Nhúng
Toàn màn hình
/ 41
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (41 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 21:57:09
1 icnggiunsn Giuna-giuntc-giunkim Hcvinquny BmnStrt-KsinhtrngvCntrng TSNguynNgcSan icnggiunsn "Giunsn lnhngngvta bo,c cc cquanringbit "Giunsnsngksinhthn, docuto cthӮcnhiuthayithchnghivi isngksinh. "asgiunsnksinhngtiuho,bt thngcthdichuynlcch. 1.Khinimvgiunsn "Phngthcsinhsnkhcnhaurrtgiagiun trn, sn l, sn dy. "ngxmnhpcaGS vo cthvtchkhc nhau.Chyutheongtiuho "ngthimmbnhGSkhcnhau,chyu theongtiuho. "BnhGSrtphbinccncnhitidoc iukinthunlichossinhtrng, phttrin caGS vccvtchtrunggian. 1.Khinimvgiunsn 2.1.Chimotdinhdngcacthvt ch 2.2. Gycchocthvtch 2.3. Tc hi chc 2.4. Gydngchovtch 2.5.M뮭ngchovikhunxmnhp 2. Tc hicagiunsnvivtch "Lmsng:chthamkhovcctriuchng khnginhnh. "XtnghimKSThc:tytheovtrksinhv ngthimmbnhrangoicnh. +Hnhth:chunvng. +Mindchhc:choktqukhngchnhxc. + KthutSHPTvangcnhiuhahn. "Dchthc. 3.Chnonbnhgiunsn Nguyntciutrbnhgiunsn: +Chnthucchiuquvinhiuloigiunsn +Dngthucvinngcaoctcdngmnh. +Saukhiungthuciutr, nndngthucty. + PhixlGSsaukhity,trnhnhim. +SaukhityGSpdngBPvsinh,chngti nhim +Cniutrޮnhkgiunsn (6-12thng)PC tinhimvbinchng. 4.iutrbnhgiunsn Thuciutrgiun: +Piperazin(dietylendiamin),hexahydrat +Levamisole:levaris,decaris,solaskil... +Mebendazole:vermox,fugacar,soltric... +Albendazole:zentel,zenben,alzental. +Pyrantel:combantrin,antiminth,panatel... +Thiabendazole(mitezol) +Diethylcarbamazin(DEC,banocid,notezin...) 4.iutrbnhgiunsn Thuciutrsn: +Mebendazole:vermox,fugacar, soltric... +Albendazole:zentel,zenben,alzental. +Niclosamid:yomesal,niclocide,tamox... +Praziquantel:pratez,biltricid,cesol & +Triclabendazol:egaten & 4.iutrbnhgiunsn +iutrhnglot. +iutrchnlc. +iutrcabnh. +iutrdphng. +iutrbinchng. 4.iutrbnhgiunsn 5.1.Phngchngccbnhgiunsn truynquat(Geohelminth) +Mctiutrcmt PCBGS lgimcng nhim. + BPhiuqunhtlccbinphptng hp: -Vsinhcnhn -Vsinhmitrng. 5.Phngchngbnhgiunsn 5.2. PCBGStruynquasinhvt PCCBGStruynquasinhvtcbnnh nguyntc PCCBGStruynquat,ch: + Cc BPphngvditVCtrunggiantruyn bnh. +Giodckinthcvsinhchung,vsinhn ung,nhmthayiccphongtcngic, ccthcnsng, tihocchanuchn. +KthpviThy,xutBP bovgiasc, chnglimmbnhKST. 5.Phngchngbnhgiunsn 6.1.Ngnhphgiuntrn-Nematodes: Cmtlp:Nematoda,chiara2lpph: +LpphPhasmidia:chiaraccb -Ascaridia(giuna,giunkim). -Rhabditida(giunmc,giunln). -Spirudida(giunch). +LpphAphasmidia:cccb. -Enoplida(giunson). -Trichocephalata(giuntc). 6. Phn loi 6.2.Ngnhphgiundt-Platodes: *Lpsn l-Trematoda. + Snlnggii. + Sn phngii. *Lpsn dy-Cestoda.Chaib: +BCyclophyllidae:uc4gic,tcungbtkn. +BPseudophyllidae:uc2rnh,tcungcl . 6.3.Ngnhgiunt:cnhiulptrongclp a, vt (Hirudinea)clinquannyhc. 