Bài tiểu luận môn Triết học Mac-Lenin

Số trang: 17
Mã số: 256574
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-14 16:32:29
Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Triết học Mác - Lênin nhằm giải quyết những nội dung liên quan đến con người như bản chất con người là gì? Vị trí, vai trò của con người đối với thế giới như thế nào? Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong đời sống con người ... Tất cả những vấn đề trên, về thực chất là học thuyết giải phóng con người, hướng tới mục đích vì con người - chủ thể của lịch sử, xã hội, thể hiện bản chất cách mạng và khoa học của triết học Mác - Lênin TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI BÀI TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC MAC-LENIN ĐỀ TÀI N5 :Phân tích quan điểm của triết học Mac-Lenin về vấn đề con người.Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở Việt nam hiện nay như thế nào? CHƯƠNG XIV:VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MAC-LENIN • Nội dung • Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Triết học Mác - Lênin nhằm giải quyết những nội dung liên quan đến con người như bản chất con người là gì? Vị trí, vai trò của con người đối với thế giới như thế nào? Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong đời sống con người ... Tất cả những vấn đề trên, về thực chất là học thuyết giải phóng con người, hướng tới mục đích vì con người - chủ thể của lịch sử, xã hội, thể hiện bản chất cách mạng và khoa học của triết học Mác - Lênin I-Bản chất con người 1-Quan niệm về con người trước Mác. +Phương Đông +Phương Tây 2-Quan niệm của triết học Mác- Lênin về bản chất con người. II-Quan hệ giữa cá nhân và xã hội. III-Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử. I. Bản chất còn người: 1. Quan niệm về con người trong triết học trước Mác • Các nhà triết học khi nói tới vấn đề con người luôn tìm cách trả lời câu hỏi: Bản chất con người là gì? • 1.1.Quan niệm về con người trong triết học Phương Đông: • Các trường phái Triết học tôn giáo phương Đông như Phật giáo, Hồi giáo, Đạo giáo đều nhận thức bản chất người trên quan điểm duy tâm hoặc “nhị nguyên luận”. • + Triết học Phật giáo cho rằng con người là sự kết hợp giữa danh và sắc (vật chất và tinh thần). Đời sống trên trần gian chỉ là hư ảo, chỉ có cõi niết bàn, thiên đường mới vĩnh viễn. • - 1.1.Quan niệm về con người trong triết học Phương Đông: + Nho giáo lại cho rằng bản chất người đo trời quyết định (Thiên mệnh), bản chất người là Thiện (Mạnh tử) hoặc Ác (Tuân tử). Giữa trời và người có sự cảm thông (thiên nhiên tương cảm). + Lão tử cho rằng con người sinh ra từ Đạo, con người phải sống theo lẽ tự nhiên thuần phác. 1.2. Trong Triết học phương Tây. Các tôn giáo đều nhận thức bản chất người trên quan điểm duy tâm thần bí. + Kitô giáo cho rằng con người có linh hồn và thể xác. Linh hồn cao cả hơn thể xác. + Trong Triết học Hi Lạp cổ đại các con người bậc thang cao nhất của vũ trụ. + Triết học phục hưng, cận đại đề cao con người như là thực thể trí tuệ, cao quý nhất. + Triết học cổ điển Đức, với quan điểm Duy tâm khách quan cho con người là hiện thân của “ý niệm tuyệt đối”, còn Duy vật thì coi con người là kết quả của sự phát triển của giới tự nhiên. Trong suốt chiều dài lịch sử triết học phương T â y từ Cổ đại Hy Lạp trải qua giai đoạn Trung cổ, Phục hưng và Cận đại đến nay, những vấn đề triết học về con người vẫn là một đề tài tranh luận chưa chấm dứt. Nhìn chung, các quan điểm triết học trước Mác và ngoài mácxít còn có một hạn chế cơ bản là phiến diện trong phương pháp tiếp cận lý giải các vấn đề triết học về con người, cũng do vậy trong thực tế lịch sử đã tồn tại lâu dài quan niệm trừu tượng về bản chất con người và những quan niệm phi thực tiễn trong lý giải nhân sinh, xã hội cũng như những phương pháp hiện thực nhằm giải phóng con người. Những hạn chế đó đã được khắc phục và vượt qua bởi quan niệm duy vật biện chứng của triết học Mác-Lênin về con người. 2. Những quan niệm cơ bản của triết học Mác - Lênin về con người: • a. Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội: Tiền đề vật chất đầu tiên quy sự tồn tại của con người là giới tự nhiên. Cũng do đó, bản tính tự nhiên của con người bao hàm trong nó tất cả bản tính sinh học, tính loài của nó. Yếu tố sinh học trong con người là điều kiện đầu tiên quy định sự tồn tại của con người. • =có thể nói: Giới tự nhiên là "thân thể vô cơ của con người"; con người là một bộ phận của tự nhiên; là kết quả của quá trình phát triển và tiến hoá lâu dài của môi trường tự nhiên . • Với phương pháp biện chứng duy vật, triết học Mác ...
— Xem thêm —
Bình luận