Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 15:38:24
Chức năng của ngân hàng Thương mại - mối quan hệ giữa ngân hàng Thương mại với Ngân hàng trung ương"Ngày nay, toàn hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã được tổ chức lại từ hệ thống ngân hàng 1 cấp trở thành hệ thống ngân hàng 2 cấp: Cấp 1 bao gồm ngân hàng Trung Ương và các chi nhánh ngân hàng Nhà nước ở 61 tỉnh, thành phố cấp hai bao gồm hệ thống các ngân hàng Thương mại thuộc nhiều thành phần kinh tế.... Ngày nay, toàn hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã được tổ chức lại từ hệ thống ngân hàng 1 cấp trở thành hệ thống ngân hàng 2 cấp: Cấp 1 bao gồm ngân hàng Trung Ương và các chi nhánh ngân hàng Nhà nước ở 61 tỉnh, thành phố cấp hai bao gồm hệ thống các ngân hàng Thương mại thuộc nhiều thành phần kinh tế. Trong đó NHTM là ngân hàng của các ngân hàng. Nó không có mục đích mưu tìm danh lợi. Nó là trung tâm tác động toàn bộ hoạt động tín dụng, ký thác, tiết kiệm của các ngân hàng trung gian và các định chế tài chính. A- L I NÓI Đ UỜ Ầ Ngày nay, toàn h th ng ngân hàng Vi t Nam đã đ c t ch c ệ ố ở ệ ượ ổ ứ l i t h th ng ngân hàng 1 c p tr thành h th ng ngân hàng 2 c p: ạ ừ ệ ố ấ ở ệ ố ấ C p 1 bao g m ngân hàng Trung ng và các chi nhánh ngân hàng Nhà ấ ồ Ươ n c 61 t nh, thành ph c p hai bao g m h th ng các ngân hàng ướ ở ỉ ố ấ ồ ệ ố Th ng m i thu c nhi u thành ph n kinh t . Trong đó NHTM là ngân ươ ạ ộ ề ầ ế hàng c a các ngân hàng. Nó không có m c đích m u tìm danh l i. Nó là ủ ụ ư ợ trung tâm tác đ ng toàn b ho t đ ng tín d ng, ký thác, ti t ki m c a ộ ộ ạ ộ ụ ế ệ ủ các ngân hàng trung gian và các đ nh ch tài chính. ị ế Bên c nh đó, NHTM l i là ngân hàng th c hi n nhi u lo i nghi p ạ ạ ự ệ ề ạ ệ v ngân hàng h n h t trong s ngân hàng trung gian. Ngày nay, ng i ta ụ ơ ế ố ườ không th hình dung n i m t n n kinh t th tr ng mà v ng bón các t ể ổ ộ ề ế ị ườ ắ ổ ch c tài chính trung gian - có nghĩa là các t ch c làm ch c năng nh ứ ổ ứ ứ ỏ chi c "c u n i" gi a ng i cho vay và ng i đi vay. ế ầ ố ữ ườ ườ Trong th c t , các t ch c tài chính trung gian đ c hình thành ự ế ổ ứ ượ ở nhi u d ng, nh ng n i b t trong s đó, h th ng ngân hàng th ng ề ạ ư ổ ậ ố ệ ố ươ m i chi m v trí quan tr ng nh t c v quy mô tài s n và v thành ạ ế ị ọ ấ ả ề ả ề ph n các nghi p v . Đ ng th i, nó có m i quan h đ c bi t khăng khít ầ ệ ụ ồ ờ ố ệ ặ ệ và g n bó v i ngân hàng Trung ng. ắ ớ ươ Chính vì th u hi u đ c v n đ này nên em đã ch n đ tài: ấ ể ượ ấ ề ọ ề " Ch c năng c a ngân hàng Th ng m i - m i quan h gi a ngân ứ ủ ươ ạ ố ệ ữ hàng Th ng m i v i Ngân hàng trung ng ươ ạ ớ ươ ". Do ki n th c còn h n ch , kh năng hi u bi t th c t ch a sâu ế ứ ạ ế ả ể ế ự ế ư nên ch c ch c bài vi t còn nhi u thi u sót. Vì v y em r t mong đ c ắ ắ ế ề ế ậ ấ ượ s góp ý c a th y cô và các b n đ bài vi t đ c hoàn thi n h n. ự ủ ầ ạ ể ế ượ ệ ơ 1 Em xin chân thành c m n cô Hoàng Th Ng c Th y đã giúp đ ,ả ơ ị ọ ủ ỡ h ng d n em hoàn thành bài ti u lu n này. ướ ...
— Xem thêm —
Bình luận