Bài tập thực hành môn: Quản trị doanh nghiệp

Số trang: 4
Mã số: 268316
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-21 18:53:46
Tình hình sản xuất kinh của công ty XYZ trong tháng 10 như sau: STT 1 2 3 4 5 6 Khoản mục Chi phí vật chất trực tiếp 1 sản phẩm Giờ công hao phí sản xuất 1 sản... BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN: Quản trị doanh nghiệp 1. Bài tập 1 Tình hình sản xuất kinh của công ty XYZ trong tháng 10 như sau: STT Khoản mục ĐVT A B C D E 1 Chi phí vật chất trực tiếp 1 sản phẩm 1000đ 15 20 25 30 25 2 Giờ công hao phí sản xuất 1 sản phẩm giờ 2 2 1.5 2.5 2 3 Tiền công cho một giờ sản xuất 1000đ 20 25 25 30 30 4 Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ Sản phẩm 500 450 530 450 560 5 Giá bán 1 sản phẩm 1000đ 100 120 90 150 200 6 Chi phí gia công thuê ngoài 1 sản phẩm 1000đ 10 15 20 20 25 Một số chi phí khác phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp gồm có: Chi phí ĐVT Số lượng Chi phí tham quan, nghỉ mát 1000 đ 15000 Chi phí đào tạo công nhân 1000 đ 10000 Chi tiếp khách 1000 đ 5000 Chi phí quản lý hành chính 1000 đ 2000 Giá trị tính khấu hao trong kỳ 1000 đ 20000 Yêu cầu: 1. Tính giá thành công xưởng mỗi sản phẩm sử dụng khoá phân bổ K1, K2, K3 2. Tính lợi nhuận mỗi đơn vị sản phẩm theo các cách phân bổ trên và tính lợi nhuận trong tháng 10 của doanh nghiệp? 3. Nếu chi phí vật chất trực tiếp mỗi loại sản phẩm tăng 10% trong tháng 11, thì cách thức phân bổ nào làm giá thành mỗi sản phẩm thấp nhất? Lợi nhuận của toàn doanh nghiệp trong tháng 11 là bao nhiêu? 2. Bài tập 2 Trong phân xưởng sản xuất của DN Y, mỗi công nhân được chuyên môn hoá sản xuất 1 loại sản phẩm. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 04/2010 như sau: STT Khoản mục ĐVT A B C D E 1 Chi phí nguyên liệu chính 1000đ 180 200 255 250 280 2 Vật liệu phụ 1000đ 20 35 44 48 50 3 Giờ công hao phí sản xuất 1 sản phẩm giờ 2.5 2.5 2.3 3.5 4 4 Chi phí gia công thuê ngoài cho 1 sản phẩm 1000đ 38 68 75 58 50 5 Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ Sản phẩm 300 400 280 250 220 6 Giá bán 1 sản phẩm 1000đ 300 350 400 420 450 1 Trong tháng có thêm các chi phí sau: Chi phí ĐVT Số lượng Chi phí quản lý 1000đ 7500 Khấu hao 1000đ 1200 Giải sử tất cả 05 công nhân sản xuất các sản phẩm trên đều có mức lương là 2,0 triệu đồng/tháng. Theo quy định, doanh nghiệp đóng cho người lao động các khoản sau: bảo hiểm xã hội 16%, Bảo hiểm y tế 3% và Bảo hiểm thất nghiệp 1%. Công nhân làm việc theo chế độ 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. (Các ngày nghỉ Chủ nhật được tính nguyên lương, không phát sinh ngày làm thêm, 01 tháng làm việc theo quy ước của doanh nghiệp là 30 ngày). Yêu cầu: 1. Tính giá thành sản xuất mỗi sản phẩm sử dụng khoá phân bổ K1 (theo doanh thu) và K3 (theo giờ công) 2. Tính tổng lợi nhuận tiêu thụ tất cả các sản phẩm trên 3. Nếu doanh nghiệp trích thưởng cho công nhân sản xuất sản phẩm đem lại doanh thu cao nhất trong kỳ vừa qua, với số tiền thưởng là 20% doanh thu sản phẩm đó thì lợi nhuận của doanh nghiệp thay đổi như thế nào? (số lượng các sản phẩm bán ra không thay đổi ở kỳ sau). 3. Bài tập 3 Doanh nghiệp XYZ có công nghệ sản xuất phù hợp để sản xuất 05 loại sản phẩm A,B,C,D,E. Công nghệ này cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa các loại sản phẩm cho phù hợp với các đơn đặt hàng. Trong tháng 10, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị như sau: STT Khoản mục ĐVT A B C D E 1 Chi phí nguyên liệu chính 1000đ 50 60 55 45 40 2 Vật liệu phụ 1000đ 10 15 20 20 18 3 Giờ công hao phí sản xuất 1 sản phẩm giờ 2 2.5 3 2.5 3 4 Chi phí gia công thuê ngoài cho 1 sản phẩm 1000đ 20 25 35 30 30 5 Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ Sản phẩm 500 550 500 450 300 6 Giá bán 1 sản phẩm 1000đ 300 250 420 300 270 7 Biến phí tiêu thụ sản phẩm Đồng 5 10 8 10 15 8 Đơn giá tiền công cho 1 giờ sản xuất đồng/giờ 10 15 12 15 12 Các chi phí khác: Chi phí ĐVT Giá trị Khấu hao nhà xưởng sản xuất 1000đ 10000 Chi phí quản lý hành chính 1000đ 3000 Yêu cầu: 1. Tính giá thành toàn bộ và lợi nhuận từng đơn vị sản phẩm trên theo K1? 2. Tính lợi nhuận mỗi đơn vị sản phẩm theo phân bổ K1, và lợi nhuận của doanh nghiệp khi sản xuất và bán ra trên thị trường tất cả các sản phẩm trên? 3. Một doanh nghiệp M muốn đặt hàng gấp đôi số sản phẩm C với mức giá gấp 1,5 lần ...
— Xem thêm —
Bình luận