CẤU TRÚC DỮ LIỆU RASTER VÀ VECTOR

Số trang: 7
Mã số: 275175
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-06 04:19:27
Các đối tượng địa lý khi được biểu diễn trên máy tính được biết đến ở 2 dạng: cấu trúc dữ liệu raster và cấu trúc dữ liệu vector. CẤU TRÚC DỮ LIỆU RASTER VÀ VECTOR 1 CẤU TRÚC RASTER ................................................................................................. 1 2 CẤU TRÚC VECTOR ................................................................................................ 3 2.1 Cấu trúc Spaghetti ................................................................................................ 4 2.2 Cấu trúc Topology ............................................................................................... 5 3 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CẤU TRÚC VECTOR VÀ RASTER .............................. 6 Các đối tượng địa l ý khi được biểu diễn trên máy tính được biết đến ở 2 dạng: cấu trúc dữ liệu raster và cấu trúc dữ liệu vector. 1 CẤU TRÚC RASTER Khái niệm Mô hình raster biểu diễn không gian như là một ma trận số nguyên, mỗi giá trị số nguyên đại diện cho một thuộc tính, vị trí của số nguyên chính là vị trí của đối tượng Thí dụ: Hình 1: Mô hình dữ liệu raster và vector Hình 2: Mô hình dữ liệu raster và vector Liên hệ với thế giới thực: mỗi pixel sẽ tương ứng với một ô nào đó trong thế giới thực. Trong cấu trúc raster: - Đường được biểu diễn bằng những pixel có cùng giá trị f(x,y) liên tiếp nhau. - Vùng được xác định thành một mạng gồm nhiều pixel có cùng giá trị thuộc tính f(x,y). Hình 3: Cấu trúc dữ liệu raster Cấu trúc lưu trữ raster cơ bản: - Cấu trúc lưu mã chi tiết (exhaustive enumeration) - Cấu trúc lưu mã run length (run-length encoding). Đối với cấu trúc lưu mã chi tiết , mỗi một điểm lưới được gắn với giá trị duy nhất, vì vậy dữ liệu không được nén gọn. Cấu trúc l ưu mã chạy dài có ý nghĩa như là một kỹ thuật nén dữ liệu nếu raster chứa các nhóm điểm lưới có cùng một giá trị. Khi đó thay vì phải lưu trữ riêng cho từng điểm lưới, cấu trúc này lưu trữ theo từng thành phần có một giá trị duy nhất và số lượng điểm lưới chứa đựng giá trị đó. Hình : Minh họa cấu trúc mã chi tiết Hình 4: Minh họa cấu trúc mã run length 2 CẤU TRÚC VECTOR Khái niệm Các đối tượng không gian khi biểu diễn ở cấu trúc dữ liệu vector được ...
— Xem thêm —
Bình luận