Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-15 08:58:17
1 10 cách giảm nhẹ nh ững r ắc rố i tài chính Rắc rố i tài chính làm cho doanh nghi ệp gặ p rất nhi ều khó kh ăn: s ản xu ất b ị đ ình trệ và ph ải thu h ẹp l ại, nhân viên có th ể b ị sa th ải hàng loạ t, uy tín và v ị th ế đ ang có trên th ị trườ ng có th ể b ị ả nh hưở ng nghiêm tr ọng... Vì lẽ đ ó, rắ c rối tài chính luôn là "cơ n ác mộng" c ủa các công ty. Tuy v ậy, v ấn đề nào c ũng s ẽ có cách gi ải quy ết, các rắ c rối tài chính v ẫn có th ể đượ c giảm nh ẹ, và vi ệc này ph ụ thu ộc ph ần l ớn vào n ăng l ực x ử lý các tình hu ống tài chính c ủa b ạn – ng ườ i ch ủ doanh nghi ệp. D ướ i đây là 10 cách giúp b ạn làm cho các r ắc rố i này không tr ở nên t ồi tệ hơn. 1. Tuân thủ nghĩa v ụ thu ế Quy t ắc th ứ nh ất dành cho nh ững công ty đang gặ p rắc rố i tài chính là hoàn thành đ úng h ạn vi ệc đ óng các kho ản thuế theo lu ật đị nh. N ếu ho ạt động kinh doanh c ủa b ạn thu ộc hình th ức doanh nghi ệp c ổ ph ần hay công ty trách nhi ệm h ữu hạ n, và các cơ quan thu ế có thẩ m quyề n phạt b ạn vì lý do ch ậm n ộp thuế , thì ni ềm tin c ủa đối tác vào công ty b ạn sẽ giảm sút. Th ậm chí n ếu hoạ t động kinh doanh chu ẩn b ị đ i đế n phá s ản, b ạn vẫ n có m ặt trong danh sách đối tượ ng có ngh ĩa v ụ n ộp thu ế. 2. Ng ăn ch ặn các r ắc rố i về lư u lượ ng ti ền mặ t Khi nhận ra mình không có đủ tiền để thanh toán các hoá đơn đế n hạ n, bạn hãy gi ảm t ỷ lệ “xói mòn” ti ền m ặt ngay l ập t ức b ằng vi ệc cắ t giảm chi phí t ới m ức th ấp nhấ t. Sau đó, chu ẩn bị dự án tiề n mặt ng ắn h ạn và chu ẩn bị ngay nh ững nhu c ầu c ấp thi ết c ủa b ạn. Lên danh sách nh ững kho ản ti ền ng ười khác n ợ b ạn và thu h ồi v ề càng nhi ều càng tốt. T ừ s ố tiề n này, bạ n hãy ưu tiên chi tr ả cho nh ững kho ản c ần thi ết nh ư thu ế và các chi phí quan tr ọng, tuy nhiên b ạn có th ể hoãn chi tr ả nh ững hoá đơn khác nh ư c ủa nhà cung c ấp hay các ch ủ n ợ lớ n. 3. Đừ ng nói d ối v ề các kho ản nợ Khi ho ạt động kinh doanh b ắt đầ u gặ p phả i những v ấn đề tài chính, có th ể b ạn s ẽ ngh ĩ ngay đế n việc vay m ượn ti ền. Nh ưng trướ c khi làm điề u này, b ạn c ần cân nhắ c m ột cách cẩ n trọng về khoản vay: li ệu nó có th ể khiế n cho ho ạt động kinh doanh ph ục h ồi trong t ương lai, hay nó ch ỉ làm cho v ấn đề nợ n ần c ủa b ạn tr ở nên trầ m tr ọng hơ n. Nếu b ạn vẫ n quy ết đị nh tìm ki ếm mộ t khoản vay m ới, hãy th ẳng th ắn nói ra tình hình tài chính c ủa công ty mình, b ởi khi b ạn bóp méo các kho ản n ợ để mong có được một kho ản vay m ới, thì theo các quy định pháp lu ật, b ạn đã có hành vi gian lậ n trong các hoạt độ ng tài chính. Điề u này khi ến bạ n ph ải ch ịu trách nhi ệm pháp lý về các khoản n ợ, th ậm chí ngay c ả trong tr ường hợ p bạn bị phá s ản. Có th ể th ấy r ằng, khi dính líu đến nh ững đồng v ốn vay m ượn, các kho ản n ợ có th ể gây phi ền ph ức cho b ạn trong nhi ều n ăm. 4. Hãy c ẩn th ận khi chuy ển nh ượng các tài s ản kinh doanh Đ ôi lúc, vì sự liều lĩnh, b ạn s ẽ cố bảo vệ tài s ản bằ ng vi ệc che gi ấu chúng. Khi các ch ủ n ợ truy tìm nhữ ng tài sản đượ c che gi ấu này thì kế sách trên xem ra không hi ệu qu ả và có th ể khiế n bạn bị kết tộ i biển th ủ tài chính. Đặc bi ệt, b ạn không nên: - Chuy ển tài s ...
— Xem thêm —
Bình luận