Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-16 04:13:56
Mục tiêu thực hiện đề tài : Ngày nay, việc tin học hóa công tác kế toán đ khơng cịn xa lạ đối với các doanh nghiệp. Đây là một thuận lợi rất lớn cho các kế toán viên trong việc xử lý dữ liệu. BẢNGTÓMTẮTĐỀTÀI Tênđềtài:“Quytrìnhkiểmtốndoanh thuvchiphítrongđiềukiệntinhọchĩa cơngtckếtốnpdụngtạiCơngty KiểmTốnBDO-AFC” Mụctiêuthựchiệnđềtài: Ngàynay,việctinhọchóacôngtáckếtoánđkhơngcịnxalạđốivớicácdoanh nghiệp.Đâylàmộtthuậnlợirấtlớnchocáckếtoánviêntrongviệcxửlýdữliệu.Tuy nhin,điềunàysẽảnhhưởngnhưthếnàođếncôngtáckiểmtoáncủacáckiểmtoánviên khitiếnhànhkiểmtoánchomộtkhoảnmụccụthể?Xemxétmứcđộquantrọngcủacác khoảnmụctrìnhbytrnbocotichính,ngưỡiviếtnhậnthấykhoảnmụcdoanhthuvàchi phítrìnhbytrnbocokếtquảkinhdoanhlhaikhoảnmụcquantrọng,phảnnhtìnhhình hoạtđộngcủamộtdoanhnghiệp.Vớimongmuốntìmhiểuquytrìnhkiểmtốnchokhoản mụcdoanhthuvchiphítrongđiềukiệntinhọchóacôngtáckếtoán,ngườiviếtđnghin cứuvthựchiệnđềtài:“Quytrìnhkiểmtốndoanhthuvchiphítrongđiềukiệntinhọc hóacôngtáckếtoánápdụngtạiCôngtyKiểmtoánAFC” ĐượcsựhướngdẫncủaThầyvàcácAnhChịkiểmtoánviêntrongCôngtyKiểm toánAFC,cùngvớiviệcthamgiavàocáccuộckiểmtoáncụthểngườiviếtđghilạicc bướccôngviệccủacáckiểmtoánviênkhitiếnhànhkiểmtoánkhoảnmụcdoanhthuvà chiphíchocáckháchhàngđtinhọchĩacơngtckếtốnvminhhọabằngmộtcuộckiểm tốncụthể.Từđóđưaracácnhậnxétvàkiếnnghịđốivớiquytrìnhkiểmtốndoanhthuv chiphítrongđiềukiệntinhọchóacôngtáckếtoánđốivớiCôngty. Vớikiếnthứcvkinhnghiệmcịnnhiềuhạnchếnnđềtàikhôngthểtránhkhỏinhững thiếusót.MongnhậnđượcsựgópýtừQuýthầycô,bạnđọcđểđềtàiđượchoànthiệnhơn. Xinchânthànhcảmơn. ĐỀCƯƠNGCHITIẾT CHƯƠNG1:GIỚITHIỆUVỀCÔNGTYCỔPHẦNKIỂMTOÁNVÀTƯVẤN TÀICHÍNHKẾTOÁN(BDO-AFC) 1.1.Lịchsửhìnhthnhvphttriển 1.1.1.AFC–ChinhnhCơngtyDịchvụKếtốnvKiểmtốnAASCtạiThnhPhốHồ ChíMinh 1.1.2.AFC–CôngTyCổPhầnKiểmToánVàTưVấnTàiChínhKếToán 1.2.Cơcấutổchức,vịtrí,chứcnăngvànhiệmvụcủaCôngty 1.2.1.Cơcấutổchứctrongcôngty 1.2.2.VịtrícủacơngtyAFC 1.2.3.Chứcnăngvnhiệmvụcủacơngty 1.3.CácdịchvụAFCcungcấpvànhữngthànhquảđạtđược 1.3.1.CcdịchvụdoAFCcungcấp 1.3.2.Thànhquảđạtđược. CHƯƠNG2:CƠSỞLÍLUẬNVỀKIỂMTOÁNTHUNHẬPVÀCHIPHÍ TRONGĐIỀUKIỆNTINHỌCHÓACÔNGTÁCKẾTOÁN 2.1.Nhữngvấnđềchungvềkiểmtoántrongmôitrườngtinhọc 2.1.1.Sựhiểubiếtvềmôitrườngtinhọccủakiểmtoánviên: 2.1.1.1.Đặcđiểmcủaxửlídữliệukếtoánbằngmáy: +Chứngtừsửdụng +Phươngphápxửlídữliệu +Xtduyệtvthựchiệnnghiệpvu +Lậptrìnhtrướccácthủtụckiểmsoát +Đặcđiểmthôngtinđầura +Lưutrữdữliệu 2.1.1.2.Tìmhiểuvđánhgiáhệthốngkiểmsoátnộibộtrongmôitrườngtin học: +Rủirothườnggặpphảitrongmôitrườngxửlýbằngmy +Cáchoạtđộngkiểmsoáttrongmôitrườngtinhọc +Thựchiệncácthủtụckiểmsoátvàđánhgiárủiro 2.1.2.Xáclậpmứctrọngyếuvàthựchiệncácthửnghiệmcơbản 2.1.2.1Xclậpmứctrọngyếutrongkiểmtốn 2.1.2.2Thựchiệncácthửnghiệmcơbản 2.2.Quytrìnhkiểmtốnchokhoảnmụcdoamhthutrnbocokếtquảkinh doanh 2.2.1Quytrìnhkiểmtốnchokhoảnmụcdoanhthubnhngvcungcấpdịchvụ 2.2.1.1.