Nhúng
Toàn màn hình
/ 28
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (28 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-14 15:45:34
Theo quan điểm hiện đại sự sống được phát sinh và phát triển, tiến hóa trên chính trái đất từ quá trình phức tạp hóa các hợp chất của cacbon, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên Quá trình phát sinh sự sống gồm các giai đoạn: +TIẾN HÓA HÓA HỌC +TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC +TIẾN HÓA SINH HỌC PHẦN VI: TiẾN HÓA CHƯƠNG III: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Bài 43 – SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Giáo viên trình bày: NGUYỄN THANH TÙNG Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Theo quan điểm hiện đại sự sống được phát sinh và phát triển, tiến hóa trên chính trái đất từ quá trình phức tạp hóa các hợp chất của cacbon, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên Quá trình phát sinh sự sống gồm các giai đoạn: +TIẾN HÓA HÓA HỌC +TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC +TIẾN HÓA SINH HỌC Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I. TiẾN HÓA HÓA HỌC : Bao gồm quá trình hình thành các đại phân tử tự nhân đôi từ các chất vô cơ qua 3 bước: Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I. TiẾN HÓA HÓA HỌC : 1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản: Nghiên cứu SGK tr.177 hãy cho biết:Nghiên cứu SGK tr.177 hãy cho biết: Trái đất được hình thành cách đây khoảng bao Trái đất được hình thành cách đây khoảng bao lâu? Trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất lâu? Trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất chứa các chất gì?chứa các chất gì? Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I. TiẾN HÓA HÓA HỌC : 1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản: Trong khí quyển nguyên thủy của trái đất có chứa các chất khí như hơi nước, khí cacbônic, khí amôniac và rất ít khí nitơ … Chưa có khí oxi. Nghiên cứu SGK tr.117 hãy Nghiên cứu SGK tr.117 hãy cho biết cho biết những hiện tượng xảy ra trên trái đất thời nguyên thuỷ ? Bức xạ nhiệt của mặt trời Phóng điện trong khí quyển Hoạt động của núi lữa MỘT SỐ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊNPhân rã của các ng. tố phóng xạ • Hydrocacbon: CH • Saccarit : CHO • A.amin (CHON)→ prôtêin • Nu (CHON) → A. Nucleic• Hydrocacbon: CH • Saccarit : CHO • A.amin (CHON)→ prôtêin • Nu (CHON) → A. NucleicCác chất vô cơ trong khí quyển nguyên thủy Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I. TiẾN HÓA HÓA HỌC : 1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản: Dưới tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên, các chất vô cơ đã hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản gồm 2 nguyên tố C và H (cacbonhydrô); những hợp chất hữu cơ gồm 3 nguyên tố C, H, O (saccarit, lipit), những hợp chất hữu cơ 4 nguyên tố C, H, O, N (axit amin và nuclêotit). Chất vô cơ (CH4, NH3, H2, H2O …) Các nguồn Năng lượng tự nhiên Chất hữu cơ đơn giản (axit amin, nuclêotit …) SƠ ĐỒ SỰ HÌNH THÀNH CÁC CHẤT HỮU CƠ ĐƠN GiẢN Trong điều kiện hiện Trong điều kiện hiện nay của trái đất, các hợp nay của trái đất, các hợp chất hữu cơ được hình chất hữu cơ được hình thành bằng con đường thành bằng con đường nào?nào? Đó là con đường hữu cơ trong cơ thể sống, nghĩa là do các sinh vật tổng hợp nên (hoặc bằng con đường nhân tạo do công nghệ của con người), chứ không thể bằng con đường vô cơ ngoài tự nhiên. Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm Hãy quan sát hình sau kết hợp Hãy quan sát hình sau kết hợp SGK tr.178 để mô tả thí nghiệm SGK tr.178 để mô tả thí nghiệm của Miller chứng minh bằng thực của Miller chứng minh bằng thực nghiệm về sự hình thành các nghiệm về sự hình thành các chất hữu cơ từ chất vô cơ. chất hữu cơ từ chất vô cơ. Mỗi tổ phân làm 2 nhóm. Tất cả các nhóm đều tham gia thảo luận và ghi ý kiến thống nhất vào bảng phụ. Thực hiện thời gian 3 phút CH NG MINH Ứ B NG TH C NGHI M Ằ Ự Ệ C A MILLER (1953) Ủ Thí nghiệm chứng minh dưới tác động của tia lữa điện, các chất hữu cơ (các axit amin và các phân tử hữu cơ khác nhau…) được hình thành trong bình cầu từ các chất vô cơ Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I. TiẾN HÓA HÓA HỌC : 1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản: Bằng thực nghiệm Miller đã tổng hợp được các chất hữu cơ khác nhau, kể cả các axit amin từ các khí vô cơ dưới tác động của tia lữa điện. Về sau ...
— Xem thêm —
Bình luận