TCVN 198 1985

Số trang: 4
Mã số: 268261
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 07:20:14
TCVN 198 1985, Kim loại –phương pháp thử uốn: qui định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của kim loại và hợp kim được biểu thị bằng góc uốn ở nhiệt độ 20-150c TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 198:1985 Page 1 Nhãm B Kim lo¹i  Ph−¬ng ph¸p thö uèn Metals  Method of bending test Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 198: 1966 vμ quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu biÕn d¹ng dÎo cña kim lo¹i vμ hîp kim ®−îc biÓu thÞ b»ng gãc uèn ë nhiÖt ®é 20  150C 100C Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thö èng,d©y kim lo¹i vμ mèi hμn Tiªu chuÈn nμy phï hîp víi ST SEV 472 – 78. 1. KÝ hiÖu KÝ hiÖu, quy −íc c¸c th«ng sè cho mÉu thö, gèi uèn, gèi ®ì vμ c¸c ®Æc tr−ng x¸c ®Þnh khi thö ®−îc nªu trªn h×nh 1 vμ h×nh 2 vμ b¶ng; KÝ hiÖu quy −íc Tªn gäi a b L I R D  ChiÒu dμy hay ®−êng kÝnh mÉu thö, mm. ChiÒu réng mÉu thö, mm ChiÒu dμi mÉu thö, mm Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa hay chiÒu réng cña khu«n t¹o nªn ®é uèn víi r·nh ch÷ U hay ch÷ V, mm B¸n kÝnh gèi ®ì, mm §−êng kÝnh gèi ®ì uèn gi÷a, mm Gãc uèn, ®é 2. B¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p MÉu thö cã mÆt c¾t ngang h×nh trßn, h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c kh«ng ®æi, ®−îc ®em biÕn d¹ng dÎo b»ng c¸ch uèn xung quanh mét gèi uèn cã ®−êng kÝnh x¸c ®Þnh, ®Õn mét gãc uèn x¸c ®Þnh hoÆc ®Õn khi xuÊt hiÖn vÕt nøt nhê t¸c dông cña mét ngo¹i lùc cã h−íng kh«ng ®æi. 3. MÉu thö 3.1. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu theo phô lôc 3.2. MÉu thö lμ c¸c mÉu cã mÆt c¾t ngang trßn, vu«ng, ch÷ nhËt, ®a gi¸c kh«ng ®æi. 3.3. MÉu thö h×nh vu«ng vμ ch÷ nhËt cÇn lμm l−în trßn mÐp b¸n kÝnh l−în kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/10 chiÒu dÇy mÉu thö. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 198:1985 Page 2 3.4. §èi víi vËt liÖu cã chiÒu réng ®Õn 20mm, chiÒu réng mÉu thö lÊy b»ng chiÒu réng ban ®Çu vËt liÖu thö. NÕu chiÒu réng vËt liÖu thö lín h¬n 20mm cÇn c¾t ra ®Ó lÊy chiÒu réng mÉu thö tõ 20 –50mm ®èi víi sai lÖch  5mm sao cho chiÒu réng b»ng hai lÇn chiÒu dÇy mÉu thö. §èi víi vËt liÖu thö cã chiÒu dÇy d−íi 3mm chiÒu réng mÉu thö kh«ng v−ît qu¸ 20  5mm. 3.5. ChiÒu dÇy mÉu thö 1. ChiÒu dÇy m©u thö b»ng chiÒu dÇy ban ®Çu vËt liÖu thö. NÕu chiÒu dÇy vËt liÖu thö v−ît qu¸ 25mm th× chiÒu dÇy mÉu thö ®−îc gi¶m ®i b»ng c¸ch gia c«ng mét mÆt ®Õn 25mm, khi uèn mÆt kh«ng gia c«ng ®Æt vÒ phÇn bÞ kÐo. Trõ ph−¬ng ph¸p thö träng tμi, cã thÓ dïng mÉu thö cã bÒ dÇy vμ bÒ réng lín h¬n. 2. §−êng kÝnh mÉu thö cã mÆt c¾t ngang trßn hay ®−êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp cña mÉu thö cã mÆt c¾t ngang ®a gi¸c lÊy b»ng ®−êng kÝnh ban ®Çu (mÆt c¾t ngang trßn) hay ®−êng kÝnh ban ®Çu vßng trßn ngo¹i tiÕp (mÆt c¾t ngang ®a gi¸c) cña vËt liÖu thö. NÕu ®−êng kÝnh ban ®Çu vËt liÖu thö v−ît qu¸ 50mm th× gia c«ng lμm gi¶m ®Õn 20-50mm. Cã thÓ gi¶m ®−êng kÝnh mÉu thö ®en 20-30mm tõ vËt liÖu thö cã ®−êng kÝnh ban ®Çu lín h¬n 30mm. Nh÷ng mÉu tõ b¸n thμnh phÈm hay mÉu rÌm nÕu kh«ng cã quy ®Þnh riªng, bÒ dÇy ...
— Xem thêm —
Bình luận