Nhúng
Toàn màn hình
/ 16
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 20:15:10
Công nghệ sinh học là ngành khoa học ứng dụng hiểu biết của con người về các hệ thống sống để sử dụng các hệ thống này hoặc các thành phần của chúng cho các mục đích công nghiệp. Đây là một ngành mũi nhọn hiện đang được cả thế Công nghệsinh h ọc -T ạogi ống vi sinh v ật -T ạogi ống thự cvật •Công ngh ệsinh h ọc là ngành khoa h ọcứng d ụng hi ểubiết c ủacon ng ườivềcác h ệth ống s ống đểsử dụng các h ệthống này ho ặc các thành ph ầnc ủa chúng cho các m ụcđích công nghi ệp. Đây là mộ t ngành mũ i nhọ nhiện đang đượcc ảth ế gi ới quan tâm do có tốc độ phát tri ển nhanh chóng và đang t ạoram ộtcuộccách m ạng sinh h ọc trong nông nghi ệp, công nghi ệpth ực phẩm, y-d ược, bảovệmôi tr ường, v ậtli ệu… Mộts ốví d ụvề cây tr ồngĐặcđi ểmm ới •C ảid ầu:Hàm l ượng laurate cao •C ảid ầu:Hàm l ượng oleic acid cao • Ngô: Kháng thu ốcdi ệtc ỏ • Ngô: Kháng côn trùng • Bông: Kháng thuố cdiệtc ỏ • Bông: Kháng côn trùng • Đu đủ: Kháng virus • Khoai tây:Kháng côn trùng • Khoai tây: Kháng virus • Đậutươ ng: Kháng thuố cdiệtc ỏ • Đậutươ ng: Hàm lượng oleic acid cao • Bí: Kháng virus • Cà chua: Chín ch ậm • Cà chua: Kháng virus I.Tạogi ống b ằng công ngh ệtế bào 1. T ạogi ống thự cvật. Nuôi cấyhạt phấ n Nuôi c ấytếbào th ựcv ậtt ạomô s ẹo Ch ọn dòng t ếbàoxôma có biế ndị Dung h ợpt ếbào tr ần Khái ni ệm Nu«i cÊy tõ h¹t phÊn riªng lÎ cã thÎ mäc trªn m«i tr−êng nu«i nh©n t¹o thµnh dßng c¸c tÕ bµo ®¬n béi Nu«i cÊy tÕ bµo thùc vËt in vitro ® −îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn trong m«i tr −êng nu«i cÊy chuÈn kÕt hîp víi viÖc sö dông c¸c hooc m«n sinh tr −ëng nh− auxin, gibªrelin Nu«i cÊy tÕ bµo 2n NST trªn m«i tr −êng nh©n t¹o Dung hîp nh÷ng tÕ bµo®É mÊt thµnh tÕ bµo cña hai loµi vµo m«i tr −êng ®Æc biÖt ®Ó chung dung hîp víi nhau Quy tr×nh C¸c dßng ®¬n béi qua chän läc ®−îc l− ìng b«i ho¸ b»ng hai c¸ch: g©y l −ìng béi dßng tÕ bµo 1n thµnh 2n råi cho mäc thµnh c©y l −ìng béihoÆc cho mäc thành c©y đơn bèi , sau ®ã l − ìng b«i ho¸ thµnh c©y l −ìng béi 2n b»ng c¸nh g©y ®ét biÕn thÓ ®a béi Nu«i cÊy tÕ bµo cña c©y®Ó t¹o thµnh m« sÑo. Tõ m« sÑo ®iÒu khiÓn cho tÕ bµo biÑt ho¸ thµnh c¸c m« kh¸c nhau vµ t¸i sinh ra c©y tr −ëng thµnh ghÐp c¸c kiÓu genkh¸c nhau cña cïng mét gièng ban ®Çu Lo¹i bá thµnh xenluloz¬ hoÆc vi phÉu ®Ó t¹o tÕ bµo trÇn. Nh÷ng tÕ bµo trÇn cã thÓdung hîp víi nhau.sö dông hîp TÕ bµo trÇn x¶y ragi÷a c¸c m« cña cïng mét loµi hay cña c¸c loµi kh¸c nhau hoÆc gi÷a c¸c chi c¸c bé vµ hä ®Ó t¹o gièng míi ThµnhTùu •T¹o gièng c©y trång míi •chÞu h¹n , chÞu nãng •M¨ng dÆc ®iÓm cñac¶hailoµi mµ c¸ch t¹o giãng th«ng th −¬ng kh«ng cã ® −îc •C©y trång cã n¨ng xuÊt cao, chÊt l −îng tèt chèng chÞu ®− îc nhiÒu lo¹i s©u •Cho hiÖu qu¶ caokhi chän c¸c c©y cã tÝnh nh− :kh¸ng