Tiểu luận kết thúc học phần: Tiểu luận quản lý nhà nước, Chương trình chuyên viên, Đề tài: Sử dụng sai bằng cấp

Số trang: 15
Mã số: 24
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN
ĐÈ TÀI
X lí tình hung: Cô giáo Nguyn Th M
trưng THCS Z, xã B, Huyn K, Tnh L s
dng văn bng không hp pháp
1
ĐÃT VẤN ĐỀ •
Trang
GIẢI QUYẾT VẤN Đ
Trang
I. Mô tả tình huống
Trang
2. Xác định mục đích, mục tiêu xử lý tình huống
Trang
3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả
Trang
a. Nguyên nhân chủ quan
Trang
b. Nguyên nhân khách quan
Trang
c. Hậu quả:
Trang
4. Xây dựng phương án xử lý
Trang
5. Tổ chức thưc hiên • •
Trang
6. Đánh giá kết quả thực hiện
Trang
III. KẾT LUÂN •
Trang
a. Kết luân •
Trang
b. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền
Trang
MỤC LỤC
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ ừong
các quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng đặt lên hàng đầu. Công tác quản
thi cử, tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy, một số nhân lợi dụng nhưng kẽ hở
trong công tác quản lý để tham gia học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ cho bản thân. Nhưng do thiếu hiểu biết về quản lý nhà nước, do sự nhận thức chưa thực
sự đúng đắn về các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nên đã có một số
hành vi không đúng như: sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không phải của mình để
làm hồ tham gia thi, xét tuyển vào các trường đào tạo, luồn lách vào trong các quan
nhà nước, nâng ngạch, nâng lương nhiều lần trong suốt cả quá trình công tác không bị
quan nào phát hiện. Ngành Giáo dục Đào tạo huyện K, tỉnh L cũng đã nhận đựơc
một số thông tin ứong ngành có giáo viên đang sử dụng văn bằng không hợp pháp.
Thực hiện văn bản số 21/KH-BCĐ, ngày 08/5/2006 của Ban chỉ đạo kiểm tra văn
bằng, chứng chỉ tỉnh L về kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn
bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ứên địa bàn tỉnh L; Cồng văn số 1591/TTr,
ngày 04/8/2006 của Sở Giáo dục Đào tạo L về việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ; Kế
hoạch số 657/KHKTVB-GD, ngày 10/10/2006 của phòng Giáo dục huyện K; Kế hoạch
kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo
dục quốc dân ngành Giáo dục K đợt II năm học 2006-2007.
Những năm gần đây việc kiểm tra sử dụng các loại văn bằng chứng chỉ của cán bộ,
công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã bắt đầu được quan tâm. Lãnh đạo các
cấp cho đó việc làm thường xuyên rất cần thiết để đánh giá cũng như sắp xếp, phân
công công việc cho phù hợp hợp lý hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức ứong các
quan nhà nước. vậy, dưới sự chỉ đạo của ngành Giáo dục Đào tạo huyện K qua
quá trình kiểm tra trường THCS z, xã B, huyện K đã phát hiện ra có giáo viên ừong suốt cả
quá trình công tác cũng như quá
3
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
trình đào tạo bồi dưỡng các loại văn bằng chứng chỉ không phải của mình của
nhân người khác.
Hiện nay, ngành Giáo dục Đào tạo đang ứiển khai rầm rộ hiệu quả cuộc
vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục, nói không
với việc vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp Bản thân tôi là một cán bộ quản lý
trực tiếp trong hệ thống giáo dục của ngành Giáo dục Đào tạo; Qua học lớp Bồi dưỡng
kiến thức quản nhà nước chương trình chuyên viên khoá XVII tại trường chính trị L,
được tiếp thu trang bị những kiến thức về quản nhà nước, tôi chọn đề tài xử tình
huống: “Cô giáo Nguyễn Thị M trường THCS z, B, huyện K tính L sử dụng văn bằng
không hợp pháp làm đề tài tiểu luận cuối khoá học. Đây một hội tốt để bản thân tôi
vận dụng những kiến thức đã học, liên hệ với thực tế, ứên cơ sở đó tìm tòi, suy nghĩ đưa ra
những giải pháp thiết thực phù hợp giúp cho quá trình công tác của bản thân ngày càng tốt
hơn.
