Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 08:22:20
1 BÀI TOÁN V T S PH N TRĂMỀ Ỷ Ố Ầ 1. N u c nh c a hình vuông tăng lên 50% thì di n tích hình vuông tăng lên bao ế ạ ủ ệ nhiêu ph n trăm ? ầ 2. M t c a hàng bán lãi 20% giá bán. H i c a hàng đó lãi bao nhiêu ph n trăm ộ ử ỏ ử ầ ti n v n? ề ố 3. M t c a hàng mua vào 150000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh v i giá ộ ử ồ ộ ộ ỏ ộ ớ bao nhiêu đ đ c lãi 25% ti n v n? ể ượ ề ố 4. M t c a hàng mua vào 50000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh v i giá ộ ử ồ ộ ộ ỏ ộ ớ bao nhiêu đ đ c lãi 20% ti n v n? ể ượ ề ố 5. . M t c a hàng mua vào 45000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh v i giá ộ ử ồ ộ ộ ỏ ộ ớ bao nhiêu đ đ c lãi 25% giá bán ? ể ượ 6. M t c a hàng mua vào 25000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh v i giá ộ ử ồ ộ ộ ỏ ộ ớ bao nhiêu đ đ c lãi 20% giá bán ? ể ượ 7. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 10% thì di n tích toàn ph n c a hình ế ạ ậ ươ ệ ầ ủ l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm? ậ ươ ầ 8. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 30% thì di n tích xung quanh c a hình ế ạ ậ ươ ệ ủ l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm? ậ ươ ầ 9. N u đ ng kính m t hình tròn tăng thêm 60% thì di n tích hình tròn đó tăng ế ườ ộ ệ thêm bao nhiêu ph n trăm? ầ 10. N u bán kính m t hình tròn tăng thêm 20% thì di n tích hình tròn đó tăng ế ộ ệ thêm bao nhiêu ph n trăm? ầ 11.N u đ ng kính m t hình tròn tăng thêm 30% thì di n tích hình tròn đó tăng ế ườ ộ ệ thêm bao nhiêu ph n trăm? ầ 12. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 10% thì di n tích toàn ph n c a hình ế ạ ậ ươ ả ệ ầ ủ l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ậ ươ ả ầ 13. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 20% thì di n tích toàn ph n c a hình ế ạ ậ ươ ả ệ ầ ủ l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ậ ươ ả ầ 14. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 40% thì di n tích xung quanh c a hình ế ạ ậ ươ ả ệ ủ l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ậ ươ ả ầ 15. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 30% thì di n tích xung quanh c a hình ế ạ ậ ươ ả ệ ủ l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ậ ươ ả ầ 16. N u bán kính m t hình tròn gi m đi 10% thì di n tích hình tròn đó gi m đi ế ộ ả ệ ả bao nhiêu ph n trăm? ầ 17. N u đ ng kính m t hình tròn gi m đi 50% thì di n tích hình tròn đó gi m ế ườ ộ ả ệ ả đi bao nhiêu ph n trăm? ầ 18. . N u đ ng kính m t hình tròn gi m đi 60% thì di n tích hình tròn đó gi m ế ườ ộ ả ệ ả đi bao nhiêu ph n trăm? ầ 1 19. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 20% thì di n tích toàn ph n c a hìnhế ạ ậ ươ ệ ầ ủ l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm? ậ ươ ầ 20. H c kỳ I l p 5H có 81,25% s h c sinh đ lo i gi i. Cô giáo nh m tính n u ọ ớ ố ọ ỗ ạ ỏ ẩ ế có thêm 4 b n n a đ lo i gi i thì t ng s h c sinh gi i b ng 93,75% s h c ạ ữ ỗ ạ ỏ ổ ố ọ ỏ ằ ố ọ sinh c a l p. Tính s h c sinh gi i c a l p. ủ ớ ố ọ ỏ ủ ớ 21. H c kỳ I l p 5A có 80% s h c sinh đ lo i gi i. Cô giáo nh m tính n u có ọ ớ ố ọ ỗ ạ ỏ ẩ ế thêm 4 b n n a đ lo i gi i thì t ng s h c sinh gi i b ng 90% s h c sinh c a ạ ữ ỗ ạ ỏ ổ ố ọ ỏ ằ ố ọ ủ l p. Tính s h c sinh gi i c a l p. ớ ố ọ ỏ ủ ớ 22. H c kỳ I tr ng Kim Đ ng có 90% s h c ...
— Xem thêm —
Bình luận