Đề cương dự thi : Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số trang: 4
Mã số: 266971
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 18:41:16
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang như ngày nay. Đề cươ ng dự thi : “ K ể chuy ện t ấm g ương đạo đức H ồ Chí Minh ” CHỦ ĐỀ TRUY ỆN K Ể “ BÁC H Ồ M ỘT TÌNH YÊU BAO LA” I. PH ẦN M Ở ĐẦ U Tháp m ười đẹp nhấ t bông sen Việt Nam đẹ p nhất có tên Bác H ồ Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh là ng ười sáng l ập, lãnh đạo và rèn luy ện Đảng ta. Ng ười là linh hồ n, là ngọn cờ chói lọ i lãnh đạo và d ẫn dắ t toàn Đảng, toàn dân ta đấ u tranh giành th ắng l ợi v ẻ vang nh ư ngày nay. Sinh thời, Người h ằng quan tâm và dày công xây d ựng Đảng thành m ột khố i vững m ạnh, trong sạ ch, chăm lo giáo d ục đạ o đứ c cách m ạng, đào t ạo, rèn luyệ n độ i ngủ cán b ộ, đả ng viên, đặc bi ệt là thế hệ trẻ , trở thành con ng ười v ừa h ồng vừa chuyên. Trong cu ộc s ống Ng ười coi trong c ả đứ c l ẫn tài, song đức là g ốc. Suố t cả cu ộc đờ i, Ng ười hy sinh cho s ự nghiệp cách m ạng, cho dân t ộc độc l ậ p, cho cu ộc s ống ấm no, h ạnh phúc c ủa nhân dân và cho toàn nhân lo ại. Nay ng ười đã đi xa như ng những l ời dạy củ a Ng ười vẫn còn vang v ọng mãi v ới non sông đất n ướ c. Ng ười đã để lại cho nhân lo ại m ột di sả n tinh thầ n vô giá, di s ản vă n hoá tinh th ần ấy là t ấm g ương đạo đứ c sáng ng ời. Trong xã hộ i hiện nay, khi nề n kinh tế th ị tr ươ ng đang phát tri ển m ạnh m ẻ, đấ t n ước trong th ời kỳ h ội nhậ p quố c tế. Kinh t ế th ị tr ườ ng ngày càng phát tri ển nó mang l ại cho chúng ta nhi ều thành t ựu đáng kể nhưng nó c ũng đồng ngh ĩa v ới m ột v ấn nạ n của kinh t ế th ị trườ ng đó là s ự phân hoá ngày càng sâu s ắc gi ữa hai t ầ ng l ớp ng ười giàu và ngườ i nghèo. Mặt khác trong nh ững năm gần đây thiên tai l ũ l ụt liên ti ếp xẩ y ra gây khó kh ăn cho nhi ều ng ười dân trong m ọi vùng miề n c ủ a t ổ quố c. Thì tình yêu th ương và lòng nhân ái c ủa dân tộ c ta lại làm d ấy lên phong trào “ Lá lành dùm lá rách” chia s ẻ khó khă n hổ trợ bà con đồng bào vùng g ặp thiên tai l ũ l ụt. Nhi ều ch ương trình c ủa qu ốc gia được tri ển khai để “xoá đói gi ảm nghèo”; xây nhà tình ngh ĩa, xoá mái tranh nghèo…. Và các ho ạt động t ừ thiện khác ngày càng tr ở thành một ngh ĩa cử cao đẹp trong t ấm lòng yêu th ươ ng nhân ái c ủa m ỗi con ng ười Vi ệt Nam ta. Tình thươ ng yêu và lòng nhân ái c ủa Ng ười được thể hiện trong r ất nhiề u m ẫu chuy ện kể về Bác Hồ . Một trong s ố nh ững m ẩu chuy ện đó mà tôi yêu thích đ ó là câu chuy ện “ Chi ếc áo ấ m” Đượ c trích trong tuy ển t ập “ Nh ững m ẩu - 1 - Cao Thị Hải – C ĐCS BHXH Tánh Linh Đề cươ ng dự thi : “ K ể chuy ện t ấm g ương đạo đức H ồ Chí Minh ” chuyện về phẩm cách c ủa Ng ười. H ồ Chí Minh m ột huy ền tho ại k ỳ v ĩ” Do nhà xuấ t bản lao động ấn hành. Theo l ời kể c ủa đồng chí Tiệ n. II. PHẦN N ỘI DUNG. Một đêm mùa đông nă m 1951, gió bấ c tràn về mang theo nh ững hạt mưa lâm thâm làm cho khí tr ời càng thêm lạnh giá. Thung l ũng B ản Ty co mình l ại trong yên gi ấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đ ây Bác v ẫn th ức, v ẫn làm vi ệc khuya nh ư bao đêm bình th ường khác. Bỗng cánh c ửa nhà sàn hé m ở, bóng bác hi ện ra. Bác bướ c xuống c ầu ...
— Xem thêm —
Bình luận