DÃY CÁC SỐ NGUYÊN – PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT

Số trang: 6
Mã số: 257359
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 04:18:28
Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về dãy các số nguyên – phân số viết theo quy luật Chuy ên đề 1 : DÃY CÁC SỐ NGUYÊN – PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT = = = = = = = = = = = = &*&*& = = = = = = = = = = = = = (1). Dãy 1 : Sử dụng công thức tổng quátna 1 a 1 n)a.(a n +-=+ - - - Chứng minh - - - naanaa a naa na naa ana naa n +-= +- ++ = + -+ = + 11 ).().().( )( ).(  * Bài 1.1 : Tính a) 2009.2006 3 ... 14.11 3 11.8 3 8.5 3 ++++=A b) 406.402 1 ... 18.14 1 14.10 1 10.6 1 ++++=B c) 507.502 10 ... 22.17 10 17.12 10 12.7 10 ++++=C d) 258.253 4 ... 23.18 4 18.13 4 13.8 4 ++++=D * Bài 1.2 : Tính: a) 509.252 1 ... 19.7 1 7.9 1 9.2 1 ++++=A b) 405.802 1 ... 17.26 1 13.18 1 9.10 1 ++++=B c) 405.401 3 304.301 2 ... 13.9 3 10.7 2 9.5 3 7.4 2 -++-+-=C * Bài 1.3 : Tìm số tự nhiên x, thoả mãn: a) 8 5 120 1 ... 21 1 15 1 10 1 2008 =-----x b) 4529 45.41 4 ... 17.13 4 13.9 4 9.5 47 =+++++ x c) 9315 )32)(12( 1 ... 9.7 1 7.5 1 5.3 1 = ++++++ xx * Bài 1.4 : Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n khác 0 ta đều có: a) 46)23)(13( 1 ... 11.8 1 8.5 1 5.2 1 += +-++++ n n nn b) 34 5 )34)(14( 5 ... 15.11 5 11.7 5 7.3 5 += +-++++ n n nn * Bài 1.5 : Chứng minh rằng với mọi 2;nNn ta có: 15 1 )45)(15( 3 ... 24.19 3 19.14 3 14.9 3 < +-++++ nn * Bài 1.6 : Cho 403.399 4 ... 23.19 4 19.15 4 +++=A chứng minh: 8016 8116
— Xem thêm —
Bình luận