thuèc diÖt cá chÞu l¹nh chÞu han, chÞu mÆn…. •Tao ® −îc dßng thuÇn chñng vÝ dô: -Ng−êi ta ®· t¹o ®−îc gièng lóa chiªm chÞu l¹nh 8-10 oC b»ng c¸ch lÊy h¹t phÊn cña lóa chiªm nu«i cÊy trªn m«i tr −êng nh©n t¹o. - Ở Trung M ĩvà Nam M ĩ, kĩthu ậtnuôic ấymôđượcápd ụng nhằmtạo gi ống cây sạch b ệnh và nhân giống vô tính cây cọ dầu (Brazil, Colombia, Costa Rica, C ộng hòa Dominique), cam, chanh, khoai tây, dâu tây (Brazil), cà phê (Costa Rica và Mexico). -Ở Việt Nam, Trung tâm Thự c nghiệmSinhh ọctại thành ph ốHồ Chí Minh (1979-1980) c ũngđã nhân gi ống vô tính in vitro giống khoai tây để phụcv ụcho các hợptácx ã sảnxu ấtởthành ph ốĐàL ạt. Ở Viện Khoa h ọcVi ệtNam ởHà Nội(nay làVi ện Khoa học và Công nghệ ViệtNam) cũng đã thí nghi ệmnhângi ống vô tính in vitro các cây khoai tây, cà, lúa, thu ốclát ừnăm 1974-1975. Cho đế nnay, ởđây cũng đã nhân nhi ềugiống cây tr ồng như mía, ngô, d ứas ợi, lúa, thu ốc lá, …có kh ảnăng ch ống chị u đ ể phụcv ụcho việctr ồng trọtởđịabànmi ềnBắc. ỞĐạih ọc Nông nghi ệpI, vi ệnDitruy ền Nông nghi ệpTW, cũng bằng nhân giố ng vô tính và k ĩthu ật dung hợpprotoplast t ạoranhiềugi ống cây tr ồng phụcvụcho s ảnxu ất nông nghiệp. II.Tạogi ống b ằng công ngh ệgen Chuy ển gen : Chuyển gen (transgenesis) là đưam ộtđoạn DNA ngo ạilaivào genome c ủamộtcơthểđ a bào, sau đó đoạn DNA ngo ại lai này s ẽ có m ặt ở hầuh ếtcáct ếbào và đượctruy ềnlạichoth ếhệ sau. Vì v ậy khái niệ m chuyển gen chỉđượ csửdụng cho th ựcv ậtvà động v ật. Nấm men, vi khuẩ nvàtếbào nuôi c ấy mang một đoạn DNA ngo ạilai đượ cgọilàcáct ếbào tái t ổhợp (recombinant cell) ho ặctế bào bi ếnnạp (transformed cell). 1.Tạo giố ng thự cvật • Cây chuy ển gen(transgenic plant) là cây mang m ộthoặcnhi ều gen được đưavàob ằng phương th ức nhân t ạo thay vì thông qua lai t ạo như trước đây. Nh ững gen đượctạođưa vào (gen chuy ển) có thể được phân lậpt ừnhữ ng loài th ựcv ật có quan h ệhọ hàng ho ặctừ nhữ ng loài khác bi ệt hoàn toàn. Thự cvậtt ạora đượcg ọilàthựcv ật “chuy ển gen” mặcdùtrênth ựct ếtấ tc ảth ựcv ật đề u được “chuy ển gen” t ừtổ tiên hoang d ạicủa chúng b ởi quá trình thu ần hóa, ch ọn lọc và lai gi ống có kiểm soát trong mộtth ời gian dài. •Vaitrò: Nhìn chung, vi ệcứng dụng cây chuy ển genđãcónh ững l ợiíchrõ rệtnh ưsau: -T ăng s ảnlượng.-Giảm chi phí s ảnxu ất.-T ăng l ợi nhu ận nông nghi ệp.-C ảithi ệnmôitr ường. •V ídụ:- Lúa g ạo giàu vitamin A và s ắt. - Khoai tây t ăng hàm l ượng tinh bộ t.- Vaccine th ựcph ẩm (edible vaccine) ởngô và khoai tây.-Nh ững gi ống ngô có th ểtrồng đượ ctrong điề uki ện nghèo dinh d ưỡng.-D ầu ăncól ợichos ứckho ẻhơ nt ừđậ u nành và c ảid ầu. Cà chua kháng nấm Bắ p tía ch ống ung th ư Nhờkỹthu ậtbi ếnđổi gen, các nhà khoa h ọcAnh đãt ạo ra "siêu cà chua" có kh ảnăng đẩylùicáct ếbào ung th ư. Cà chua ...
— Xem thêm —
Bình luận