Nhúng
Toàn màn hình
/ 13
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 16:23:21
1 BỘ XÂY D ỰNG ******** C Ộ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc ******** S ố: 116-BXD/CSXD Hà N ội , ngày 16 tháng 5 n ăm 1995 QUYẾT ĐỊ NH VỀ VI ỆC BAN HÀNH QUY CH Ế THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN THI ẾT KẾ QUY HO ẠCH XÂY D ỰNG,D Ự ÁN ĐẦU T Ư, THIẾT KẾ KỸ THU ẬT, T ỔNG D Ự TOÁN Bộ Tr ưởng B ộ Xây D ựng Căn c ứ Nghị định s ố 15-CP của Chính phủ quy đị nh chức nâng, nhiệ m vụ và c ơ c ấu c ủa B ộ Xây d ựng; C ăn c ứ "Đ iề u l ệ quản lý đầu tư và xây d ựng" ban hành theo Ngh ị đị nh 177-CP ngày 20- 10-1994 c ủa Chính ph ủ; C ăn c ứ "Quy chế hình thành th ẩm định và th ực hiện dự án đầ u tư trực ti ếp c ủa nướ c ngoài" ban hành kèm theo Nghị định 191-CP ngày 28-12 1994 của Chính phủ; C ăn c ứ "Quy ết đị nh c ủa Ch ủ tịch H ội đồng B ộ trưởng v ề phân cấp xét duy ệt đồ án thi ết k ế xây d ựng đô th ị" s ố 115-CT ngày 2-5-1986; QUYẾT ĐỊ NH Điề u 1. Nay ban hành "Quy ch ế th ẩm định các đồ án thi ết k ế quy hoạ ch xây dựng dự án đầ u t ư, thi ết k ế kỹ thuậ t, tổng dự toán". Điề u 2. Bản Quy ch ế này đượ c thực hi ện trong nội b ộ cơ quan B ộ Xây dự ng kể từ ngày ký. Đ iề u 3. Các ông Chánh v ăn phòng, Thủ tr ưởng các C ục, Vụ, Viện thuộc B ộ chịu trách nhi ệm thi hành quy ết đị nh này. Ngô Xuân L ộc (Đ ã Ký) QUY CH Ế THẨM ĐỊNH CÁC ĐỒ ÁN THI ẾT KẾ QUY HO ẠCH XÂY D ỰNG, DỰ ÁN ĐẦU T Ư, THI ẾT K Ế KỸ THU ẬT, T ỔNG D Ự TOÁN (Ban hành kèm theo Quy ết đị nh s ố 16-5-1995 c ủa B ộ trưở ng Bộ Xây d ựng). Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điề u 1 . Đố i tượ ng phải qua th ẩm định. 1.1. Quy hoạ ch, đề án phát tri ển ngành. 1.2. Quy hoạ ch xây dựng: 1.2.1. Sơ đồ quy hoạ ch phát triển vùng lãnh th ổ 1.2.2. Quy hoạ ch chung (hoặc quy hoạch t ổng th ể) các đô thị: khu công nghiệ p do Thủ t ướ ng chính phủ phê duyệ t. 1.2.3. Quy hoạch chung các đô thị thu ộc th ẩm quy ền c ủa U ỷ ban nhân dân cấ p tỉnh phê duyệ t có tho ả thuậ n của B ộ Xây dự ng. 1.2.4. Quy hoạ ch xây dựng đợt đầ u, Quy ho ạch chi ti ết các khu v ực quan trọng trong các thành phố tr ực thu ộc Trung ương và các khu du l ịch, nghỉ ngơi, khu vă n hoá, di tích l ịch s ử do Thủ t ướng uỷ quyề n cho Bộ Xây dự ng phê duyệ t. 1.2.5. Quy hoạ ch xây dựng nông thôn. 1.3. Dự án ti ền khả thi, d ự án khả thi nhóm A theo phân c ấp trong " Điề u l ệ quả n lý đầ u tư và xây dự ng" ban hành theo Nghị định s ố 177-CP ngày 20-10-1994 c ủa Chính phủ 1.4. Dự án đầ u tư tr ực ti ếp c ủa n ước ngoài nhóm A và m ột số dự án nhóm B theo phân c ấp trong "Quy ch ế hình thành th ẩm định và th ực hi ện dự án đầ u tư tr ực ti ếp nướ c ngoài" ban hành theo Ngh ị đị nh 191-CP ngày 28-12-1994 của Chính ph ủ. 1.5. Dự án ti ền khả thi, d ự án khả thi nhóm A, B, C đầu t ư trong nướ c, nhóm A-B đầu t ư trự c ti ếp nướ c ngoài c ủa các đơn vị thuộc B ộ. 1.6. Thi ết k ế kỹ thuậ t công trình xây d ựng thuộc các d ự án đầ u tư: 1.6.1. Nhóm A đầu t ư trong nướ c thuộc Ngành xây d ựng (VLXD, CN xây l ắp, c ấp th ải nướ c, xử lý phân rác, kế t cấu hạ tầng đô th ị, dự án v ề nhà ở ). 1.6.2. Nhóm A, B đầu t ư trong nướ c thuộc cơ quan thu ộc Chính ph ủ các tổ chức đoàn th ể trự c thu ộc Trung ương. 1.6.3. Nhóm A, B, C của các đơn vị thuộc B ộ (trừ nhóm C thu ộc Tổng Công ty xi m ăng Vi ệt Nam). 1.6.4. Nhóm A đầu t ư tr ực tiế p nướ c ngoài thu ộc tất c ả các ngành kinh t ế xã hội. 1.7. T ổng dự toán công trình c ủa các dự án đầ u tư trong nướ c của Nhà n ước thu ộc nhóm A c ủa t ất c ả các ngành, các địa ph ương. ...
— Xem thêm —
Bình luận