6. Phn loi Giunangi Ascarislumbricoides Giuna trng thnh Giithiuhnhth utrnggiun a Trnggiun a 1.cimsinhhc Vngisinhhccagiuna A.lumbricoides Tmli: GiunaA.lumbricoideschcmtvtch. Trnggiuncnmtthigianphttrinmitrngi khݮhonthnhvngi.Khidic,utrngcth lcchqua ccmaomchphirivtim, quavngtun honlnvcthbgiliccbphn, cc mca cth(vd:hch bchhuyt,lch, no,ty). Trongqutrnhdicutrngcthgynhng phnngdngcptnhhoccthtptrungthnri vonctiu,tkhiquacnhauthaivo bothai. Giuntrngthnhksinhrutnon,htthcn ctiuho.Giunrttbm vothnhrut.chng linhungrut,giuncongmnhtavothnhrutv haythayivtr. utrnggiuna: Dictrongcth,utrngcthgynhngtc hinichngctr. Giuntrngthnh: "Chimmtphnthcncacth, lmsuyyu cthnuslnggiunnhiu. "Nhngbinchngchcdogiuna "Khiiutr,giunbchtnttrongrut,chtc cagiuncthgynhimcnguyhim,thng gpTE 2.Vaitryhc VeXm trng VeY Thanh trng u trng GiunaA.lumbricoidestrngthnhtrongrutbnhnhn. Lmsng: Khngchnhxcdotriuchnggy rathngkhnginhnh. Xtnghim: Xtnghimphn tmtrnggiunl chyu,ktquchnhxc.Cth siumhocnisoiphthingiun trngthnhccphtngtrongc th. 3.Chnon "iutrlt,iutrhnglot,iutrchn lc. "Khnngti phtnhimgiunartcao, cniutrޮnhk3thng, 6thngmtln. "Ccthuciutrgiunabaogm: Santonin,Tinhdugiun,piperazinloi citrathocadipinat, Oxy Levamisol,mebendazole,albendazol 4.iutr Ngunbnh:ngilngunbnhduynht. Mmbnh:ltrnggiunaphttrin, cutrngbntrong. ngly:quangtiuha,theothc n,rauqu,ncbޫnhim... Tnhhnhnhimgiun: 5.Dchthc vQunlttngunphn:khngingoiba bi,dnghxݮngquycch. vThcnchbinhpvsinh,chebi,che rui... vKhngnthcnrausng, chanuchn... vGiodcthcvsinh. vKthpgiiquytngunbnh:iutrޮnh k,iutrhnglot. 6.Phngchng Giuntc Trichuristrichiura 1.cimhinhth. 1.1.Giuntrngthnh: 1.2.Trng 2.cimsinhhc. +Vtch:giuntcksinh ngi. + Vtrksinh:giuntck sinh뮹itrngvmanh trng.Cngckhiksinh ruttha,rttkhik sinhrutnon.Khik sinhgiuncmphnu vothnhrutht mu,phnuitrong lngrut. +Vngi:vngisinh hccagiuntcngin, chcmtch. Vngicagiuntc T.trichiura. Trngcthtinhtheophnrangoicnh. ngoicnhgpiukinthunli,trngphttrintigiai oncutrngbntronglcckhnnglynhim trli vongiquangnung.Thigianphttrin ngoicnhtrungbnhcnkhong2tun. Khinginutphitrngcutrngvotrong rut,utrngthotvrutnon,riidnxungi trng,manhtrng, phttrinthnhgiuntrngthnh .Thigiantkhinhimphitrngtikhigiuntcbt utrngkhongmtthng.Nhvygiuntcchc mtvtch,cngiaion phttrintrngngoicnh. Giuntckhngcchukichudutrongcthvtch. Giuntcsngtrongngi5-6nam. 3.Vaitryhc. 3.1.Biuhintich: Giuntcgytnthngnimmcitrng,kchthchcc tnthng뮹itrng, gy nn cctriuchnggingl amp.Biuhin:aubng,ingoinhiulntrongngy, phnt,clnnhymu. 3.2.Biuhintonthn: Nhungnginhimgiuntcnngmictriuchngthiu mur,inhinh,hngcucthdi1triu/ml mu,t lhuytsctdi40%. 4.Chnonbnhgiuntc. Thngddng,davoxtnghimphntimtrnggiun tc.Trnggiuntcthngxuthintrongphnkhong2 thngsaukhinuotphitrnggiun.Cthdngphng phpxtnghimphntrctip.Trongcctrnghpxt nghimtrctipmtnh,cthdngccphngphptp trungtrng. 5.iutr iutrbnhgiuntctngikhkhndocchbm cagiunvothnhrut. Ccthucchiulcloxentel, mebendazole....nudngdidngungphidngvin bcgelatin vithuccthlmbngnimmcming, khngdngchotrem. 6.Dchthcvphngchng. 