Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-08 07:26:23
Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ lao động, Thương binh và xã hội thuộc Lĩnh vực thống kê:An toàn lao động Đăng ký th ực hi ện ch ế độ th ời gi ờ làm vi ệc, thời giờ ngh ỉ ng ơi đối vớ i người lao độ ng làm các công việ c có tính th ời vụ và gia công hàng xu ất khẩ u theo đơn đặ t hàng Thông tin Lĩnh vự c thống kê:An toàn lao động Cơ quan có th ẩm quyề n quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã h ội t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc trung ương Cơ quan tr ực tiếp thự c hiện TTHC: S ở Lao động - Th ương binh và Xã h ội t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc trung ương Cách th ức thực hi ện:Qua Bưu điệ n Tr ụ s ở c ơ quan hành chính Theo đường công vă n Thời h ạn gi ải quy ết:V ăn bả n không quy định Đối tượ ng th ực hiện:T ổ ch ức TTHC yêu c ầu tr ả phí, l ệ phí: Không K ết quả của vi ệc thực hi ện TTHC:V ăn bả n chấp thuậ n Các bước Tên b ước Mô t ả b ước 1. Bướ c 1 Doanh nghi ệp lên k ế ho ạch th ời giờ làm vi ệc, th ời gi ờ ngh ỉ ngơi hàng nă m. Thoả thu ận với đại di ện củ a người lao động k ế ho ạch này. 2. B ướ c 2 Doanh nghi ệp thỏ a thuận với ngườ i lao động khi làm thêm gi ờ theo quy định tại Thông t ư số 15/2003/TT- BL ĐTBXH ngày 03/6/2003 c ủa Bộ Lao động – Th ương binh và Xã h ội v ề vi ệc h ướng dẫ n thực hi ện làm thêm gi ờ theo quy định c ủ a Ngh ị định số 109/2002/N Đ-CP ngày 27/12/2002 c ủa Chính ph ủ 3. B ướ c 3 Doanh nghi ệp gửi công vă n đă ng ký với S ở Lao động - Th ương binh và Xã h ội Hồ sơ Thành ph ần hồ sơ 1. Công vă n xin phép 2. Kế ho ạch th ời giờ làm vi ệc, th ời gi ờ ngh ỉ ng ơi trong nă m Số b ộ h ồ s ơ: 01 Tên m ẫu đơ n, m ẫu tờ khai Văn bả n qui định 1. Phiếu đă ng ký kế hoạch th ời giờ làm vi ệc, th ời gi ờ ngh ỉ ng ơi Thông t ư số 16/2003/TT- BL ĐTBX... Yêu c ầu Yêu c ầu ho ặc điề u ki ện để th ực hi ện TTHC: Không
— Xem thêm —
Bình luận