Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 02:53:00
Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3bH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Mã chương:....................................................... Mẫu số F02- 3bH Đơn vị báo cáo:................................................. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC Mã đơn vị SDNS:............................................. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Quý ....năm .... Đơn vị tính:............... Loại Khoản Nhóm Tạm ứng Rút tạm ứng tại KB Thanh toán tạm ứng Tạm ứng nộp trả mục NỘI DUNG còn lại đầu kỳ Trong kỳ Lũy kế từ đầu năm Trong kỳ Lũy kế từ đầu năm Trong kỳ Lũy kế từ đầu năm Tạm ứng Còn lại cuối kỳ A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8=1+3- 5-7 I- Tạm ứng khi chưa giao dự toán II- Tạm ứng khi chưa đủ điều kiện thanh toán 1- Kinh phí hoạt động 1.1- Kinh phí thường xuyên 1.2- Kinh phí không thường xuyên 2- Kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 3- Kinh phí dự án 4- Kinh phí đầu tư XDCB Xác nhận của Kho bạc Đơn vị sử dụng ngân sách Kế toán Kế toán trưởng Ngày....tháng.....năm..... (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
— Xem thêm —
Bình luận