6.1.Dchhc: 6.1.1.Tinhhinhnhimgiun: 6. 2.Ngunbnh: Ngunbnhduynhtlngi.Mcdcmts tcgichorngngunbnhcthtcc loing vt:ln,kh,chim, qu...nhngchaccng nhn. 6.1.3.Mmbnh 6.1.4.ngly: Theongtiuhodon phitrngcutrng giaion lynhim. 6.2.Binphpphngchng: Gingnhivigiuna,ngitakhngtvn phngchngringbnhgiuntcvi tc hit, cimdchhcginggiuna, nncthkt hptrongphngchnggiuna. Giunkim Enterobiusvermicularis 1.cimhinhth. 1.1.Giuntrngthnh: Hinhng,nh, mu trng c,uhiphinh,c2 mphinhlangtrchy dc2 bnthnnh2np g. 1.2.Trnggiunkim: Trnghinhbudc,mt mtphng,blpmtgc nhubnhmi,mtmt lp. VeX m trng 2.cimsinhhc. ngisinhhccagiunkimE.vermicularisV Ngilvtchduynhtcagiunkim.Giuntrngthnh sngksinhchyumanhtrng,itrng.dubm vo mngnhyrut.Giunhpthnhungchtchatrongrut. Saukhigiaophi,giuncchtvbtngrangoitheo phn.Giuncivitcungytrng,dichuynvphatrc trng,tihumn,riravngquanhhumn,trng ccnpnhnhumn.Thngtrngvobuiti.Trng sinhracphingay,sauvigicthtruynbnh.Thng khngthytrnggiunkimtrongphn,hocchthyu bi phn.Nginutphitrngthngquataybnhoc vta lnming.Trngquamingxungrutnrau trng,utrngxungmanhtrng,itrng, phttrin thnhgiuntrngthnh. 3.Vaitryhc. +Ngahumn: Triuchngthnggpnhtlngahumn,nga thngxuthinvobuiti, vogiing, vigiunci trngvothigianny.Khinhitgingmp kchthchgiuncitrng. +Rilontiuho: +Rilonthnkinh: Giunhumn gyngalmtremmtng,quy khcvҮm.Tremcnhiugiunccn cogitkiu ngkinh,chmln,xanhxao,gycm. +Giunkimcncthgy tc hicquansinhdcn. +NhimgiunkimlutrongcthcthӶnhhngti khnngphttrincthcatr: 4.Chnon. +Lmsng:duhiungangy,ngnguy,bunhumn vҮmrtchiu.Nukhmngay,cththygiunci trngthnhccnpnhnhumn. Cctriuchngkhc nichungkhngchiu. +Xtnghimksinhtrng: -Xtnghimphntimtrnggiuntthy,hocnucchthy ubi. Phngphpgiybngknhdnh: -PhngphpScriabin:dngtambngtmncmuisinhl qutccnpnhanhumn,rirancmuisinhl,litm ncralycnlmtiubn,soitrnknhhinvi. Timtrnggiuntrngthnhhumn (thngvobuiti 22gi). 5.iutr. +Nguyntciutr: Bnhgiunkimctnhchtgianhvtpth.Bnh nhnrtdbtinhim, phiiutrhnglot, phikt hpiutrviccbinphpvsinh,phngbnh.Giun kimsngksinh뮹itrng,manhtrng,thucӮiu trgiunkimphikhbphnhy. Phitnhtonliuti thiuctcdng, phidngdingy,micktqu. +Ccthuchުnangcsdngiutrgiunkim: piperazin,tmgentian,mebendazole(vermox), combantrin... 6.Dchthcvphngchng. 6.1.Dchthc: Giunkimdocchukiphttrintrctipkhngph thucvonhungyutalkhhu.Latuitreml latuidmcbnh,tlnhimcaonhttremtrc tuiihcvhcsinh.Bnhctnhchtgiainhvcng ngnhtr, cquan &Mtdnngclyut quantrngtrongtruynbnhvtinhimbnh.Trng vutrnggiunkimcthkhuchtnmich:chan, chiu,mivtdngnhghngi,thmchtinngn hngcngctrnggiun. 6.2.Phngchng: +Ccbinphpvsinhcnhn: Cncdcbitquantm:ratay, ctmngtay,khng chotrmttay.Khngmcqunothngt,rasch humnbngxphng.Qunong,ltphithay githngngy,unncsi, phi nng & + Ccbinphpvsinhtpth: -Nnlaunh, hnchqutnh. -Tyra,khtrngccdngccngccngcng: thau,chu,chi..Tchcchotrrataytrckhian. diutrchoctpthvntr,giainh & Nnduytritygiunchoccchunhki3thngmtln (nhtlccchuccnhtr)bngmebendazolehoc combantrin.
— Xem thêm —
Bình luận