Tài liệu

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16079     Tải về: 51     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 63
Tài liệu 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch - tài liệu, sách iDoc.Vn Tài liệu tham khảo cho các bạn đang làm hố sơ để xin việc tại các công ty nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân.
CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi:
Tôi tên là:
Sinh ngày tháng năm tại
Giấy chứng minh nhân dân số:
Cấp ngày tháng năm tại
Hiện cư ngụ tại:
Trình độ văn hóa:
Ngoại ngữ:
+ Anh:
+ Pháp:
Nghề nghiệp chuyên môn:
Sức khỏe:
Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.
Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các
chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.
, ngày tháng năm
Kính đơn ký tên
Nguồn: TimViecNhanh.Com
CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi: .......................................................................................................
.......................................................................................................................
Tôi tên là: ..................................................................................................................
Sinh ngày.......... tháng........... năm............. tại..........................................................
Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................................
Cấp ngày .......... tháng........... năm............. tại.........................................................
Hiện cư ngụ tại:.........................................................................................................
Trình độ văn hóa: ......................................................................................................
Ngoại ngữ: + Anh: ....................................................................................................
+ Pháp:...................................................................................................
Nghề nghiệp chuyên môn: ........................................................................................
...................................................................................................................................
Sức khỏe:...................................................................................................................
Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.
Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các
chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.
....................... , ngày.... tháng..... năm..........
Kính đơn ký tên
Mẫu đơn xin việc (Tiếng Anh)
PRACTICE REQUIREMENT
Dear Human Resource Manager:
I am applying for the position of company with the networking computer apprentice . The position
seems to fit very well with my education, experience, and career interests.
Your position requires good networking knowledge . I am a senior in Open University about IT. My
studies have included courses in computer science such as CCNA , BSCI , BCMSN .so..so.. I
understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under
pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I
developed both in my course work
My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the
job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human
resource firm.
If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call
me at 8603786 . I will be available at your convenience.
Thank you for your consideration.
Sincerely,
Nguồn: TimViecNhanh.Com
Mẫu thư xin việc dành cho Sinh Viên mới ra trường.
Những sinh viên mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc viết thư xin việc và lý lịch trích
ngang. Dưới đây là một mẫu hướng dẫn có tính gợi ý cho các bạn. Trong thư xin việc này, ứng viên
đã nêu được rất rõ thế mạnh của mình:
(Phần viết địa chỉ liên lạc của ứng viên)
(Phần viết tên người tiếp nhận tuyển dụng
Địa chỉ nhà tuyển dụng)
Thưa ông/bà...,
Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là những lý do tại
sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty California Investments, Inc.
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch
 Tài liệu tham khảo cho các bạn đang làm hố sơ để xin việc tại các công ty nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21625
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16071
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10704
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10446
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9713
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9059