Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Số trang: 18
Mã số: 246358
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tiết 120
Tiết 120
:
:
Tp làm văn:
Tp làm văn:
Luyn tp đưa các yếu t t
Luyn tp đưa các yếu t t
s và miêu t vào bài văn
s và miêu t vào bài văn
ngh lun
ngh lun
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
A. Ôn t p lí thuy t: ế
A. Ôn t p lí thuy t: ế
-
Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ế ố ự
Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ế ố ự
vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c ượ
vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c ượ
ràng, c th sinh đ ng h n và do đó s c ơ
ràng, c th sinh đ ng h n và do đó s c ơ
thuy t ph c m nh m h n.ế ơ
thuy t ph c m nh m h n.ế ơ
-
Các y u t t s miêu t đ c dùng làm ế ượ
Các y u t t s miêu t đ c dùng làm ế ượ
lu n c ph i ph c v cho vi c làm lu n
lu n c ph i ph c v cho vi c làm lu n
đi m không phá v m ch l c văn b n ngh
đi m không phá v m ch l c văn b n ngh
lu n c a bài văn.
lu n c a bài văn.
Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ư
Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ư
B. Luy n t p:
B. Luy n t p:
* Đ bài:
* Đ bài:
Trang ph c và văn hóa.
Trang ph c và văn hóa.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-22 06:50:12
A. Ôn tập lí thuyết: B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ  * Đề bài: Trang phục và văn hóa. ràng, cụ thể sinh động hơn và do đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. - Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không phá vỡ mạch lạc văn bản nghị luận của bài văn.
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu