Bài tập lớn học kì môn luật hành chính: Vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo

Lượt xem: 437
Số trang: 11
Mã số: 26023
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
A. LI M ĐU
Nhà nưc ta luôn coi trng công c gii quyết khiếu nại, tố cáo ca
công dân là mt trong nhng bin pháp quan trng p phn xây dựng nhà
nưc, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lí, tăng cưng mi quan h đoàn kết
nht trí gia đng nhà c nhân n. Trong điu kin phát huy dân ch
xã hi ch nghĩa quyn khiếu ni t, t cáo ca công dân không ngng đưc
phát huy vic thc hin quyn cơ bn y ca công n đang tr thành
mt trong nhng mặt sinh hot chính tr- hi sôi động. đi vi vic
đm bảo pháp chế trong qun lí nh chính nhà nưc thì vai trò ca khiếu
ni, t cáo và gi quyết khiếu ni t cáo càng tr nên quan trng.
B. NI DUNG
I. Khái nim khiếu ni, t cáo.
a. Khiếu ni
Khiếu ni là mt hin tưng xã hi đưc quan nim và hiu theo nhiu
góc đ khác nhau. Theo t đin tiếng Vit thì khiếu ni là Đ ngh cơ quan
có thm quyn t v mt vic m mà mình không đng ý, cho trái phép
hay không hp lý.
V góc đ chính tr - pháp lí thì khiếu ni là mt quyn dân ch cơ bn
ca công dân đưc pháp lut quy đnh và bo đm thc hin trong b y
nhà nưc. Vì vy quyn khiếu ni đưc coi là: Quyn đ bo v quyn.
Khiếu ni phát sinh khi quyn li ích b xâm phm bởi hot đng
thc thi quyn lc ca b máy nhà nưc, là hình thc phn kháng ca cá
nhân, t chc đi với quyết định, hành vi ca cơ quan nhà nưc, ca ngưi
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
có thm quyn trong quan nhà nưc. Khiếu ni hành chính là vic ng
dân, cơ quan, tổ chc u cu cơ quan nhà nưc, ngưi có thm quyn xem
xét li các quyết đnh, hành vi ca cơ quan nhà nưc, cán b, công chc phát
sinh trong lĩnh vc qun lí hàn chính nhà nưc, mà ngưi khiếu ni cho rng
quyết đnh, hành vi đó trái pháp lut xâm phm đến quyn, li ích hp pháp
ca mình.
Khiếu ni t cáo là vic công dân yêu cu cơ quan tư pháp ( quan
điu tra, vin kim t, a án, quan thi hành án) n b ng chc
thm quyn trong cơ quan tư pháp xem xét li nhng quy đnh, hành vi phát
sinh trong lĩnh vc tư pháp mà ngưi khiếu ni cho rng quyêt đnh hành vi
đó đã vi phm đến quyn và li ích hp pháp ca nh.
b. T cáo
T o là khái nim đưc sử dng rng i trong đi sng hi, tố
cáo đưc quan nim khác nhau tùy theo mc đ, phm vi, đi tưng t cáo.
Trong pháp lut nưc ta, ln đu tiên lut khiếu ni, t cáo m 1998
đã quy đnh khái nim t cáo:
T cáo là vic công dân theo th tc do lut
này quy định báo o cho cơ quan, tổ chc, cá nhân thm quyn biết v
hành vi vi phm pháp lut ca bt kì cơ quan, t chc, cá nhân nào gây thit
hi hoc đe da gây thit hại li ích ca nh nưc, quyn lợi ích hp pháp
ca công dân, cơ quan, t chc (khon 2 điu 2).
T o mt trong nhng quyn bn của công dân đưc quy đnh
trong hiến pháp. Pháp lut quy định công dân có quyn t cáo với cơ quan
nhà nưc, t chc, cá nhân thm quyn v hành vi trái pháp lut của bt
kì cơ quan t chc các nhân nào gây thit hi hoc đe da gy thit hi li
ích ca nhà nưc, quyn và lợi ích hp pháp ca công dân. Bản cht ca tố
cáo vic công dân phát hin và báo cáo cho cơ quan nhà nưc biết v hành vi
vi phm o đó din ra trong đời sống xã hội. Ch th thc hin quyn t
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
cáo là mi công dân. Đi tưng ca quyn t cáo rt rng bao gm tt c
nhng hành vi vi phm pháp lut do bt ngưi nào thc hin. Thông qua
vic t cáo vi phm pháp lut, nhà nưc có đưc mt ngun thông tin v
nhng hành vi vi phm pháp lut din ra trong tt c c nh vực ca đời
sng xã hi. Qua đó cơ quan nhà nưc, ngưi có thm quyn kim tra xem
xét có bin pháp x lí.
II. Vai trò ca khiếu ni, tố cáo và gii quyết khiếu ni t cáo đi
vi vic đm bo pháp chế trong qun lí hành chính nhà nưc.
Pháp chế là mt phm trù rng ln không ch cha đng nôi dung pháp
lut mà còn cha đng nhng ni dung chính tr xã hi và con ngưi. Vì
vy, bo đm cho pháp chế đưc cng c, tăng cưng và hoàn thin là yêu
cu khách quan của quá trình y dng nhà nưc cảu n, do dân vì dân
và ng yêu cu của quá trình hoàn thin con ngưi các quyn ca họ
trong xã hi, đc bit trong qun lí hành chính nhà nưc.
Khiếu ni, t cáo là hình thc đc bit quan trong đ nhân dân lao
đng trc tiếp tham gia vào qun lý nhà nưc và qun lý xã hi. Nhà nưc ta
quy định quyn nghĩa vụ khiếu nại và t cáo ca công dân không ch
hiến pháp (điu 74) mà còn quy đnh c th quyn và nghĩa v này trong lut
khiếu ni, t cáo (ban hành ngày 2/12/1998).
Theo quy đnh ca pháp lut hin hành thì Công dân có quyn khiếu
ni, t cáo vi co quan nhà nưc có thm quyn v nhng vic làm trái pháp
lut của cơ quan nhà c, t chc kinh tế, t chc xã hội, đơn v v trang
nhân dân hoc bt c cá nhân nào trên các mt ca đi sng xã hi như
kinh tế, chính tr, tư ng và pháp lí. Nhà nưc bo đm nhng điu kin
thun li nht khng đnh đa v pháp lí ca công dân- ch th quan trng
nht ca xã hội. Vì vy vic khiếu nại, t cáo phi đưc quan nhà nưc
xem xét và gii quyết trong thi hn pháp lut quy đnh.
3
Tải xuống 5,000₫ (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-07 09:19:47
Giới thiệu chung Vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính A. LỜI MỞ ĐẦU Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những biện pháp quan trọng góp phần xây dựng nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, tăng cường mỗi quan hệ đoàn kết nhất trí giữa đảng nhà nước và nhân dân. Trong điều kiện phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa quyền khiếu nại tố, tố cáo của công dân không ngừng được phát huy và việc thực hiện quyền cơ bản này của công dân đang trở thành một trong những mặt sinh hoạt chính trị- xã hội sôi động. Và đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước thì vai trò của khiếu nại, tố cáo và gải quyết khiếu nại tố cáo càng trở nên quan trọng. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình luật hành chính Việt Nam (trường đại học luật Hà Nội) 2. Tạp chí nhà nước và pháp luật 3. Tạp chí luật học 4. Giáo trình luật hành chính Việt Nam (trường đại học quốc gia Hà Nội) 5. Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (trường đại học luật Hà Nội)
— Xem thêm —
Bình luận