Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

Số trang: 5
Mã số: 259078
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)
Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán
Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....
Tên/số hợp đồng xây dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:
Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau:
Số TT Các chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Giá trị Ghi chú
1 Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng
2 Giá trị khối lợng các công việc phát sinh ngoài
hợp đồng
3 Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của hợp
đồng)
4
Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)
Bằng chữ:
Hồ sơ kèm theo:
Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên nhận thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên,
chức vụ và đóng dấu)
(Ký, ghi rõ họ và tên,
chức vụ và đóng dấu)
Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên,
chức vụ)
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc
hoàn thành theo hợp đồng
Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....
Tên/số hợp đồng xây
dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán / lần thanh
toán số:
Căn cứ xác định:
Số
TT
Tên công việc
Đơn vị
tính
Khối
lượng
Đơn
giá
thanh
toán
Thành
tiền
Ghi
chú
Theo
Đã
thực
hiện
Theo
Đã thực
hiện
Tổng cộng
Bằng chữ:
Đại diện Bên giao thầu
hoặc đại diện Nhà tư vấn
(nếu có)
Đại diện Bên
nhận thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên,
chức vụ)
(Ký, ghi rõ họ và
tên,
chức vụ)
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Phụ lục 3
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-28 02:42:17
Tài liệu tham khảo về biểu mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán . Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ khối l ượng đã đ ược nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau: Số TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Ghi chú 1 Giá trị khối lư ợng hoàn thành theo hợp đồng 2 Giá trị khối l ợng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng 3 Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của hợp đồng) 4 Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3) Bằng chữ: Hồ sơ kèm theo: Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên nhận thầu (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 1 Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Thông t ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng xác định giá trị khối l ượng công việc hoàn thành theo hợp đồng Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lư ợng Đơn giá thanh toán Thành tiền Ghi chú Theo HĐ Đã thực hiện Theo HĐ Đã thực hiện Tổng cộng Bằng chữ: Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà t ư vấn (nếu có) Đại diện Bên nhận thầu (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 2 Phụ lục 3 3 (Ban hành kèm theo Thông t ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo qui định của hợp đồng Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú Theo hợp đồng Điều chỉnh theo qui định của hợp đồng Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư vấn (nếu có) Đại diện Bên nhận thầu (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Thông t ư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng xác định giá trị khối l ượng phát sinh ngoài hợp đồng Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... 4 Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lư ợng phát sinh Đơn giá Thành tiền Ghi chú Theo HĐ Theo đơn giá bổ sung Theo HĐ Theo đơn giá bổ sung Tổng cộng Bằng chữ: Đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư vấn (nếu có) Đại diện Bên nhận thầu (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 5
— Xem thêm —
Bình luận