Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-13 20:53:47
1 së gi¸o dôc - ®µo t¹o hµ nam h­íng dÉn chÊm bµi thi hsg m«n sinh häc kú thi chän HSG líp 9 - THCS N¨m häc 2009 - 2010 C©u Néi dung §iÓ m 1.KG c©y th©n cao qu¶ trßn: AABB; AaBB; AABb; AaBb ( ViÕt ®óng 2 KG cho 0,25 ®iÓm, viÕt ®óng 3 KG cho ®iÓm tèi ®a) KG c©y th©n thÊp qu¶ bÇu dôc: aabb 0,5 0 0,2 5 2. +) Nh÷ng lo¹i giao tö. KiÓu gen Giao tö AABB AB AaBB AB; aB AABb AB; Ab AaBb AB; Ab; aB; ab aabb ab (Mçi TH ®óng cho 0,25 ®) +) CT TQ: 2n 1,2 5 0,2 5 I (5,2 5®) 3. a) F1: 100% th©n cao qu¶ trßn -- P: AABB x aabb; AABB x AABB; AABB x AaBB; AABB x AaBb; AABB x AABb; AaBB x AABb (Mçi TH ®óng cho 0,25®) b) F1 cã tØ lÖ: 1:1:1:1 -- P: AaBb x aabb c) F1 cã tØ lÖ: 9:3:3:1 -- P: AaBb x AaBb d) F1 cã tØ lÖ: 1:1 -- P: AaBB x aabb; AABb x aabb 1,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 Sè TB con thùc hiÖn gi¶m ph©n: 5x23 = 40 TB a) N÷: +) Sè giao tö c¸i (trøng): 40 +) Sè NST: 23 NST +) NST gt lµ: X 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 b) Nam: +) Sè giao tö ®ùc(TT): 40x4 = 160. +) Sè NST: 23 NST +) NST gt lµ: X hoÆc Y 0,2 5 0,2 5 0,2 5 II (2,2 5®) c) NST giíi tÝnh: XX hoÆc XY ( hoÆc 44A + XX ; 44A + XY) 2n = 46 0,2 5 0,2 5 III (2,0 ®) * Gièng nhau: +) X¶y ra trong nh©n TB ë k× trung gian. +) LÊy ADN lµm khu«n mÉu. +) CÇn cã Enzim vµ Nuclª«tit tù do. +) C¸c Nu tù do lk víi c¸c Nu trªn m¹ch khu«n theo NTBS. * Kh¸c nhau: Tù nh©n ®«i ADN Tæng hîp ARN +)ADN duçi xo½n toµn bé. +) Hai m¹ch míi tæng hîp ®ång thêi. +) Tù sao theo NTBS A-T; G-X vµ nguyªn t¾c BBT +)KQ sau 1 lÇn tù sao: 2 pt ADN con h×nh thµnh. +) Tõng gen duçi xo¾n. +) Mét m¹ch míi tæng hîp. +) Sao m· theo NTBS: A-U; G-X +)KQ sau 1 lÇn sao m· : 1 pt ARN h×nh thµnh. 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 IV (2,0 ®) a) C¬ chÕ: DiÔn gi¶i hoÆc vÏ h×nh 24.5 SGK sinh häc 9/Tr70. - Rèi lo¹n nguyªn ph©n… - Rèi lo¹n gi¶m ph©n… §§: - Hµm l­îng ADN t¨ng -- T¨ng qu¸ tr×nh T§C -- KÝch th­íc c¬ quan sinh d­ìng to  N¨ng xuÊt cao. - Sinh tr­ëng pt m¹nh vµ søc chèng chÞu tèt. 0,5 0 0,5 0 0,2 5 0,2 5 b) Ph©n biÖt: §a béi L­ìng béi +) Sè NST lµ béi sè cña n. +) NB ®­îc b»ng m¾t th­êng +) NST: 2n 0,2 5 0,2 5 1/ Cã 2 pp nghiªn cøu: Nghiªn cøu ph¶ hÖ TrÎ ®ång sinh 0,2 5 0,2 5 V (2,0 ®) 2/ a) Lµ kÕt qu¶ cña pp nghiªn cøu ph¶ hÖ. b) N÷: XaXa; XAXa; XAXA . Nam: XAY; XaY 0,5 0 0,5 0 0,5 0 VI (2,0 ®) a) +) H×nh thøc giao phèi gÇn (giao phèi cËn huyÕt) ë ®éng vËt +) BiÓu hiÖn: HiÖn t­îng tho¸i hãa … b) +) Lêi khuyªn ®ã lµ ®óng +) Nh»m t¹o ­u thÕ lai: ( nªu ®­îc biÓu hiÖn ­u thÕ lai…) V× c¸c gen tréi cã lîi ®­îc biÓu hiÖn ë F1 +) PhÐp lai ®ã lµ: PhÐp lai kh¸c dßng. 0,5 0 0,5 0 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 1/ a) +) Kh¸i niÖm quÇn thÓ: SGK sinh 9/Tr139 +) VD: ... +) C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n: TØ lÖ giíi tÝnh - TØ lÖ sè l­îng c¸thÓ ®ùc/ c¸ thÓ ...
— Xem thêm —
Bình luận