Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-27 09:17:11
1 Tiết 120Tiết 120 : :  Tập làm văn:Tập làm văn: Luy ện tập đưa các yếu tố tự Luyện tập đưa các yếu tố tự  s ự và miêu tả vào bài văn sự và miêu tả vào bài văn  ngh ị luậnnghị luận A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ế - Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ố ế ố ự ự ảHai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ố ế ố ự ự ả vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c rõ ệ ậ ứ ượvi c trình bày lu n c trong bài văn đ c rõ ệ ậ ứ ượ ràng, c th sinh đ ng h n và do đó có s c ụ ể ộ ơ ứràng, c th sinh đ ng h n và do đó có s c ụ ể ộ ơ ứ thuy t ph c m nh m h n. ế ụ ạ ẽ ơthuy t ph c m nh m h n.ế ụ ạ ẽ ơ - Các y u t t s và miêu t đ c dùng làm ế ố ự ự ả ượCác y u t t s và miêu t đ c dùng làm ế ố ự ự ả ượ lu n c ph i ph c v cho vi c làm rõ lu n ậ ứ ả ụ ụ ệ ậlu n c ph i ph c v cho vi c làm rõ lu n ậ ứ ả ụ ụ ệ ậ đi m và không phá v m ch l c văn b n ngh ể ỡ ạ ạ ả ịđi m và không phá v m ch l c văn b n ngh ể ỡ ạ ạ ả ị lu n c a bài văn. ậ ủlu n c a bài văn. ậ ủTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU N ế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ B. Luy n t p: ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ * Đ bài: ề* Đ bài:ề Trang ph c và văn hóa.ụTrang ph c và văn hóa.ụ Mé t s è h ×n h Mé t s è h ×n h ¶n h v Ò tra n g ¶n h v Ò tra n g p h ô cp h ô c A. Ôn t p lí thuy t:ậ ếA. Ôn t p lí thuy t:ậ ếTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU N ế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị ẬTi t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ệ Ậ Ư Ế Ố Ự Ự Ả Ị Ậ B. Luy n t p: ệ ậB. Luy n t p:ệ ậ * Đ bài: ề* Đ bài:ề Trang ph c và văn hóa.ụTrang ph c và văn hóa.ụ 1. Đ nh h ng làm bài: ị ướ1. Đ nh h ng làm bài:ị ướ Tình hu ng: ốTình hu ng:ố M t s b n đang đua đòi ộ ố ạM t s b n đang đua đòi ộ ố ạ theo nh ng l i ăn m c ữ ố ặtheo nh ng l i ăn m c ữ ố ặ không lành m nh, không ạkhông lành m nh, không ạ phù h p v i l a tu i h c ợ ớ ứ ổ ọphù h p v i l a tu i h c ợ ớ ứ ổ ọ sinh, truy n th ng văn ề ốsinh, truy n th ng văn ề ố hóa c a dân t c và hoàn ủ ộhóa c a dân t c và hoàn ủ ộ c nh gia đình. Em hãy ảc nh gia đình. Em hãy ả vi t m t bài ngh lu n đ ế ộ ị ậ ểvi t m t bài ngh lu n đ ế ộ ị ậ ể thuy t ph c các b n đó ế ụ ạthuy t ph c các b n đó ế ụ ạ thay đ i cách ăn m c cho ổ ặthay đ i cách ăn m c cho ổ ặ đúng đ n ...
— Xem thêm —
Bình luận