TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Số trang: 44
Mã số: 245406
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 44
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 13:09:36
TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCĐề tài: Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT - 1 -Đ I H C QU C GIA HÀ N IẠ Ọ Ố Ộ KHOA S PH M Ư Ạ TI U LU N Ể Ậ MÔN: QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ N C Ả ƯỚ Đ tài: ề M t s kinh nghi m v xây d ng b i d ng nâng cao ch t ộ ố ệ ề ự ồ ưỡ ấ l ng đ i ngũ giáo viên c a tr ng THPT hi n nay ượ ộ ủ ườ ệ Sinh viên : Tr n Th Hu ầ ị ế L p ớ : K50 SP Sinh HÀ N I 1-2009 Ộ PH N M Đ UẦ Ở Ầ 1- Lí do ch n đ tài: ọ ề Hi n nay ệ ,toàn đ ng,toàn dân ta đã và đang th c hi n công cu c đ i m i v i m cả ự ệ ộ ổ ớ ớ ụ tiêu là công nghi p hoá,hi n đ i hoá đ t n c,xây d ng m t xã h i công b ng,dân ệ ệ ạ ấ ướ ự ộ ộ ằ ch ,văn minh n ủ h m th c hi n lý t ng dân giàu,n c m nh,xã h i phát tri n b nằ ự ệ ưở ướ ạ ộ ể ề v ng.Th c ch t,dân t c ta đang chuy n t n n văn minh lúa n c sang n n văn minh ữ ự ấ ộ ể ừ ề ướ ề công nghi p,ti p c n t ng b c h i nh p vào n n văn minh h u công nghi p-văn ệ ế ậ ừ ướ ộ ậ ề ậ ệ minh c a n n kinh t tri th c.Đây là m t th c tr ng mà chúng ta ph i đ i m t trong ủ ề ế ứ ộ ự ạ ả ố ặ quá trình ho ch đ nh chi n l c phát tri n c a đ t n c, ạ ị ế ượ ể ủ ấ ướ Chúng ta ch có th gi i quy t đ c nh ng thách th c tên b ng cách làm cho ỉ ể ả ế ượ ữ ứ ằ n n giáo d c có nh ng b c chuy n căn b n,có tính cách m ng,ph i phát tri n toàn ề ụ ữ ướ ể ả ạ ả ể di n con ng i,phát tri n ngu n nhân l c-ngu n tài nguyên vô giá đ phát tri n kinh ệ ườ ể ồ ự ồ ể ể t xã h i. ế ộ H i n pháp đi u 35 ghi rõ:" Giáo d c và đào t o là qu c sách hàng đ u" và đi u ế ề ụ ạ ố ầ ề 36"nhà n c u tiên đ u t cho giáo d c khuy n khích các ngu n đ u t khác" vì ướ ư ầ ư ụ ế ồ ầ ư phát tri n ngu n l c ng i là bí quy t,là chìa khoá d n đ n thành công c a m i qu c ể ồ ự ườ ế ẫ ế ủ ọ ố gia trong th i đ i ngày nay.Phát tri n ngu n l c con ng i nh m t o nên nh ng con ờ ạ ể ồ ự ườ ằ ạ ữ ng i m i, nh ng con ng i c a n n văn minh h u công nghi p,c a n n kinh t tri ườ ớ ữ ườ ủ ề ậ ệ ủ ề ế th c ứ Đ th c hi n đ c m c tiêu giáo d c,đòi h i ph i có r t nhi u y u t ,trong đó ể ự ệ ượ ụ ụ ỏ ả ấ ề ế ố y u t quan tr ng,căn b n là đ i ngũ giáo d c.Ngh ...
— Xem thêm —
Bình luận