Đặcđiểmcủakhoảnmụcdoanhthubnhngvcungcấpdịchvụ 2.2.1.2.Mụctiucủakiểmtốndoanhthubnhngvcungcấpdịchvụ 2.2.1.3.TìmhiểuvthựchiệnccTNKSđốivớinghiệpvụbánhàngvà cungcấpdịchvụ. 2.2.1.4.Thựchiệncácthửnghiệmcơbản: pdụngmộtsốthủtụcphntích Kiểmtrasựphtsinhcủacckhoảndoanhthubnhngv cungcấpdịchvụ Kiểmtrasựđầyđủcủacáckhoảndoanhthu Kiểmtrasựchínhxc Kiểmtraviệcphnloạidoanhthu Kiểmtraviệckhoásổđốivớinghiệpvụbnhngvcung cấpdịchvụ 2.2.2.QuitrìnhkiểmtốnDTTCvthunhậpkhc. 2.2.2.1.ĐặcđiểmkhoảnmụcDTTCvàthunhậpkhác 2.2.2.2.MụctiucủakiểmtốnDTTCvthunhậpkhc 2.2.2.3.Tìmhiểuvthựchiệnccthửnghiệmkiểmsốtđốivớiviệcghi nhậncáckhoảnDTTCvàthunhậpkhác. 2.2.2.4.Thựchiệncácthửnghiệmcơbản. 2.3.QuytrìnhkiểmtốnchokhoảnmụcchiphítrnbocoKQKD 2.3.1.Đặcđiểmcủakhoảnmụcchiphítrênbáocáokếtquảkinhdoanh 2.3.2.Mụctiucủakiểmtốncckhoảnmụcchiphí 2.3.3.Tìmhiểuvthựchiệnccthửnghiệmkiểmsốtđốivớiviệcghinhậnvàtrìnhby cckhoảnchiphíphtsinhtrongkỳ 2.3.4.Ápdụngcácthủtụcphântíchvàthựchiệncácthửnghiệmcơbản CHƯƠNG3:QUYTRÌNHKIỂMTỐNTHUNHẬPVCHIPHÍTRONGĐIỀU KIỆNTINHỌCHÓACÔNGTÁCKẾTOÁNÁPDỤNGTẠICÔNGTYKIỂM TOÁNAFC 3.1.Tìmhiểusơbộvềkháchhàng 3.1.1.Thuthậptiliệuvềtìnhhìnhkinhdoanhcủakhchhng 3.1.2.Giaiđoạnchuẩnbịkiểmtoán +Thnhlậpnhĩmkiểmtốn +Chuẩnbịhồsơkiểmtoán vHồntấtcuộckiểmtốn(msốlA): vLậpkếhoạch,thôngtinhợpđồngkiểmtoán(msốlB) vLậpkếhoạchchiếnlượckiểmtoán(msốlC) vCcchitiếtthựchnhkiểmtốntừngkhoảnmục +Lậpkếhoạchkiểmtốntổngqut 3.2.Quytrìnhkiểmtốnchokhoảnmụcdoanhthuvchiphítrnbocokếtquả kinhdoanh 3.2.1.Quytrìnhchungpdụngchokiểmtốnkhoảnmụcthunhậpvchiphítrnboco kếtquảkinhdoanh +Mụctiukiểmtốn +Tìmhiểuhệthốngkiểmsốtnộibộ +Xáclậpmứctrọngyếuvàđánhgiárủirokiểm toán 3.2.2.Quytrìnhkiểmtốncụthểchokhoảnmụcdoanhthubnhngvcungcấpdịch vụ,doanhthutichínhvthunhậpkhc 3.2.2.1.Thựchiệncácthủtụcphântíchcơbản 3.2.2.2Thựchiệnccthửnghiệmchitiếtvthuthậpbằng chứngkiểmtốn 3.2.2.3.Đisâuvàokiểmtoánchotừngkhoảndoanhthu 3.2.3.Quytrìnhkiểmtốnchocckhoảnmụcchiphítrnbocokếtquảkinhdoanh 3.2.3.1.Thựchiệncácthủtụcphântíchcơbản 3.2.3.2..Thựchiệncácthửnghiệmcơbảnvàthuthậpbằng chứngkiểmtoán CHƯƠNG4:NHẬNXÉTVÀKIẾNNGHỊ 4.1.Nhậnxt 4.1.1.NhữngưuđiểmCôngtyAFCđđạtđượctronglĩnhvựckiểmtốn 4.1.2.Nhữngưuđiểmtrongquytrìnhkiểmtốndoanhthuvchiphítrongđiềukiện tinhọchóacôngtáckếtoánđangápdụngtạiCôngty 4.1.3.MộtsốvấnđềcịntồntạitrongquytrìnhkiểmtốncủaCơngty 4.2.Kiếnnghị 4.2.1.Tìmhiểukỹhơnvềhệthốngkiểmsoátnộibộ 4.2.1.1.Sựcầnthiếtphảitìmhiểuhệthốngkiểmsốtnộibộcủa đơnvị 4.2.2.1.Mộtsốphươngpháptìmhiểuhệthốngkiểmsốtnộibộ củađơnvị 4.2.2.Cóbiệnphápthuthậpbằngchứngkiểmtoánđángtincậy 4.2.3.Sửdụngccphầnmềmhỗtrợcơngtckiểmtốncủacckiểmtốnvin 4.2.4.Sửdụngphầnmềmkiểmtốn
— Xem thêm —
Bình luận