Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-10 19:33:07
Mã đơn vị: Tên đơn vị: Địa chỉ: Mã KCB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Số:..........Tháng........ Năm .............. Mẫu số: 03a-TBH Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền Mã đơn vị: Mã KCB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số: 03a-TBH Tên đơn vị: Số:..........Tháng........ Năm .............. Địa chỉ: Họ và tên Tiền lương và phụ cấp Thời gian Ghi chú Mức cũ Mức mới Phụ cấp Phụ cấp Khác Khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I Lao động tăng II Lao động giảm III Thay đổi lương, chức danh công việc IV Bổ sung BHYT V Bổ sung BH thất nghiệp * TỔNG HỢP CHUNG: A. Phát sinh kỳ này Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm 1. Số lao động 2. Quỹ lương 3. Số phải đóng 4. Điều chỉnh số phải đóng B. Tổng hợp cuối kỳ Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này 1. Số lao động 2. Tổng quỹ lương 3. Số phải đóngSố TT Số sổ BHXH Ngày tháng năm sinh Tỷ lệ đóng Thay đổi chức danhTiền lương, tiền công Tiền lương, tiền công Từ tháng năm Đến tháng nămChức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Trả thẻ Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ BHXH Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động Phương pháp ghi: * Mẫu số 03a-TBH do Đơn vị lập khi có biến động tăng - giảm về lao động, hoặc có điều chỉnh về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Đơn vị lập mẫu này theo thứ tự: lao động tăng; lao động giảm; lao động được tăng (giảm) lương, các trường hợp điều chỉnh lại mức đóng của thời gian trước; bổ sung BHYT; bổ sung BHTN. - Trường hợp NLĐ có nhiều nội dung cần điều chỉnh, thì ghi nhiều dòng liên tục, hết nội dung này đến nội dung khác. - Nếu đơn vị thực hiện theo thang, bảng lương Nhà nước thì ghi bằng hệ số lương. - Nếu đơn vị thực hiện thang, bảng lương do đơn vị tự xây dựng thì ghi bằng tổng mức lương, tiền công theo HĐLĐ. - Nếu ghi bằng USD: thì tính ra VNĐ để ghi, theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 2/1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1/7 cho 6 tháng cuối năm. BHXH, BHYT, BHTN: 25% BHXH, BHYT: 23% BHXH, BHTN: 22% BHXH: 20% hoặc 16% BHYT: 3% BHTN: 2% A. Phát sinh kỳ này: không liên quan đến quỹ lương của tháng phát sinh trong kỳ. 1. Số lao động: Kỳ này = Kỳ trước + lao động tăng - lao động giảm Kỳ này = Kỳ trước + dòng 2 (phần A) tăng - dòng 2 (phần A) giảm. Cột 1, 2 : Số TT, ghi họ tên người lao động Cột 3 : ghi số sổ BHXH, theo thứ tự số được cấp trước ghi trước, số được cấp sau ghi sau. Cột 4 : ghi ngày tháng năm sinh Cột 5 và cột 10 : ghi tổng mức tiền lương, tiền công cũ (cột 5) và mới (cột 10) theo HĐLĐ Cột 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 : ghi phụ cấp chỉ áp dụng đối với đơn vị thực hiện thang, bảng lương Nhà nước. Cột 15 : ghi tháng/năm bắt đầu tăng, giảm lao động hoặc điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cột 16 : chỉ ghi đối với trường hợp điều chỉnh lại mức BHXH, BHYT, BHTN đã đóng trong giai đoạn cũ. Hoặc khi thu bổ sung giá trị thẻ BHYT không thu hồi được. Cột 17 : tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN liên quan đến nội dung điều chỉnh các giai đoạn. Cách ghi: Cột 18: ghi chức danh thay đổi Cột 19 : đánh dấu X các trường hợp giảm có trả thẻ BHYT. Trường hợp không trả thẻ thì ghi vào phần IV- Bổ sung thẻ BHYT giá trị còn lại. Cột 20 : ghi đầy đủ số, ngày QĐ hoặc HĐLĐ; mã đối tượng BHYT (nếu khác). * Tổng hợp chung: chỉ ghi tổng hợp tình hình biến động, điều chỉnh trong kỳ và tính toán số phải nộp tại kỳ lập danh sách. Phân tính BHXH, BHYT, BHTN 1. Số lao động: ghi số lao động tăng hoặc giảm phát sinh trong kỳ 2. Quỹ lương: ghi quỹ lương phát sinh tăng hoặc giảm theo BHXH, BHYT, BHTN 3. Số phải đóng: BHXH = dòng 2 X 20%; BHYT = dòng 2 X 3%; BHTN = dòng 2 X 2% 4. Điều chỉnh số phải đóng: ghi số điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của thời gian trước tháng điều chỉnh hiện hành B. Tổng hợp cuối kỳ: Tính theo từng quỹ BHXH - BHYT - BHTN 2. Tổng quỹ lương: 3. Số phải nộp: BHXH = dòng 2 (phần B) X 20%; BHYT = dòng 2 (phần B) X 3%; BHTN = dòng 2 (phần B) X 2% Lưu ý : Số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN trong tháng = Số phải đóng (dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ) của mẫu 3a cuối cùng trong tháng + tổng tăng (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh tăng trong tháng) - tổng giảm (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh giảm trong tháng). = dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ (biểu 3a đợt 2) + tổng dòng 4 Điều chỉnh số phải đóng tăng (biểu 3a đợt 1+ đợt 2) ...
— Xem thêm —
Bình luận