Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 07:18:20
1 tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3391: 1985 Nhãm H Tiªu chuÈn phßng ch¸y tr ong thiÕt kÕ x©y dùng ThuËt ng÷ - §Þnh nghÜa Standard for fire pro tectio n in building des ign. Te rminology - definitions Ti ªu c huÈ n nµ y qui ®Þnh c ¸c t h uËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ¸p dông tro n g hÖ thèng tiª u chuÈn phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong thiÕt kÕ x©y dùng. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh ng hÜa Th ø tù ThuËt n g÷ §Þnh ng hÜa ThuËt ng÷ chung 01 Löa Lµ qu¸ tr×nh ch¸y ®|îc ®Æc tr|ng b »ng sù to¶ nhiÖt, khãi v µ cã ngä n löa 02 §é chÞu löa TÝnh chÊt cña cÊu k iÖn vµ k Õt cÊu x©y dùng gi÷ ® |îc kh¶ n¨n g chÞ u löa còng nh| kh¶ n¨ng chèng l¹i sù h×nh thµnh c ¸c l ç h æng vµ sù nung nãn g ®Õn nhiÖt ®é tíi h¹n vµ lan truy Òn ng än löa 03 Sù lan truy Òn ngän löa theo kÕt cÊu Sù lan truyÒn ch¸y trªn bÒ mÆt v µ bªn trong c¸c cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu x©y dùng 04 Sù ch¸y T¸c dông qua l ¹i cña vËt chÊt víi « xy k Ìm theo to¶ nhiÖt hoÆc khãi cã xuÊt hiÖn ngän löa hoÆc ch¸ y ©m Ø 05 S¶n phÈm ch ¸y VËt chÊt ®|î c t¹o nªn do ch¸y 06 Sù ph¸t s¸ng Sù ch¸y kh«ng cã ngän löa nh|ng cã ph¸t s¸ ng 07 Ch¸y ©m Ø Sù ch¸y kh«ng p h¸t s¸ ng, th|êng biÕt ®|îc do xu Êt hiÖn khãi 08 Khãi ThÓ vÉn nh×n thÊy ®|îc trong kh«ng khÝ ®|îc t¹ o ra tõ nh÷ng p hÇn tö r¾n, láng hoÆc khÝ khi ch¸y 09 Sù måi löa Sù g©y ch¸y 10 Ngu ån ch ¸y NhiÖt n¨ng dÉn ®Õn sù b èc ch¸y 11 Sù ®èt ch¸y Sù ch¸y cã môc ®Ých, kiÒm chÕ ®|îc 12 Sù c¸c bo n ho¸ Sù t¹o thµn h c¸c bon do kÕt qu¶ nhiÖt ph©n hay ch¸y kh« ng hoµn toµn cña chÊt h÷u c¬ 13 Sù bèc ch¸y Sù b¾t ®Çu ch¸ y k h«ng do t¸c ®é ng cña nguån ch¸ y 14 Sù tù bèc ch¸ y Sù b¾t ®Çu ch¸ y k h«ng do t¸c ®é ng cña nguån ch¸ y 15 TÝnh bèc ch¸ y Kh¶ n¨ng ch¸y cña vËt chÊt d|íi t¸ c ®éng cña nguån ch¸y 16 NhiÖ t ®é bè c ch¸ y Nhi Öt ®é thÊ p nhÊt mµ c¸c v Ët liÖu cã thÓ bèc ch¸ y do t¸ c ®éng cña nguån ch¸y 17 NhiÖ t ®é tù bèc ch¸ y Nhi Öt ®é thÊ p nhÊt mµ c¸c v Ët liÖu cã thÓ bèc ch¸ y kh«ng cÇn t¸c ®éng cña nguån ch¸y 18 Ngän löa Sù ch¸y ë d¹ng khÝ cã kÌm t heo p h¸t s¸ng v µ nhi Öt 19 Sù lan truy Òn ngän löa Sù lan truyÒn ch¸y ë d¹ng kh Ý cã kÌm theo ph¸t s¸ ng vµ nhiÖt 20 Sù bèc löa Sù bèc ch¸y cã ngän löa 21 Sù tù bèc ch¸ y Sù bèc ch¸y cã ngän löa 22 §¸m ch ¸y Sù ch¸y kh«ng ®iÒu khiÓ n ®|îc, ph¸t t riÓn theo t hêi gian v µ kh« ng gian 23 NhiÖ t ph©n Sù ph¸ huû ho¸ häc k h«ng thuËn ng hÞch do kÕt qu¶ t¨ng nhiÖt ®é nh|ng cã hoÆc kh«ng cã « xy ho¸ 24 ChÕ ®é nh iÖ t ti ªu chuÈn Sù thay ®æi nhiÖt ®é th eo thêi gian trong qu¸ t r×nh thö khi x ¸c ®Þ nh c¸ c giíi h¹n ch Þu löa cña kÕ t cÊu tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3391: 1985 25 Giíi h¹n chÞu löa Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) t õ khi b¾t ®Çu thö chÞu lö a theo ti ªu chuÈn c¸ c mÉu cho tíi xuÊt h iÖn mét trong c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n cña kÕt cÊu v µ cÊ u kiÖn 26 Giíi h¹n lan truyÒn ch¸y Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) t õ lóc b¾t ®Çu thö mÉu th eo tiªu chuÈn c¸c mÉu cho tí i xuÊt hiÖn 1 dÊu h iÖu nµo ®ã ®Æc tr|ng cho sù lan tr uyÒn ngä n löa theo kÕt cÊu 27 BËc chÞu löa §Æc tr|ng chÞu löa theo tiªu chuÈn cña nhµ vµ c« ng tr×nh ®|î ...
— Xem thêm —
Bình luận