Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

Số trang: 6
Mã số: 258463
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-22 19:43:14
Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một cung; bảng các giá trị lượng giác cảu một số gó thường gặp. - Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc. - Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc  . - Biết ý nghĩa hình học của tang và cotang. Tiết 55 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG. A. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: - Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một cung; bảng các giá trị lượng giác cảu một số gó thường gặp. - Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc. - Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc . - Biết ý nghĩa hình học của tang và cotang. 2. Về kĩ năng: - Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo góc đó. - Xác định được dấu các giá trị lượng giác của cung AM khi biết điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác nhau. - Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản. - Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt vào việc tính giá trị lượng giác góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức. 3. Về thái độ , tư duy: - Cẩn thận , chính xác. - Biết quy lạ về quen. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: Hệ thống câu hỏi. - Học sinh: Đọc trước bài. C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giá trị lượng giác của một góc , 0 00 180 . + Lên bảng trình bày. Hoạt động 2: Giá trị lượng giác của một cung. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Dựa vào hình vẽ ta có: sin = ? cos = ? tan = ? cot = ? - ĐK xác định của tan và cot là gì ? - Cho HS ghi nhận hệ quả. - HS trả lời. sin = OK cos = OH tan = sin cos   , cot= cos sin   . + Tiến hành hoạt động 2. a x y H A' B' A O B K M+ Yêu cầu HS làm HĐ2. Hoạt động 3: Ý nghĩa hình học của tan và cotang. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Dựa vào hình vẽ ta có HM = ?, ta có OH = ? - Khi đó tan = ? - Từ đó cho học ghi nhận ý nghĩa hình học của tan . - Tương tự hãy nêu ý nghĩa hình học của cot. - Cho HS ghi nhận khái niệm trục tang và trục cotang. + Củng cố: Từ ý nghĩa hình học của tanvà cothãy suy ra với mọi số nguyên k.tan tank   ,cot cotk    - Trả lời + sinMH + OH= cos + tan =MH ATAT OH OA . - Ghi nhận kiến thức. - HS làm việc theo nhóm để tìm kết quả. - Đại diện nhóm trình bày. x t y H K M A B A' B' T O a i r Hoạt động 4: Công thức lượng giác cơ bản. Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Cung nào  mà sin nhận các giá trị tương ứng a) – 0,7; d) 5 2 ? + Vì sao có kết qủa đó. - Dựa vào hình vẽ hãy tìm sin, cos ? - Từ đó tính 2 2sin cos  ? + Từ đẳng thức 1 chia hai vế cho cos2 ta có điều gì ?( ĐK để cos khác 0 là gì ?) + Chia hai vế của 1 cho sin2 ta có điều gì ? + Yêu cầu HS làm VD1, 2 a. Có vì -1 < -0,7 < 1. d. Không vì 5 2 1. - sin , cosOK OH   - 2 2sin cos  1 (1). + Nêu các công thức còn lại. + Tiến hành làm VD. Hoạt động 5: Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Hướng dẫn HS xác định điểm cuối của cung  và . - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ để nêu lên các công thức. - Yêu cầu HS vẽ đường tròn lượng giác của hai * cos(-) = cos ...
— Xem thêm —
Bình luận