Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 18:27:54
Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập phụ thuộc hàm - chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Tài liệu hay và bổ ích giúp các bạn mở mang kiến thưc. Bài tập PHỤ THUỘC HÀM – CHUẨN HÓA CSDL Bài tập 1 1/ Cho quan hệ sau: r( A B C D E) a 1 b 1 c 1 d 1 e 1 a 1 b 2 c 2 d 2 d 1 a 2 b 1 c 3 d 3 e 1 a 2 b 1 c 4 d 3 e 1 a 3 b 2 c 5 d 1 e 1 Phụ thuộc hàm nào sau đây thỏa r: A D,AB D,C BDE,E A,A E 2/ Cho Q + ={ABCD} a) Tìm tất các các tập con của Q b) Tìm tất cả các phụ thuộc hàm có thể có của Q (không liệt kê phụ thuộc hàm hiển nhiên) 3/ Tìm bao đóng F + của quan hệ phanCong(PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH) 4/ Cho F = {AB C,B D,CD E,CE GH,G A} a) Hãy chứng tỏ phụ thuộc hàm AB E,AB G được suy diễn từ F nhờ luật dẫn Armstrong b) Tìm bao đóng của AB(v ới bài toán không nói gì về lược đồ quan hệ Q ta ngầm hiểu Q + là tập thuộc tính có trong F nghĩa là Q + ={ABCDEGH}) 5/ Cho F = {A D,AB DE,CE G,E H} . Hãy tìm bao đóng của AB. 6/ Cho F={AB E,AG I,BE I,E G,GI H}. a) Hãy chứng tỏ phụ thuộc hàm AB GH được suy diễn từ F nhờ luật dẫn Armstrong b) Tìm bao đóng của {AB} 7/ Cho F={A D,AB E,BI E,CD I,E C} tìm bao đóng của {AE} + ={ACDEI} Bài tập 2 – Phủ thối thiểu – Khóa của lược đồ CSDL 1) Cho lược đồ quan hệ Q(MSCD,MSSV,CD,HG) và tập phụ thuộc F như sau: F = {MSCD CD; CD MSCD; CD,MSSV HG; MSCD,HG MSSV; CD,HG MSSV; MSCD,MSSV HG} 1 Hãy tìm phủ tối thiểu của F 2) Chứng minh các tính chất sau: a) Tính cộng đầy đủ X Y và Z W XZ YW b) Tính tích lũy X Y và Y ZW X YZW 3) Cho G={AB C,A B,B C,A C} . F={AB C,A B,B C} có tương đương với G không? 4) Cho lược đồ CSDL Kehoach(NGAY,GIO,PHONG,MONHOC,GIAOVIEN) F={NGAY,GIO,PHONG MONHOC MONHOC,NGAY GIAOVIEN NGAY,GIO,PHONG GIAOVIEN MONHOC GIAOVIEN} a) Tính {NGAY,GIO,PHONG} + ; {MONHOC} + b) Tìm phủ tối thiểu của F c) Tìm tất cả các khóa của Kehoach 5) Cho lược đồ CSDL Q(TENTAU,LOAITAU,MACHUYEN,LUONGHANG,BENCANG,NGAY) F={TENTAU LOAITAU MACHUYEN TENTAU, LUONGHANG TENTAU,NGAY BENCANG, MACHUYEN} a) Hãy tìm tập phủ tối thiểu của F b) Tìm tất cả các khóa của Q 6) Q(A,B,C,D,E,G) Cho F={AB C;C A;BC D;ACD B;D EG;BE C;CG BD;CE AG} X={B,D}, X + =? Y={C,G}, Y + =? 7) cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F a) F={AB E;AG I;BE I;E G;GI H} chứng minh rằng AB GH . b) F={AB C;B D;CD E;CE GH;G A}c hứng minh rằng AB E; AB G 8) Cho quan hệ r A B C D x u x Y y x z x z y y y 2 y z w z Trong các phụ thuộc hàm sau đây, PTH nào không thỏa A B; A C; B A; C D; D C; D A 9) Hãy tìm tất cả các khóa cho lược đồ quan hệ sau: Q(BROKER,OFFICE,STOCK,QUANTITY,INVESTOR,DIVIDENT) F={STOCK DIVIDENT INVESTOR BROKER INVESTOR,STOCK QUANTITY BROKER OFFICE } 10) Xét lược đồ quan hệ và tập phụ thuộc dữ liệu: Q(C,T,H,R,S,G) f={ f 1 : C T; f 2 : HR C; f 3 : HT R; f 4 : CS G; f 5 : HS R} Tìm phủ tối thiểu của F 11) Q(A,B,C,D,E,H) F={A E; C D; E DH} Chứng minh K={A,B,C} là khóa duy nhất của Q 12) Q(A,B,C,D) F={AB C; D B; C ABD} Hãy tìm tất cả các khóa của Q 13) Q(A,B,C,D,E,G) F={AB C;C A;BC D;ACD B;D EG;BE C;CG BD;CE G} Hãy tìm tất cả các khóa của Q. 14) Xác định phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau: a) Q(A,B,C,D,E,G), F={AB C;C A;BC D;ACD B;D EG;BE C;CG BD;CE AG} b) Q(A,B,C) F={A B,A C,B A,C A,B C} 15) Xác định phủ tối thiểu của các tập phụ thuộc hàm sau: a) Q 1 (ABCDEGH) F 1 ={A H,AB C,BC D;G B} b) Q 2 (ABCSXYZ) F 2 ={S A ;AX B;S B;BY C;CZ X} c) Q 3 (ABCDEGHIJ) F 3 ={BG D;G J;AI C;CE H;BD G;JH A; D I } d) Q 4 (ABCDEGHIJ) F 4 ={BH I;GC A;I J;AE G;D B;I ...
— Xem thêm —
Bình luận