Giáo trình Autocad 2D - 2007

Số trang: 129
Mã số: 251748
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 129
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-15 15:43:41
Giáo trình Autocad 2D - 2007 Tài liệu về Giáo trình Autocad 2D - 2007 AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để làm bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi Autodesk, Inc. Vì phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình CAD đầu tiên... Giáo trình Autocad 2D - 2007 ……….., tháng … năm ……. Giáo trình Autocad 2D- 2007 KS NguyMn H+i Hng1Trmng i Hc Quc gia Hà Ni - Hc vin vnskills Giáo trình Autocad 2D - 2007. Ngmi son tho: KS Nguyn Hi Hmng. CHljNG I PHN I GII THIU AUTOCAD2007 (Computer-Aided Design[com·puter aide de·sign]hoc Computer-Aided Drafting [com·puter aide]Y và thit k vi s tr giúp ca máy tính) CÁC THAO TÁC CN THIT I.1. Khi ng AutoCAD 2007  khi ng AutoCAD 2007, ta có th thc hin theo các cách sau: •Double click vào biu tmng trên màn hình nn. •Click theo mng dn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ AutoCAD 2007.Hình 1.1. Màn hình AutoCad khi mci khgi ang Chú ý: Nu hp thoi Create New Drawing không xut hin ta thc hin nhm sau: Trên thanh Menu chn Tools\Options\System. Chn ô “Show Startup dialog”/Apply/ok. Hay nhp vào dòng lnh (giá tr bin là 1). Command: Filedia Enter new value for FILEDIA : Thông thmng chn Metric/ Ok Giáo trình Autocad 2D- 2007 KS NguyMn H+i Hng2Hình 1.2. Màn hình [ hUa AutoCAD 2007Hình 1.3. Graphics Area - Vùng thyc hiOn b+n vE Menu Bar : Thanh cha các lnh File, Edit, View, … Status Line : Dòng trng thái (hin th các trng thái nhm: Grip,Snap). Command Line : Dòng lnh (nhp các mnh lnh v vào dòng này). UCSicon : Biu tmng h ta . Toolbar : Thanh công c (cha nhiu biu tmng, mi biu tmng là Onh trong toolbar). Cross-hair : Giao Lm ca hai si tóc theo phmkng X và Y. Cursor: Con chy Screen Menu : Danh mc (theo mc nh danh mc này không m).  tt hay m thc hin nhm sau: Trên menu Bar chn Tool/ Options/ Display/ chn ô “Display screen menu”. Chú ý:MenubarToolbarCrossUCSiconCommandStatusGraphicsCross Giáo trình Autocad 2D- 2007 KS NguyMn H+i Hng3Ch in hoa: Tên menu Chu in hoa  sau có du hai chm: Tên lnh Chu in hoa  sau không có du hai chm: Tên la chn(Ít dùng n Screen Menu vì không thun tin).Hình 1.4.Graphics Area - Vùng thyc hiOn b+n vE I.2. Lmu tr I.2.1. Lmu bn v vi tên mi Khi m mt bn v mi  v, ta nên t tên ngay, bng cách: * Trên thanh Menu : Chn File\Save as * T bàn phím: Nhn t hp phím Crtl-Shift-S Giáo trình Autocad 2D- 2007 KS NguyMn H+i Hng4* T dòng Command : Gõ vào saveas (hoc saveas) sau ó chn mng dn, thm mc cn lmu, t tên và chn save trong hp thoi.Hình 1.5. Hap tho)i Save Drawing As I.2.2. Lmu bn vã có tên sn * Trên thanh Standard Toolbar : Click vào biu tmng< * T bàn phím: Nhn Ctrl + S * Trên thanh Menu: Chn File\Save * T dòng Command: Gõ vào save sau ó chn save trong hp thoi I.3. Thoát khi AutoCAD 2007 Ta có th thc hin theo các cách sau: * Trên thanh Menu: Chn File\Exit * T bàn phím: Nhn t hp phím Ctrl-Q hoc vào biu tmng X bên góc phi màn hình hay nhn t hp phím Alt + F4 * T dòng Command: Gõ vào ch Quit hay Exit I.4. Gii thiu hp thoi StartupHình 1.6. hap tho)i Startup Giáo trình Autocad 2D- 2007 KS NguyMn H+i Hng5I.4.1. Chn Open a Drawing biu tmng trong hp thoi: M bn v có Vn. I.4.2. Chn Start from Scratch biu tmng chn Metric bn v mi có kn Y là mm và kích thmc 420 x 297, chn Imperial kn v mc tính là Inch có kích thmc là 12 x 9.Hình 1.7. hap tho)i Startup I.4.3. Chn Use a Template cho phép s dng bn v mu có sn ca AutoCad 2007.Hình 1.8. ChUn Use a Wizard b)n ty xác Snh kích thcc b+n vE. Giáo trình Autocad 2D- 2007 KS NguyMn ...
— Xem thêm —
Bình luận