Ngộ Độc Methanol

Số trang: 8
Mã số: 240821
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 02:53:25
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp ngộ độc do uống rượu có pha cồn công nghiệp methanol khiến không ít nạn nhân tử vong. Bài viết dưới đây nhằm mục đích nhắc lại về độc tính của methanol, các triệu chứng và dấu hiệu ngộ độc cùng các nguyên tắc chính để việc xử lý cấp cứu được nhanh chóng và chính xác. Ngộ Độ c Methanol Rượ u kích thích d ục vọ ng nh ưng lạ i thiêu r ụi tài n ăng (William Shakespeare) Th ời gian gầ n đây xu ất hi ện nhi ều tr ường h ợp ng ộ độ c do u ống r ượu có pha c ồ n công nghi ệp methanol khi ến không ít n ạn nhân t ử vong. Bài vi ết d ưới đây nhằ m mụ c đích nh ắc lạ i về độ c tính c ủa methanol, các tri ệu ch ứng và d ấu hi ệu ngộ độc cùng các nguyên t ắc chính để vi ệc x ử lý c ấp c ứu đượ c nhanh chóng và chính xác. 1. T ổng Quan Methanol là m ột lo ại rượ u có độc tính cao th ường g ặp trong ch ất dung môi dùng lau kính xe, ch ất ch ống đóng bă ng cho ố ng dẫn x ăng d ầu, dung d ịch m ực in cho máy photocopy, nhiên li ệu cho các b ếp lò nh ỏ, dùng pha sơ n, và như m ột ch ất dung môi công nghi ệp (Budavari 1996 ; Suit 1990). Hiện nay có thêm nh ững ứng d ụng m ới cho methanol, nh ất là vi ệc đề ngh ị s ử d ụng nó nh ư m ột ngu ồn nă ng l ượ ng thay th ế. N ếu các ứng d ụng này được tri ển khai, methanol trong t ương lai s ẽ đượ c tiế p cận dễ dàng h ơn và do đó càng d ễ b ị lạ m d ụng. Giống nh ư trườ ng hợp c ủa ethylene glycol, di ễn ti ến lâm sàng c ủa ng ộ độ c methanol x ảy ra nhi ều gi ờ sau khi u ống. Trong khi methanol ch ỉ gây ng ộ độ c nh ẹ, nh ững ch ất chuy ển hoá c ủa nó l ại có độc tính r ất cao, gây nhi ễm toan (acidosis), mù mắ t, và kh ả n ăng t ử vong. Do tình tr ạng ng ộ độ c methanol n ặng th ường liên quan đến s ự ch ậm tr ễ trong điề u tr ị, vi ệc phân bi ệt gi ữa ng ộ độc th ực s ự hay chỉ là nghi ngờ tạo ra nhi ều thách thứ c cho thầy thu ốc lâm sàng vì nh ững xét nghi ệm, các thu ốc giả i độc và v ấn đề ch ăm sóc đặ c biệt không ph ải lúc nào c ũng luôn luôn s ẵ n có. Li ều t ử vong c ủa methanol tinh ch ất ướ c lượ ng kho ảng 1-2 mL/kg (Jacobsen 1986); tuy nhiên, đã có báo cáo v ề trườ ng hợp mù vĩ nh viễn và t ử vong v ớ i li ều ch ỉ kho ảng 0,1 mL/kg (6-10 mL ở ng ười lớ n) (ATSDR 1993). 2. T ần Su ất Báo cáo c ủa H ệ Thố ng Theo Dõi Nhi ễm Độ c (Toxic Exposure Surveillance System =TESS) thu ộc Hi ệp H ội Các Trung Tâm Ki ểm Soát Độc T ố M ỹ (American Association of Poison Control Centers =AAPCC), đ ã thống kê đượ c 2.610 trườ ng hợp ngộ độ c methanol trong n ăm 2002 . Có 18 tr ường h ợp t ử vong do methanol và 55 tr ường hợ p cận- tử vong (Watson 2002). 3. Tính Ch ất Hoá H ọc Methanol, còn được gọi là methyl alcohol hay r ượu gỗ (wood alcohol, do đượ c ch ưng c ất từ gỗ) là m ột rượ u đơ n có công th ức hoá h ọc CH3OH, trọ ng lượng phân t ử 32,04, t ỷ tr ọng 0,81 và nhi ệt độ sôi là 65° C. Methanol không màu, dễ bay h ơ i, d ễ cháy và hoà tan t ốt trong n ước (Budavari 1996). Methanol có mùi nh ẹ và khác bi ệt rõ v ới ethanol. 4. D ược Độ ng H ọc Methanol h ấp thu d ễ dàng qua ru ột, da và ph ổi. N ồng độ huy ết thanh cao nhấ t xảy ra 30-60 phút sau khi u ống. Methanol phân tán r ộng kh ắp trong c ơ th ể v ớ i m ột th ể tích phân ph ối (volume distribution) là 0,6 L/kg. Methanol được chuyển hoá ch ậm qua gan. Kho ảng 3% liề u methanol được bài tiế t qua phổ i hoặc bài tiế t không thay đổi qua th ận. Th ời gian bán hu ỷ c ủa methanol kéo dài 30-50 gi ờ khi điề u tr ị b ằng thu ốc gi ải độ c (Palatnick 1995). 5. C ơ ch ế c ủa độ c tính Giống ethylene glycol, methanol t ương đối ít độc; tuy nhiên, nó được chuy ển hoá thành nh ững hợ p chất có độc tính cao gây toan chuy ển hoá và mù m ắt đ iể ...
— Xem thêm —
Bình luận