Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-15 09:28:49
Khái niệm phần mềm kế toán Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán Phân loại phần mềm kế toán Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước ngoài Tổng quan v ề ph ần m ềm k ế toán B ản quy ền c ủa MISA JSC 9 CHƯƠ NG 1 TỔ NG QUAN V Ề PH ẦN M ỀM K Ế TOÁN Sau khi hoàn thành ch ương này, b ạn có th ể n ắm đượ c: Khái ni ệm ph ần m ềm k ế toán Mô hình ho ạt độ ng c ủa ph ần m ềm k ế toán Tính ưu vi ệt c ủa ph ần m ềm k ế toán so v ới k ế toán th ủ công Lợi ích c ủa vi ệc ứng d ụng ph ần m ềm k ế toán Phân lo ại ph ần m ềm k ế toán Các tiêu chu ẩn và điề u ki ện c ủa m ột ph ần m ềm k ế toán Quy định c ủa B ộ Tài chính v ề hình th ức k ế toán máy Làm th ế nào để đư a ph ần m ềm k ế toán vào ứng d ụng Các tiêu chu ẩn giúp l ựa ch ọn ph ần m ềm k ế toán t ốt nh ất Ư u, nh ược điể m c ủa ph ần m ềm trong n ước và ph ần m ềm n ước ngoài Tổng quan v ề ph ần m ềm k ế toán 10 Bản quy ền c ủa MISA JSC 1. Khái ni ệm ph ần m ềm k ế toán Ph ần m ềm k ế toán: Là h ệ th ống các ch ương trình máy tính dùng để tự độ ng x ử lý các thông tin k ế toán trên máy vi tính, b ắt đầ u t ừ khâu l ập ch ứng t ừ g ốc, phân lo ại ch ứng t ừ, ghi chép s ổ sách, x ử lý thông tin trên các ch ứng t ừ, s ổ sách theo quy trình c ủa ch ế độ kế toán đến khâu in ra s ổ k ế toán và báo cáo tài chính, báo cáo k ế toán qu ản tr ị và các báo cáo th ống kê phân tích tài chính khác. Tóm l ại: • Ph ần m ềm k ế toán đơn thu ần là m ột công c ụ ghi chép, l ưu tr ữ, tính toán, t ổ ng h ợp trên c ơ s ở các d ữ li ệu đầ u vào là các ch ứng t ừ g ốc. • Quá trình x ử lý ph ải tuân th ủ các chu ẩn m ực k ế toán và ch ế độ ban hành. • Độ chính xác c ủa đầ u ra báo cáo ph ụ thu ộc vào y ếu t ố con ng ười nh ư k ế toán th ủ công. 2. Mô hình ho ạt độ ng c ủa ph ần m ềm k ế toán Tổng quan v ề ph ần m ềm k ế toán B ản quy ền c ủa MISA JSC 11 Thông thường ho ạt độ ng c ủa m ột ph ần m ềm k ế toán được chia làm 3 công đ oạn: a. Công đoạn 1: Nh ận d ữ li ệu đầ u vào • Trong công đoạn này ng ười sử d ụng ph ải t ự phân lo ại các ch ứng t ừ phát sinh trong quá trình ho ạt độ ng kinh t ế sau đó nh ập b ằng tay vào h ệ th ống tùy theo đặc điể m c ủa t ừng ph ần m ềm c ụ th ể. • Các ch ứng t ừ sau khi được nh ập vào ph ần m ềm s ẽ đượ c lưu tr ữ vào trong máy tính d ưới dạ ng m ột ho ặc nhi ều t ệp d ữ li ệu. b. Công đoạn 2: X ử lý • Công đoạn này th ực hi ện vi ệc l ưu tr ữ, t ổ ch ức thông tin, tính toán các thông tin tài chính k ế toán d ựa trên thông tin c ủa các ch ứng t ừ đ ã nh ập trong công đoạn 1 để làm c ăn c ứ k ết xu ất báo cáo, s ổ sách, ...
— Xem thêm —
Bình luận