Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị...

Số trang: 8
Mã số: 235397
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-28 17:43:18
Quản lý nhà nước là sự tác động mang tính chất quyền-tổ chức của các cơ quan nhà nước,các cá nhân có thẩm quyền tới đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu do chủ thể quản lý nhà nước đặt ra. Bài thu ho ch th c t v ạ ự ế ề ho t đ ng qu n lý đ đai-xây d ng c a UBND xã-ph ng-th tr nạ ộ ả ấ ự ủ ườ ị ấ trên đ a bàn vùng Tây nguyênị A- Nh ng v n đ lý lu n v qu n lý đ t đai-xây d ng c s ữ ấ ề ậ ề ả ấ ự ở ơ ở : I- Nh ng v n đ qu n lý nhà n c v đ t đai ữ ấ ề ả ướ ề ấ 1- Khái ni m và v trí vai trò trong công tác qu n lý đ t đai ệ ị ả ấ : a-Khái ni m v qu n lý nhà n c v đât đai ệ ề ả ướ ề : Qu n lý nhà n c là s tác đ ng mang tính ch t quy n-t ch c c a các c ả ướ ự ộ ấ ề ổ ứ ủ ơ quan nhà n c,các cá nhân có th m quy n t i đ i t ng b qu n lý nh m đ t đ c ướ ẩ ề ớ ố ượ ị ả ằ ạ ượ m c tiêu do ch th qu n lý nhà n c đ t ra.Nh v y qu n lý nhà n c v đ t đai là ụ ủ ể ả ướ ặ ư ậ ả ướ ề ấ m t ho t đ ng c u thành trong qu n lý chung c a nhà n c,đó là ho t đ ng v i vi c ộ ạ ộ ấ ả ủ ướ ạ ộ ớ ệ s d ng các ph ng pháp,công c qu n lý thích h p tác đ ng đ n hành vi,ho t đ ng ử ụ ươ ụ ả ợ ộ ế ạ ộ c a đ i t ng s d ng đ t nh m m c tiêu s d ng đ t ti t ki m,hi u qu và b o v ủ ố ượ ử ụ ấ ằ ụ ử ụ ấ ế ệ ệ ả ả ệ môi tr ng trên ph m t ng đ a ph ng g8án li n t ng th chung c a c n c. ườ ạ ừ ị ươ ề ổ ể ủ ả ướ Nh ng công c qu n lý c a nhà n c có th là các ch tr ng,chính sách pháp ữ ụ ả ủ ướ ể ủ ươ lu t(th hi n c th trong đ i s ng xã h i b ng các văn b n lu t và văn b n quy ậ ể ệ ụ ể ờ ố ộ ằ ả ậ ả ph m pháp lu t).Bên c nh đó công c còn là b máy,đ i ngũ cán b làm công tác n y ạ ậ ạ ụ ộ ộ ộ ầ nh b máy chuyên nghi p theo dõi qu n lý đ t đai (nh phòng tài nguyên-môi ư ộ ệ ả ấ ư tr ng,phòng qu n lý đô th ,văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t. . .,b máy chuyên ườ ả ị ề ử ụ ấ ộ nghi p trong vi c thi t k quy ho ch có liên quan v đ t đai-xây d ng). ệ ệ ế ế ạ ề ấ ự b-V trí vai trò v qu n lý nhà n c đ t đai ị ề ả ướ ấ Đ t đai đ c nh n th c trong xã h i và lu t pháp đó là t li u s n xu t,là tài ấ ượ ậ ứ ộ ậ ư ệ ả ấ nguyên có h n c a qu c gia ,m t khác trong đ i s ng xã h i nó không ch là t li u ạ ủ ố ặ ờ ố ộ ỉ ư ệ s n xu t mà còn là v n,là tài s n c a công dân. ả ấ ố ả ủ Chính vì đ t đai có m t giá tr mà pháp lu t và xã h i xác đ nh,nó là m t tài ấ ộ ị ậ ộ ị ộ nguyên có h n nên vi c quan lý s d ng đ t sao cho ti t ki m,hi u qu ,b o đ m tính ạ ệ ử ụ ấ ế ệ ệ ả ...
— Xem thêm —
Bình luận