Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 06:41:35
Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ kế hoạch và đầu tư thuộc Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Phê duyệt kết qu ả đấ u th ầu, k ết qu ả l ựa ch ọn nhà th ầu (C ấp Bộ )* Thông tin Lĩnh vự c thống kê:Đấu th ầu C ơ quan có th ẩm quyề n quyết định:Ng ười có th ẩm quy ền quy ết định đầu t ư (B ộ tr ưở ng, Th ủ tr ưở ng c ơ quan ngang B ộ, c ơ quan thu ộc Chính ph ủ) hoặ c Đơ n vị làm Ch ủ đầ u t ư trong tr ường hợp gói th ầu áp d ụng ch ỉ định thầ u (tư v ấn dướ i 500 tri ệu; xây lắ p và mua s ắm hàng hoá d ưới 01 t ỷ đồng), gói th ầu chào hàng c ạnh tranh dướ i 01 tỷ đồng. C ơ quan tr ực tiếp thự c hiện TTHC: Ngườ i có thẩm quy ền quy ết định đầu t ư (B ộ tr ưở ng, Th ủ tr ưở ng c ơ quan ngang B ộ, c ơ quan thu ộc Chính ph ủ) hoặ c Ch ủ đầ u t ư trong tr ường hợp gói th ầu áp d ụng ch ỉ đị nh th ầu (t ư vấn dướ i 500 tri ệu, xây l ắp và mua s ắm hàng hoá d ưới 01 t ỷ đồng), gói th ầu chào hàng c ạnh tranh dướ i 01 tỷ đồng. Cách th ức thực hi ện:Tr ụ s ở c ơ quan hành chính Thời h ạn gi ải quy ết:Trong vòng 15 ngày k ể t ừ khi nhậ n đượ c báo cáo th ẩm định Đố i tượ ng th ực hiện:Cá nhân TTHC yêu c ầu tr ả phí, l ệ phí: Không K ết quả của vi ệc thực hi ện TTHC:Phê duy ệt Các b ước Tên b ước Mô t ả b ước 1. Trên c ơ sở báo cáo k ết quả đấ u thầ u của đơ n vị làm Ch ủ đầ u t ư và báo cáo th ẩm định củ a đơ n vị được giao nhiệ m vụ th ẩm định, Lãnh đạ o Bộ, Th ủ tr ưở ng c ơ quan ngang B ộ, c ơ quan thuộ c Chính ph ủ phê duy ệt hoặ c uỷ quy ền phê duy ệt k ết quả đấ u thầ u, kết quả lựa ch ọn nhà th ầu trừ tr ường hợp gói th ầu áp d ụng ch ỉ định th ầu (t ư vấn dướ i 500 tri ệu; xây l ắ p, mua s ắm hàng hoá d ưới 01 t ỷ đồng); Đơn vị đượ c giao làm Ch ủ đầ u t ư phê duyệ t gói thầu chào hàng c ạnh tranh Tên bước Mô tả b ước dướ i 01 t ỷ đồng. 2. Hồ sơ Thành ph ần hồ sơ 1. - Báo cáo k ết quả đấ u thầ u của Ch ủ đầ u t ư 2. - Báo cáo th ẩm định c ủa cơ quan, t ổ ch ức thẩ m định Số b ộ h ồ s ơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu c ầu ho ặc điề u ki ện để th ực hi ện TTHC: Không
— Xem thêm —
Bình luận