Tiểu luận QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM

Số trang: 16
Mã số: 242589
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-24 12:19:07
Tiểu luận "QUÁ TRÌNH GIA NHẬP ASEAN CỦA VIỆT NAM "Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành ệ ờ ộ ấ ướ ớ được độc lập, còn gặp nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng bộ nước ta, cũng như các... Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành ệ ờ ộ ấ ướ ớ được độc lập, còn gặp nhiều khó khăn trong cả kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong thời kỳ này các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn tìm cách để phá hoại, tạo mâu thuẫn trong Đảng bộ nước ta, cũng như các nước anh em lân cận. Với mong muốn làm cô lập ta với thế giới bên ngoài khiến ta không có khả năng để khôi phục lại đất nước. Nhưng với những chính sách khôn khéo ta đã làm sụp đổ âm mưu của các thế lực thù địch, khiến cho cả những nước lớn mạnh như Mỹ cũng phải công nhận ta với thế giới. H C VI N NGO I GIAO VI T NAMỌ Ệ Ạ Ệ Khoa chính tr qu c t và ngo i giao Vi t Nam ị ố ế ạ ệ BÀI TI U LU N Ể Ậ ( MÔN CHÍNH SÁCH Đ I NGO I II) Ố Ạ Đ Ề TÀI: QUÁ TRÌNH GIA NH P ASEAN C A VI T NAM. Ậ Ủ Ệ TÊN NHÓM : G U TRÚC Ấ TÊN SINH VIÊN : 1. Cháng Mí Gió . CT36H 2. C Th Mây ứ ị . CT36H 3. L u Th T nh ừ ị ỉ . CT36H 4. Nguy n Th T Tâm. ễ ị ố CT36H Hà Nôi, ngày 15 tháng 3 năm 2011. 1 M C L CỤ Ụ L i m đ u…………………………………………………………… ờ ở ầ . …… 3 I- T ng quan v tình hình th gi i và khu v c ổ ề ế ớ ự …………………………. …...4 1. T ình hình th gi i… ế ớ …………………………………………………. …...4 2. Tình hình các n c ĐNÁ… ướ ………………………………………….…...5 3. Tình hình c a Vi t nam… ủ ệ ……………………………………………. …..5 II- Quá trình gia nh p ASEAN c a Vi t nam ậ ủ ệ …………………………. …….6 A. Tr c khi đ i m i ướ ổ ớ …………………………………………………. ……..6 1. Khó khăn và thu n ậ l i ợ …………………………………………………….6 2. Chính sách đ i ngo i c a Vi t nam v i ố ạ ủ ệ ớ ASEAN ………………………….6 3. Chính sách đ i ngo i c a ASEAN v i Vi t ố ạ ủ ớ ệ nam ………………………….7 B. Sau khi đ i ổ m i… ớ ………………………………………………………...8 1. Khó khăn và th thách ử …………………………………………………… 8 2 2. Chính sách đ i ngo i c a Vi t nam v i ASEAN…ố ạ ủ ệ ớ ……………………. …8 3 . Chính sách đ i ngo i c a ASEAN v i Vi t nam ố ạ ủ ớ ệ ………………………. …9 4 . H i ngh k t n p Vi t nam chính th c tr thành thành viên c a ộ ị ế ạ ệ ứ ở ủ ASEAN ...9 III- Nhì n nh n l i nh ng khó khăn mà Vi t nam đã tr i qua đ tr thành ậ ạ ữ ệ ả ể ở thành viên c a ASEAN…………………………………………………….10 ủ 1. Đ i ố nôi…………………………………………………………………...10 2. Đ i ngo i……………………………………………………………. ố ạ …..10 IV- Đánh giá và nhân xét v chính sách c a Vi t Nam v i ASEAN trong ề ủ ệ ớ th i gian qua, h ng phát tri n c a Vi t Nam và ASEAN trong th i gian ờ ướ ể ủ ệ ờ t i….11 ớ 1. Đánh giá và nh n ậ xét…………………………………………………….11 2. H ng phát tri n………………………………………………………… ướ ể 12 T ng ổ k t…………………………………………………………………….13 ế L i m đ u ờ ở ầ 3 Vi t Nam ta trong th i kỳ này đang là m t đ t n c m i dành đ cệ ờ ộ ấ ướ ớ ượ đ c l p, còn g p nhi u khó khăn trong c kinh t , chính tr và văn hóa xã ộ ậ ặ ề ả ế ị h i. Đ c bi t là trong th i kỳ này các th l c thù đ ch bên ngoài luôn ộ ặ ệ ờ ế ự ị mu n tìm cách đ phá ho i, t o mâu thu n trong ...
— Xem thêm —
Bình luận