TCVN 3991 1985

Số trang: 2
Mã số: 268289
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 07:18:20
TCVN 3991 1985. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa (Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions). Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3391: 1985 Nhãm H Tiªu chuÈn phßng ch¸y tr ong thiÕt kÕ x©y dùng ThuËt ng÷ - §Þnh nghÜa Standard for fire pro tectio n in building des ign. Te rminology - definitions Ti ªu c huÈ n nµ y qui ®Þnh c ¸c t h uËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ¸p dông tro n g hÖ thèng tiª u chuÈn phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong thiÕt kÕ x©y dùng. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh ng hÜa Th ø tù ThuËt n g÷ §Þnh ng hÜa ThuËt ng÷ chung 01 Löa Lµ qu¸ tr×nh ch¸y ®|îc ®Æc tr|ng b »ng sù to¶ nhiÖt, khãi v µ cã ngä n löa 02 §é chÞu löa TÝnh chÊt cña cÊu k iÖn vµ k Õt cÊu x©y dùng gi÷ ® |îc kh¶ n¨n g chÞ u löa còng nh| kh¶ n¨ng chèng l¹i sù h×nh thµnh c ¸c l ç h æng vµ sù nung nãn g ®Õn nhiÖt ®é tíi h¹n vµ lan truy Òn ng än löa 03 Sù lan truy Òn ngän löa theo kÕt cÊu Sù lan truyÒn ch¸y trªn bÒ mÆt v µ bªn trong c¸c cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu x©y dùng 04 Sù ch¸y T¸c dông qua l ¹i cña vËt chÊt víi « xy k Ìm theo to¶ nhiÖt hoÆc khãi cã xuÊt hiÖn ngän löa hoÆc ch¸ y ©m Ø 05 S¶n phÈm ch ¸y VËt chÊt ®|î c t¹o nªn do ch¸y 06 Sù ph¸t s¸ng Sù ch¸y kh«ng cã ngän löa nh|ng cã ph¸t s¸ ng 07 Ch¸y ©m Ø Sù ch¸y kh«ng p h¸t s¸ ng, th|êng biÕt ®|îc do xu Êt hiÖn khãi 08 Khãi ThÓ vÉn nh×n thÊy ®|îc trong kh«ng khÝ ®|îc t¹ o ra tõ nh÷ng p hÇn tö r¾n, láng hoÆc khÝ khi ch¸y 09 Sù måi löa Sù g©y ch¸y 10 Ngu ån ch ¸y NhiÖt n¨ng dÉn ®Õn sù b èc ch¸y 11 Sù ®èt ch¸y Sù ch¸y cã môc ®Ých, kiÒm chÕ ®|îc 12 Sù c¸c bo n ho¸ Sù t¹o thµn h c¸c bon do kÕt qu¶ nhiÖt ph©n hay ch¸y kh« ng hoµn toµn cña chÊt h÷u c¬ 13 Sù bèc ch¸y Sù b¾t ®Çu ch¸ y k h«ng do t¸c ®é ng cña nguån ch¸ y 14 Sù tù bèc ch¸ y Sù b¾t ®Çu ch¸ y k h«ng do t¸c ®é ng cña nguån ch¸ y 15 TÝnh bèc ch¸ y Kh¶ n¨ng ch¸y cña vËt chÊt d|íi t¸ c ®éng cña nguån ch¸y 16 NhiÖ t ®é bè c ch¸ y Nhi Öt ®é thÊ p nhÊt mµ c¸c v Ët liÖu cã thÓ bèc ch¸ y do t¸ c ®éng cña nguån ch¸y 17 NhiÖ t ®é tù bèc ch¸ y Nhi Öt ®é thÊ p nhÊt mµ c¸c v Ët liÖu cã thÓ bèc ch¸ y kh«ng cÇn t¸c ®éng cña nguån ch¸y 18 Ngän löa Sù ch¸y ë d¹ng khÝ cã kÌm t heo p h¸t s¸ng v µ nhi Öt 19 Sù lan truy Òn ngän löa Sù lan truyÒn ch¸y ë d¹ng kh Ý cã kÌm theo ph¸t s¸ ng vµ nhiÖt 20 Sù bèc löa Sù bèc ch¸y cã ngän löa 21 Sù tù bèc ch¸ y Sù bèc ch¸y cã ngän löa 22 §¸m ch ¸y Sù ch¸y kh«ng ®iÒu khiÓ n ®|îc, ph¸t t riÓn theo t hêi gian v µ kh« ng gian 23 NhiÖ t ph©n Sù ph¸ huû ho¸ häc k h«ng thuËn ng hÞch do kÕt qu¶ t¨ng nhiÖt ®é nh|ng cã hoÆc kh«ng cã « xy ho¸ 24 ChÕ ®é nh iÖ t ti ªu chuÈn Sù thay ®æi nhiÖt ®é th eo thêi gian trong qu¸ t r×nh thö khi x ¸c ®Þ nh c¸ c giíi h¹n ch Þu löa cña kÕ t cÊu tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3391: 1985 25 Giíi h¹n chÞu löa Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) t õ khi b¾t ®Çu thö chÞu lö a theo ti ªu chuÈn c¸ c mÉu cho tíi xuÊt h iÖn mét trong c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n cña kÕt cÊu v µ cÊ u kiÖn 26 Giíi h¹n lan truyÒn ch¸y Thêi gian (tÝnh b»ng giê hoÆc phót) t õ lóc b¾t ®Çu thö mÉu th eo ...
— Xem thêm —
Bình luận