Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-15 06:44:54
1 Tr ng PTTH Yên Hòa N m h c 2006 - 2007 THI HC SINH GII MÔN HÓA LP 11 Th i gian: 90 phút Câu 1 (5 i m) Cân b ng các ph ơng trình ph n ng sau b ng ph ơng pháp th ng b ng electron (ghi các bán ph ơng trình cho - nh n e): 1. Cu + HCl + NaNO 3 CuCl2 + NO + NaCl + H2O 2. CuS + HNO 3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O 3. F 3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O 4. KMnO 4 + CnH2n + H2O ……… 5. NH 3 + NaClO NaNO3 + Cl2 + NaCl + H2O Câu 2 (2 i m) Cho 0,08 mol Fe xOy tác d ng dung d ch HNO3 t o ra 0,44 g NaOb. Xác nh công th c phân t c a oxit c a nit ơ ? Câu 3 (3 i m) Hoàn thành s ơ ph n ng: A5 A3 NH 3 A1 A2 A3 + A4 + H2O A 3 Bi t A 3, A4 là ch t khí, A1 ch a các nguyên t C, H, O, N v i t l kh i l ng t ơng ng là 3:1:4:1 và trong phân t A 1 ch ch a 2 nguyên t nit ơ. Câu 4 (2 i m) Vi t t t c các ng phân m ch h có công th c phân t C 4H7Cl. Câu 5 (3 i m) M t mi ng Mg b oxi hóa m t ph n. Chia nó thành 2 ph n u nhau. Ph n 1: Hòa tan h t trong dung d ch HCl thì thu c 3,136 lit khí. Cô c n dung d ch thu c 14,25 g ch t r n. Ph n 2: Hòa tan h t trong dung d ch HNO 3 thu c 0,448 lit khí X nguyên ch t. Ph n dung d ch cô c n c 23 g ch t r n. 1. Tính ph n tr m Mg b oxi hóa? 2. Xác nh X. Bi t các khí o  ktc. Câu 6 (3 i m) t cháy hoàn toàn h n h p khí g m 2 hi rocacbon ng ng. Cho toàn b CO 2 và H2O sinh ra i ch m qua bình ch a dung d ch Ba(OH) 2 th y kh i l ng bình t ng thêm 6,74 gam và ng th i xu t hi n 19,70 gam k t t a. a) Xác nh công th c phân t và tính kh i l ng m i hi rocacbon trong h n h p trên. Bi t m i hi rocacbon trên khi cho clo hóa u cho ra 2 ng phân d !n xu t clo có ch a 1 nguyên t clo trong phân t . b) Trong 2 hi rocacbon trên, có m t hi rocacbon tác d ng v i clo 100C cho 2 ng ...
— Xem thêm —
Bình luận