trình bày nội dung
đã thảo luận.
-Gọi các nhóm khác cho ý kiến
đóng góp
-Đưa ra kết luận.(chiếu các bảng
thông tin về đối tượng: người
mượn, sách, tác giả ).
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS
đưa ra các bảng cần có đối với
CSDL THUVIEN. Các cột của
các bảng.
-Chia từng đối tượng cho các
nhóm tìm hiểu các thuộc tính
của đối tượng
-Từng nhóm trình bày nội dung
đã thảo luận.
-Gọi các nhóm khác cho ý kiến
đóng góp.
-Đưa ra kết luận:(chiếu các bảng
đã chuẩn bị lên máy chiếu).
thống nhất các thông tin
chi tiết, cần thiết của đối
tượng.
-Từng nhóm cử đại diện
trình y các nội dung đã
thảo luận.
-Từng nhóm góp ý kiến
cho các nhóm khác.
-Quan sát và ghi chép
-Các nhóm tiếp tục phát
triển công việc: từ việc kiệt
các thông tin về một đối
tượng đến chuyeenrt thành
thiết kế một bảng dữ liệu
về đối tượng này.
-Các nhóm trình bày bảng
của mình. Sau đó thống
nhất hơn về các thuộc tính
trong mỗi bảng.
- Ghi chép nội dung c
bảng được chiếu trên bảng.
Bài 4: Theo em, CSDL THU
VIEN của thư viện trường em
cần những bản nào? Mỗi bảng
cần những cột nào?
Phạm Phú Hải
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-06 03:49:15
I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang Ngày soạn giáo án: 18/08/2008 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. Mục đích, yêu cầu : Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. II Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), máy chiếu. 2. Học sinh: Tự tìm hiểu về nội quy thư viện một số thẻ/phiếu, sổ sách theo dõi quá trình quản lý sách và mượn/ trả sách của thư viện của trường mình. III. Phương pháp giảng dạy : Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh IV. Các bước lên lớp 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Tiến trình giảng dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn-trả sách, sổ quản lý sách…của thư viện trường THPT -Hướng dẫn HS tìm hiểu các ràng trong CSDL sẽ xây dựng: +Thời hạn mượn sách +Số lượng sách được mượn mỗi lần +Qui ước một số sự cố khi qui phạm nội qui…và một số loại phiếu hay sổ sách tối thiểu như thẻ mượn đọc, thẻ mượn về nhà, sổ theo dõi sách trong kho, sổ theo dõi tình hình sách cho mượn (tình hình đọc sách của độc giả)… -Chia HS theo nhóm để tìm hiểu các nội dung đã nêu ra -Từng nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. -Gọi các nhóm khác cho ý kiến đóng góp - Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công. -Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung đã thảo luận. Bài: TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Bài1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn-trả sách, sổ quản lý sách…của thư viện trường THPT Phạm Phú Hải Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang -Đưa ra kết luận. Hoạt động 2 : Kể tên các hoạt động chính của thư viện -Hướng dẫn các nhóm chủ yếu tập trung vào 2 công việc chính: quản lí sách và mượn-trả sách của thư viện. -Từng nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. -Gọi các nhóm khác cho ý kiến đóng góp -Đưa ra kết luận. +Quản lý sách gồm các hoạt động như nhập/xuất sách, vào/ ra kho(theo hóa đơn, biên lai), thanh lý sách(do sách lạc hậu nội dung hoặc theo biên lai giải quyết sự cố mất sách), đền bù sách hoặc tiền(do mất sách), … +Mượn/ trả sách -Cho mượn: -Nhận trả sách -Tổ chức thông tin về sách và tác giả (GV nêu cụ thể từng công việc của các hoạt động mượn/ trả sách). GV nêu thêm về cách giải quyết sự cố vi phạm nội qui… Hoạt động 3: Liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng CSDL THUVIEN. -GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu các đối tượng. GV kết luận về các đối tượng cần quản lý về quá trình quản lý -Từng nhóm góp ý kiến cho các nhóm khác. -Quan sát và ghi chép. - Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công. -Từng nhóm cử đại diện ...
— Xem thêm —
Bình luận