Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 20:57:25
1 B Y T ------ C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c lp - T do - H nh phúc -------- S : 1613/BYT-Q Hà N i, ngày 15 tháng 08 n m 1997 QUYT NH V VI C BAN HÀNH “TIÊU CHU N PHÂN LO I S C KHO  KHÁM TUY N, KHÁM NH K ” CHO NG Ư I LAO NG B TRNG B Y T - Cn c Ngh  nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n hành và t ch c b máy Y t ; - C n c  i u 102 B Lu t Lao ng quy nh v vi c khám s c kho khi tuy n d ng và khám nh k ; - C n c k t qu nghiên c u tài xây d ng (Tiêu chu n phân lo i s c kho  khám tuy n, khám nh k ” ã ư c hi ng Khoa h c Công ngh c p B Y t , (thành l p theo Quyêt nh s : 1177/BYT-Q ngày 04/07/1996 c a B tr ư ng B Y t ) h p nghi m thu ngày 13/07/1996; - Theo ngh c a V tr ư ng: V i u tr , V Khoa h c ào t o, V T ch c cán b B Y t QUYT NH i u 1: Ban hành “Tiêu chu n phân lo i s c kho  khám tuy n, khám nh k ” cho ng ưi lao ng (có b n tiêu chu n kèm theo). i u 2: Giao cho V tr ư ng V  i u tr h ư ng d n chi ti t vi !c th "c hi !n áp d ng b ng tiêu chu n nói trên. i u 3: Quy t nh này có hi !u l "c k t# ngày ký ban hành. Các quy nh tr ưc ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4: Các ông bà: Chánh v $n phòng, V tr ư% ng V  i u tr và các V ch c n $ng c &a B Y t , Giám c S % Y t các t 'nh, thành ph tr "c thu c trung ương, Y t các ngành ch u trách nhi !m thi hành Quy t nh này. KT/B TR NG B Y T TH TR NG PGS. PTS. Lê Ng c Tr ng
— Xem thêm —
Bình luận