Nhúng
Toàn màn hình
/ 163
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (163 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-12 17:41:33
1 Lu n văn t t nghi pậ ố ệ Đ tài: Phân tích m t s bi n ề ộ ố ệ pháp thúc đ y th tr ng BĐS ẩ ị ườ nhà đ t t i Hà N i ấ ạ ộ 1 L i m đ uờ ở ầ I. M c đích nghiên c u ụ ứ B t đ ng s n (BĐS) g n li n v i cu c s ng c a m i thành viên trong xã h i. ấ ộ ả ắ ề ớ ộ ố ủ ọ ộ Cùng v i th tr ng v n, th tr ng lao đ ng th tr ng BĐS là m t trong nh ng ớ ị ườ ố ị ườ ộ ị ườ ộ ữ th tr ng đ u vào c a quá trình s n xu t. Th tr ng BĐS là m t trong nh ng ị ườ ầ ủ ả ấ ị ườ ộ ữ th tr ng quan tr ng c a n n kinh t . V i mô hình kinh t k ho ch t p trung ị ườ ọ ủ ề ế ớ ế ế ạ ậ c a n c ta tr c đây th tr ng này ch a phát tri n. Trong quá trình chuy n đ i ủ ướ ướ ị ườ ư ể ể ổ sang n n kinh t th tr ng nhi u thành ph n theo đ nh h ng XHCN có s qu n ề ế ị ườ ề ầ ị ướ ự ả lý c a Nhà n c nh ng năm v a qua, th tr ng BĐS n c ta đã đang hình thành ủ ướ ữ ừ ị ườ ướ và phát tri n v i t c đ nhanh và h t s c ph c t p. ể ớ ố ộ ế ứ ứ ạ N n kinh t n c ta trong nh ng năm qua đã ch m d t đ c tình tr ng suy ề ế ướ ữ ấ ứ ượ ạ thoái, phát tri n t ng đ i toàn di n và liên t c tăng tr ng v i nh p đ cao. T ể ươ ố ệ ụ ưở ớ ị ộ ừ năm 1986 n n kinh t n c ta chuy n t n n kinh t k ho ch t p trung bao c p ề ế ướ ể ừ ề ế ế ạ ậ ấ sang n n kinh t th tr ng theo đ nh h ng xã h i có s đi u ch nh c a Nhà ề ế ị ườ ị ướ ộ ự ề ỉ ủ n c, n n kinh t nhi u thành ph n đang đ c hình thành rõ nét. N n kinh t ướ ề ế ề ầ ượ ề ế n c ta đ c chuy n đ i m t b c theo h ng khai thác kh năng đ u t và ướ ượ ể ổ ộ ướ ướ ả ầ ư phát tri n toàn di n xã h i, l y hi u qu kinh t xã h i làm tiêu chu n ch n ể ệ ộ ấ ệ ả ế ộ ẩ ọ ph ng h ng hi u qu quy mô đ u t . ươ ướ ệ ả ầ ư Th đô Hà N i và thành ph H Chí Minh là n i t p trung nhi u đi u ki n ủ ộ ố ồ ơ ậ ề ề ệ u vi t thu hút v n đ u t c a c n c và qu c t nh m phát huy m nh m vai ư ệ ố ầ ư ủ ả ướ ố ế ằ ạ ẽ trò trung tâm kinh t văn hoá khoa h c k thu t đ u m i phát tri n kinh t đ i ế ọ ỹ ậ ầ ố ể ế ố ngo i, liên k t thúc đ y và lôi kéo các vùng khác phát tri n. Đ tăng c ng đ u ạ ế ẩ ể ể ườ ầ t t i các vùng đô th trên và các khu công nghi p Nhà n c c n quan tâm đ n ư ạ ị ệ ướ ầ ế vi c xây d ng chính sách u tiên và lu t pháp nh m b o h quy n l i h p pháp ệ ự ư ậ ằ ả ộ ề ợ ợ và l i ích chính đáng c a ch đ u t hình thành đ ng b các lo i th tr ng hàng ợ ủ ủ ầ ư ồ ộ ạ ị ườ 2 hoá, d ch v , s c lao đ ng, v n, k thu t công ngh trong đó n i b t lên là thị ụ ứ ộ ố ỹ ậ ệ ổ ậ ị tr ng BĐS. ườ Th c t cho th y n u đ u t ...
— Xem thêm —
Bình luận