Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 07:39:47
1 THỰC HÀNH MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ ĐẦU NGƯỜI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - HS cần phân tích được mối quan hệ giữa dân số , sản lượng lơng thực và bình quân theo đầu người để củng cố kiến thức đã học về vùng Đồâng bằng sông Hồng, một vùng đất chật người đông, mà giaiû pháp quan trọng là thâm canh tăng vụ và tăng năng xuất . - Suy nghĩ về các giải pháp phát triển bền vững 2. Về kĩ năng - Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ trên cơ sở xử lí bảng số liệu 3. Về tư tưởng: Giáo dục tinh thần lao động II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ tự nhiên của vùng Đồâng bằng sông Hồng III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Kiểm tra bài cũ CH: Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng tầm quan trọng như thế nào? Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực CH: Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thận lợi để phát triển du lịch? 2.Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ1: Cá nhân Năm Tiêu chí 1995 1998 2000 2002 1. Hướng dẫn vẽ biểu đồ Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Dân số 100.0 103.5 105.6 108.2 Sản lượng LT 100.0 117.7 128.6 131.1 BQ lương thực/người 100.0 113.6 121.9 121.2 Bảng 22.1. Tốc độ tăng dân số , Sản lượng lương thực Sản lượng lương thực theo đầu người - Vẽ ba đường GV hướng dẫn HS dựa vào sự biến đổi của các đường trên biểu đồ để nhận xét mối quan hệ dân số –lương thực HĐ2:HS làm việc theo nhóm 2. Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20,21, hãy cho biết: a. Những thuận lợi khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng - Đầu tư vào các khâu thuỷ lợi, cơ khí hoá khâu làm đất, giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, công nghiệp chế biến 2. Döïa vaøo bieåu ñoà ñaõ veõ vaø caùc baøi hoïc 20,21, haõy cho bieát: a. Nhöõng thuaän lôïi khoù khaên trong saûn xuaát löông thöïc ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng * Thuaän lôïi: ñaát phuø sa, khí haäu coù muøa ñoâng laïnh, nguoàn nöôùc, lao ñoäng doài daøo. * Khoù khaên: thôøi tieát thaát thöôøng Hoạt động của GV và HS Nội dung chính b. Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng c. Aûnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới việc đảm bảo lương thực của vùng b. Vai troø cuûa vuï ñoâng: Ngoâ ñoâng coù naêng suaát cao, oån ñònh, dieän tích ñang môû roäng chính laø nguoàn löông thöïc, nguoàn thöùc aên gia suùc quan troïng c. Tæ leä gia taêng daân soá ôû ñoàng baèng soâng Hoàng giaûm maïnh laø do vieäc trieån khai chính saùch daân soá keá hoaïch hoaù gia ñình coù hieäu quaû. Do ñoù, cuøng vôùi phaùt trieån noâng nghieäp ,bình quaân löông thöïc ñaït treân 400kg/ngöôøi 3. Củng cố, đánh giá - Nêu các bước vẽ biểu đồ đường - Dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực ở ĐBSH - Chuẩn bị bài sau: Bài 23
— Xem thêm — phân tích biểu đồđầu người
Bình luận