BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - Chương VII. CHỈ SỐ

Số trang: 23
Mã số: 264738
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-08 16:47:11
VII.1. Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số VII.1.1. Khái niệm chỉ số “chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của một hiện tượng kinh tế - xã hội” Chương VII. CHỈ SỐ VII.1. Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số VII.1.1. Khái niệm chỉ số “ chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của một hiện tượng kinh tế - xã hội ” VII.1.2. Tác dụng của chỉ số  Biểu hiện sự biến động của hiện tượng kinh tế theo thời gian  Biểu hiện sự biến động của hiện tượng kinh tế qua những điều kiện không gian khác nhau  Biểu hiện các nhiệm vụ hoặc tình hình thực hiện kế hoạch  Phân tích vai trò và ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của toàn bộ tổng thể kinh tế phức tạp VII.1. Ý nghĩa và tác dụng của chỉ số… VII.1.3. Đặc điểm của phương pháp chỉ số  Chuyển đổi các đơn vị, phần tử có tính chất khác nhau về dạng giống nhau  Giả định chỉ có 1 nhân tố thay đổi, các nhân tố còn lại không đổi VII.1.4 Phân loại chỉ số trong thống kê  Căn cứ vào phạm vi tính toán  Chỉ số cá thể  Chỉ số chung  Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu  Chỉ số chỉ tiêu chất lượng  Chỉ số chỉ tiêu khối lượng VII.2. Phương pháp tính chỉ số… VII.2.1. Chỉ số cá thể “ là chỉ tiêu tương đối biểu hiện sự biến động của từng phần tử, từng đơn vị cá biệt trong một tổng thể phức tạp ”  Chỉ số cá thể về giá cả  Chỉ số cá thể về lượng hàng hóa tiêu thụ0 1 p p ip= 0 1 q q iq= VII.2.1. Chỉ số cá thể… Loại hàng Giá ( 1.000đ ) Lượng hàng tiêu thụ (Kg) Chỉ số giá đơn i p Chỉ số lượng hàng i q K ỳ gốc Kỳ n/cứu Kỳ gốc Kỳ n/cứu A 1 2 3 4 5= 2:1 6=4:3 X 20 30 10 12 1,5 1,20 Y 5 8 30 20 1,6 0,67 VII.2. Phương pháp tính chỉ số… VII.2.2. Chỉ số chung “ là chỉ tiêu tương đối phản ánh sự biến động một nhân tố của hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp ” a. Chỉ số phát triển: Chỉ số liên hợp và chỉ số bình quân  Chỉ số liên hợp  Chỉ số chung về giá cả hàng hóa qp qp Ip 0 1 S S =  Chỉ số chung về giá cả… • Nếu cố định nhân tố q ở kỳ nghiên cứu: • Nếu cố định nhân tố q ở gốc: Trong thống kê, khi tính chỉ số chung về giá cả, người ta thường cố định q ở kỳ nghiên cứu 10 11 p qp qp I S S = 00 01 p qp qp I S S = %7,164647,1 340 560 2051220 2081230 10 11 hay qp qp Ip== + + = S S =  Chỉ số liên hợp…  Chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ • Nếu cố định p ở kỳ nghiên cứu: • Nếu cố định p ở kỳ gốc: Trong thống kê, khi tính chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ, người ta thường cố định p ở kỳ gốc00 10 q qp qp I S S = 01 11 q qp qp I S S = %1,97971,0 350 340 3051020 2051220 00 10hay qp qp Iq== + + = S S =  Chỉ số liên hợp…  Lưu ý khi tính chỉ số liên hợp  Chuyển các phần tử khác nhau về dạng đồng nhất  Để nghiên cứu biến động của một nhân tố nào đó thì phải cố định các nhân tố còn lại  Vấn đề chọn quyền số  Là nhân tố được giữ cố định ở tử số và mẫu số của chỉ số liên hợp  Khi nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu chất lượng thì quyền số là chỉ tiêu khối lượng tương ứng, cố định ở kỳ nghiên cứu  Khi nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu khối lượng thì quyền số là chỉ tiêu chất lượng tương ứng, cố định ở kỳ nghiên gốc a. Chỉ số phát triển…  Chỉ số bình quân  Chỉ số bình quân cộng  Mức độ tiêu thụ hàng hóa ở kỳ gốc  Chỉ số cá thể khối lượng hàng hóa = 00 00 pq pqi I q q %0,100000,1 120200 12067,02002,1 hayIq= + + =  Chỉ số bình quân cộng…  Trong trường hợp quyền số là tỷ trọng (kết cấu) Với = 0 0 d di I q q = 00 00 0 pq pq d  Chỉ số bình quân…  Chỉ số bình quân điều hòa  Biểu hiện sự biến động của giá cả hàng hóa tiêu thụ  Công thức:  Trong trường hợp quyền số là số tương đối kết cấu (tỷ trọng) Với = 11 11 1 qp ip qp Ip = 1 1 1 d ip d Ip = 11 11 1 qp qp d  Bài tập  Xây dựng các công thức tính chỉ số đối với các chỉ tiêu sau:  Giá thành (z);  NSLĐ (w)  NS thu hoạch (N);  Sản lượng SX (q)  Số CN (T);  Doanh thu (D) VII.2. Chỉ số… VII.3. Hệ thống chỉ số  Khái niệm “ là dãy các chỉ số có liên hệ với ...
— Xem thêm —
Bình luận