Nhúng
Toàn màn hình
/ 17
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (17 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-08 08:06:58
Tài liệu học PLC OMRON bằng hình ảnh [ 30 ] H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh ! !! ! 6.1 PhÇn mÒm SYSWIN SYSWIN lµ 1 phÇn mÒm lËp tr×nh cho PLC OMRON d−íi d¹ng Ladder Diagram thùc thô ch¹y trong Windows. §Ó cµi ®Æt vµ ch¹y phÇn mÒm nµy cÇn ®¶m b¶o m¸y tÝ nh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau : ! !! ! 6.2 LËp ch−¬ng tr×nh víi SYSWIN 1) Chän folder n¬i l−u SYSWIN vµ khëi ®éng ch−¬ng tr×nh 2) Tõ menu File chän New project ®Ó t¹o ch−¬ng tr×nh míi : PLC Type " CPM1 CPU " All Series " C Editor " Ladder Project Type " Program Interface " Serial Communications Bridge Option " Direct ☺ ☺☺ ☺ Windows 3.1, 3.11, Windows 95, Windows 98 ☺ ☺☺ ☺ 486 DX50 CPU ☺ ☺☺ ☺ 8 M Byte RAM ☺ ☺☺ ☺ 10 MB ®Üa cøng trèng [ 31 ] H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh F2 Modem Option " Local Coding Option " SYSMAC Way Chän c¸c môc trªn ë hép tho¹i New Project Setup xong råi bÊm OK 3) Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 khung lµm viÖc cho ch−¬ng tr×nh d¹ng Ladder Diagram ✍ Dïng chuét di ®Õn thanh c«ng cô (Drawing Tool) vµ nhÊn vµo biÓu t−îng tiÕp ®iÓm (Contact) hoÆc nhÊn phÝ m trªn bµn phÝ m ®Ó chän lÖnh nµy. Di chuét ®Õn n¬i cÇn ®Æt tiÕp ®iÓm trªn s¬ ®å vµ nhÊn nót tr¸i chuét. ✍ §¸nh vµo ®Þ a chØ 000.00 ë « Address vµ nhÊn OK trªn hép tho¹i trªn. Mµn h×nh sÏ hiÖn ra 1 network míi víi tiÕp ®iÓm võa nhËp vµ « chän mµu ®en chuyÒn sang vÞ trÝ bªn c¹nh tiÕp ®iÓm nµy. [ 32 ] H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh ✍ Lµm t−¬ng tù nh− vËy víi tiÕp ®iÓm tiÕp theo ✍ §¸nh vµo « Address ®i¹ chØ 000.01 råi nhÊn OK ✍ TiÕp theo tõ thanh c«ng cô chän lÖnh Output råi di chuét ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt lÖnh vµ nhÊn nót tr¸i chuét ✍ §¸nh vµo « Address ®Þ a chØ 010.00 råi nhÊn OK [ 33 ] H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh F5 ✍ NhËp lÖnh OR b»ng c¸ch t¹o ra 1 tiÕp ®iÓm nèi song song víi tiÕp ®iÓm ®Çu tiªn trªn Network. Trªn thanh c«ng cô chän tiÕp ®iÓm Contact vµ ®Æt nã phÝ a d−íi tiÕp ®iÓm ®Çu tiªn lµ 000.00 ✍ Gâ vµo « Address ®Þ a chØ 000.02 vµ nhÊn OK ✍ TiÕp theo nèi tiÕp ®iÓm võa t¹o víi tiÕp ®iÓm n»m trªn b»ng c¸ch chän c«ng cô råi nhÊn chuét vµo vÞ trÝ n»m gi−· 2 dßng hoÆc nhÊn [ 34 ] H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh DEL §Ó xo¸ tiÕp ®iÓm CH000.01, nhÊn con trá chuét ë tiÕp ®iÓm nµy (hoÆc dïng bµn phÝ m di « chän ®Õn tiÕp ®iÓm), nhÊn (hoÆc tõ menu Edit chän Delete). NÕu muèn phôc håi l¹i lÖnh võa bÞ xo¸, chän Undo tõ menu nµy. [ 35 ] H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh HiÖn ta ®· nhËp xong 1 Network cña ch−¬ng tr×nh. §Ó thªm Network míi vµo, bÊm vµo nót Insert Network Tõ hép tho¹i hiÖn ra, chän vÞ trÝ n¬i sÏ chÌn Network míi. ë ®©y ta sÏ chÌn Network míi vµo phÝ a d−íi network hiÖn hµnh nªn sÏ chän BELOW Current Network vµ nhÊn OK. Insert Network [ 36 ] H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 6: LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh Network míi nµy lµ lÖnh END (01). §Æt con trá vµo vÞ trÝ « ®Çu tiªn cña network, sau ®ã bÊm phÝ m F8 ®Ó chÌn lÖnh Function vµo « trèng ®ã. §Ó chän lÖnh cÇn thiÕt, cã thÓ ®¸nh m· lÖnh (ë ®©y lµ 01), ®¸nh tªn lÖnh hoÆc lùa Function tõ 1 danh s¸ch cã s½n b»ng c¸ch nhÊp vµo nót S elect. Ngoµi ra cã thÓ tham kh¶o thªm vÒ lÖnh b»ng c¸ch nhÊp vµo nót Referen ce. Gâ END vµo « Function råi nhÊn OK ®Ó kÕt thóc ...
— Xem thêm —
Bình luận