Nhúng
Toàn màn hình
/ 112
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (112 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 11:03:43
Chào mừng các bạn đến với tài liệu .Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS 6 PROFESSIONAL mô phỏng điện tử.. Quá trình thiết kế mạch điện tử với sự hổ trợ của các phần mềm chuyên dụng đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên , giáo viên cũng như các kỹ sư trong ngành. Trong quá trình thiết kế mạch điện tử, nếu có bên cạnh một công cụ mô phỏng để thực hiện ngay những ý tưởng mới thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để dùng vào việc tối ưu mạch điện của mình. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM KHOA ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM ISIS 6 PROFESSIONAL MOÂ PHOÛNG ÑIEÄN TÖÛ (TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC : GIAÛI TÍCH MAÏCH TREÂN MAÙY VI TÍNH) Thaùng 5 - 2006 Giaùo Vieân Höôùng Daãn : Th.S TRAÀN VAÊN DUÕNG Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:  Nguyeãn Quang Anh Tuù 03101314  Hoà Anh Tuaán 03101319  Nguyeãn Duy Hieäu 03101097  Phaïm Minh Tieán 03101288  Mai Khang Sinh 03101234 id5423656 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a gr\ eat PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS . - Trang 1- LÔØI MÔÛ ÑAÀU haøo möøng caùc baïn ñeán vôùi taøi lieäu “ Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm ISIS 6 PROFESSIONAL moâ phoûng ñieän töû ”. Quaù trình thieát keá maïch ñieän töû vôùi söï hoå trôï cuûa caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ vaø ñang thu huùt söï quan taâm cuûa nhieàu sinh vieân , giaùo vieân cuõng nhö caùc kyõ sö trong ngaønh. Trong quaù trình thieát keá maïch ñieän töû, neáu coù beân caïnh moät coâng cuï moâ phoûng ñeå thöïc hieän ngay nhöõng yù töôûng môùi thì baïn seõ tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian ñeå duøng vaøo vieäc toái öu maïch ñieän cuûa mình. Treân cô sôû ñoù, ISIS ñaõ ra ñôøi, phaùt trieån treân 12 naêm nay bôûi Labcenter Electronics- moät coâng ty saûn xuaát phaàn meàm CAD cuûa Anh- vaø ñöôïc haøng nghìn ngöôøi söû duïng treân khaép theá giôùi. Vôùi ISIS chuùng ta coù theå moâ phoûng haàu heát caùc daïng maïch ñieän töû, vaø laàn ñaàu tieân ôû caùc chöông trình CAD, ISIS cho pheùp thieát keá hoaøn chænh moät heä thoáng Vi ñieàu khieån bao goàm toaøn boä maïch phaàn cöùng giao dieän beân ngoaøi, sau ñoù moâ phoûng söï töông taùc giöõa chuùng. ISIS coøn ñaët quan taâm ñeán vieäc thieát keá maïch in (Printed Circuit Board-PCB) vôùi söï hoå trôï keát xuaát maïch ñieän sang ARES hoaëc moät chöông trình CAD Layout khaùc ñeå veõ maïch in. Ñoái vôùi caùc sinh vieân môùi cuûa ngaønh ñieän töû, ISIS taïo moät söï haáp daãn baèng moät heä thoáng chöông trình ñaày ñuû coâng cuï maïnh meõ vaø ñaày maøu saéc, nhieàu phoâng chöõ. Keøm theo ñoù laø moät thö vieän caùc thieát keá maãu ña daïng theo thöù töï töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp ñeå caùc baïn tieáp tuïc phaùt trieån theo yù töôûng cuûa mình. Coù raát nhieàu tính naêng öu vieät, tuy nhieân ISIS ñoái vôùi nhieàu ngöôøi söû duïng ôû Vieät Nam vaãn coøn môùi meõ. Vôùi mong muoán giôùi thieäu ISIS ñeán caùc baïn moät caùch toång quaùt nhaát, nhoùm ñaõ choïn phaàn meàm naøy trong baøi baùo caùo moân hoïc “Giaûi tích maïch treân maùy vi tính ” cuûa mình. Hy voïng seõ giuùp ...
— Xem thêm —
Bình luận