4
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-08-17 10:43:15
TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN ĐÈ TÀI Xử lí tình huống: Cô giáo Nguyễn Thị M ở trường THCS Z, xã B, Huyện K, Tỉnh L sử dụng văn bằng không hợp pháp 1ĐÃT VẤN ĐỀ • Trang GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang I. Mô tả tình huống Trang 2. Xác định mục đích, mục tiêu xử lý tình huống Trang 3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả Trang a. Nguyên nhân chủ quan Trang b. Nguyên nhân khách quan Trang c. Hậu quả: Trang 4. Xây dựng phương án xử lý Trang 5. Tổ chức thưc hiên • • Trang 6. Đánh giá kết quả thực hiện Trang III. KẾT LUÂN • Trang a. Kết luân • Trang b. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền TrangMỤC LỤC 2 ĐẶT VẤN ĐỀ • Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ ừong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Công tác quản lý thi cử, tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy, một số cá nhân lợi dụng nhưng kẽ hở trong công tác quản lý để tham gia học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Nhưng do thiếu hiểu biết về quản lý nhà nước, do sự nhận thức chưa thực sự đúng đắn về các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nên đã có một số hành vi không đúng như: sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không phải của mình để làm hồ sơ tham gia thi, xét tuyển vào các trường đào tạo, luồn lách vào trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch, nâng lương nhiều lần trong suốt cả quá trình công tác mà không bị cơ quan nào phát hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện K, tỉnh L cũng đã nhận đựơc một số thông tin ứong ngành có giáo viên đang sử dụng văn bằng không hợp pháp. Thực hiện văn bản số 21/KH-BCĐ, ngày 08/5/2006 của Ban chỉ đạo kiểm tra văn bằng, chứng chỉ tỉnh L về kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ứên địa bàn tỉnh L; Cồng văn số 1591/TTr, ngày 04/8/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo L về việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ; Kế hoạch số 657/KHKTVB-GD, ngày 10/10/2006 của phòng Giáo dục huyện K; Kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ngành Giáo dục K đợt II năm học 2006-2007. Những năm gần đây việc kiểm tra sử dụng các loại văn bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã bắt đầu được quan tâm. Lãnh đạo các cấp cho đó là việc làm thường xuyên và rất cần thiết để đánh giá cũng như sắp xếp, phân công công việc cho phù hợp và hợp lý hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức ứong các cơ quan nhà nước. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện K qua quá trình kiểm tra trường THCS z, xã B, huyện K đã phát hiện ra có giáo viên ừong suốt cả quá trình công tác cũng như quá 3 trì nh đào tạo bồi dưỡng các loại văn bằng chứng chỉ không phải là của mình mà là của cá nhân người khác. Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đang ứiển khai rầm rộ và có hiệu quả cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục, nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp Bản thân tôi là một cán bộ quản lý trực tiếp trong hệ thống giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo; Qua học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khoá XVII tại trường chính trị L, được tiếp thu và trang bị những kiến thức về quản lý nhà nước, tôi chọn đề tài xử lý tình huống: “Cô giáo Nguyễn Thị M ở trường THCS z, xã B, huyện K tính L sử dụng văn bằng không hợp pháp ” làm đề tài tiểu luận cuối khoá học. Đây là một cơ hội tốt để bản thân tôi vận dụng những kiến thức đã học, liên hệ với thực tế, ứên cơ sở đó tìm tòi, suy nghĩ đưa ra những giải pháp thiết thực phù hợp giúp cho quá trình công tác của bản thân ngày càng tốt hơn. 4 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Trường THCS z, xã B thuộc xã vùng III của huyện K được thành lập theo Quyết định số 1988 của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo L tháng 10 năm 1999. Với tổng số GV, CBCNV ban đầu là 11 biên chế, ứong đó: Ban giám hiệu: 01; Nhân viên: 01; Giáo viên: 09; Học sinh của trường phần lớn là con em của đồng bào các dân tộc ít người ở các thôn bản, em ở xa nhất là 16 km. Điều kiện kinh tế xã hội khu vực ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận