Nhúng
Toàn màn hình
/ 50
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (50 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-25 04:33:53
Mình đã đọc một số tài liệu viết hướng dẫn lập trình cho lọai PLC OMRON này nhưng cũng rất sơ xài.Cũng chỉ có vài lệnh đơn giản thôi. Chưa giải quyết đc nhiều bài toán phức tạp. Vì vậy mình đã tiến hành dịch tài liệu này. Mình cũng chỉ mới bắt đầu đc hơn tuần nay.Chỉ tranh thủ buổi tối dịch thôi. Vì vậy mình muốn có bạn nào đang dịch về tài liệu này thì chúng ta cùng làm. TAÄP LEÄNH PLC OMRON TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 1 TAÄP LEÄNH CUÛA PLC OMRON 1.1. CAÙC LEÄNH LÖÔÏC ÑOÀ HÌNH THANG ( LADDER DIAGRAM INSTRUCTION): 1.1.1. Leänh LD ( load): Leänh naøy naïp moät coâng taéc thöôøng hôû noái vôùi phía beân traùi ñöôøng daây ñieän Kyù hieäu hình thang: Vuøng döõ lieäu toaùn töû: 1.1.2. Leänh LD Not ( Load Not): Leänh naøy gioáng leänh LD nhöng ôû ñaây laø coâng taéc thöôøng ñoùng 1.1.3. Leänh AND, AND NOT  Leänh AND duøng ñeå noái tieáp moät coâng taéc thöôøng hôû vôùi moät coâng taéc ñöùng tröôùc noù. Kyù hieäu hình thang: B B B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR B B: Bit IR,SR,AR,HR,TC,LR TAÄP LEÄNH PLC OMRON TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 2 Vuøng döõ lieäu toaùn töû  Leänh AND NOT : duøng ñeå noái tieáp moät coâng taéc thöôøng ñoùng vôùi moät coâng taéc ñöùng tröôùc noù Kyù hieäu hình thang: Vuøng döõ lieäu toaùn töû: 1.1.4. Leänh OR, ORNOT:  Leänh OR duøng ñeå noái moät coâng taéc thöôøng hôû vôùi moät ñöôøng daây ñieän beân traùi song song vôùi moät hoaëc nhieàu coâng taéc ñöùng trong cuøng moät nhaùnh.  Leänh ORNOT : Gioáng nhö leänh OR nhöng coâng taéc noái vaøo laø coâng taéc thöôøng ñoùng. Kyù hieäu hình thang: Vuøng döõ lieäu toaùn töû: 1.1.5 Leänh ANDLD (AND LOAD) vaø ORLD (OR LOAD): Leänh ANDLD: Laø leänh duøng ñeå lieân keát hai khoái coâng taéc lieân tieáp vôùi nhau. B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR B B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR B B OR ORNOT TAÄP LEÄNH PLC OMRON TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 3 Kyù hieäu hình thang Ví duï: Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân: Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 OR 00001 00002 LD 00002 00003 ORNOT 00003 00004 ANDLD ------- 00005 OUT 01000 Leänh ORLD : Duøng ñeå lieân keát hai khoái song song nhau Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân: Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 AND 00002 00002 LD 00001 00003 ANDNOT 00003 00004 ORLD ------- 00005 OUT 01000 00000 00002 0000100003 01000 00000 00002 0000100003 01000 TAÄP LEÄNH PLC OMRON TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 4 1.2. LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN BIT : 1.2.1. Leänh OUT ( OUTPUT) vaø OUT NOT ( OUTPUT NOT) Kyù hieäu hình thang: Vuøng döõ lieäu toaùn töû: Leänh OUT vaø OUT NOT duøng ñeå ñieàu khieån traïng thaùi cuûa Bit ñaõ chæ ñònh theo ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì Bit OUT seõ ON, coøn Bit OUT NOT seõ OFF vaø nguöôïc laïi. 1.2.2. Leänh SET vaø RESET: Kyù hieäu hình thang: Vuøng döõ lieäu toaùn töû: Leänh SET duøng ñeå ON bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF. Leänh RESET duøng ñeå OFF bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi cuûa toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän laø OFF. B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR SET B RESET B B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR B B OUT OUTNOT TAÄP LEÄNH PLC OMRON TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 5 1.2.3. Leänh KEEP ( 11) : Kyù hieäu hình thang: Vuøng döõ lieäu toaùn töû: Leänh KEEP (11) duøng ñeå duy trì traïng thaùi bit ñaõ ñònh theo hai ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø S vaø R. S laø ngoõ vaøo SET; R laø ngoõ vaøo RESET. Leänh KEEP (11) hoaït ñoäng gioáng nhö moät Relay choát maø ñöôïc Set bôûi S vaø Reset bôûi R. Minh hoaï baèng soùng:  Ñieàu kieän thöïc hieän S  Ñieàu kieän thöïc hieän R  Traïng thaùi bit B 1.2.4. Leänh DIFU ( 13) vaø DIFD ( 14): Kyù hieäu hình thang: S KEEP (11) B R B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR DIFU (13) B DIFD (14) B TAÄP LEÄNH PLC OMRON TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ ...
— Xem thêm —
Bình luận