Đơn đề nghị cấp C/O Form B

Số trang: 1
Mã số: 270264
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-22 16:23:33
Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form B. Mời các bạn cùng tham khảo. Mã số đơn vị C/O: Số C/O: 1. Mã số thuế: Số C/O cà phê: Số C/O hàng dệt: 2. Kính gửi: Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Tel: 9326498-9325989, Fax: 9325472 Email : co-vcci@hcm.vnn.vn 3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O FORM B 4. Hình thức cấp (đánh dấu √ vào ô thích hợp)  Cấp lần thứ nhất  Có trả lại C/O gốc  Cấp lần thứ hai Lý do: . . . . . ………………………………………………. …………………………………………………………… . 5. Bộ hồ sơ gồm có: - Đơn đề nghị cấp C/O - Mẫu C/O - Tờ khai hải quan xuất khẩu - Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu - Giấy phép xuất khẩu - Hợp đồng mua bán       - Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước - Vận đơn đường biển - Vận đơn đường không - Các chứng từ khác………………………….. ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………     6. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):………………………………………………………………………………… - Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………… - Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………… 7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): - Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………… - Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………… 8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh) 9. Mã HS (10 số) 10. Số CAT 11. Số lượng 12. Trị giá 13. Số Invoice:……. ……………………. Ngày: ……/…../….. 14. Nước nhập khẩu: ……………………. ……………………. 15. Số vận đơn:………………. ……………………………….. Ngày: ……./……../………….. 16. Những khai báo khác: ………………………………… ………………………………… 17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O: - Ngày cấp:……./……./…………………. - Số……………..Lệ phí…………………. - Người kiểm tra: ………………………… - Người nhập dữ liệu: ……………………. - Người ký: ………………………………. - Người trả: ……………………………… - Đề nghị đóng: 18. Đơn vị chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai. Làm tại………………ngày……..tháng……năm………. (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)  Correction  Issued  Duplicate  Dấu khác    
— Xem thêm —
Bình luận