mỹ thuật lớp 5 - bài học vẽ an toàn giao thông

Số trang: 4
Mã số: 229461
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 09:31:15
Tuần 7 Ngày soạn 18/10/2010 Ngày giảng : Bài 7: Vẽ tranh vẽ tranh an toàn giao thông I. Mục tiêu: - HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài. - HS vẽ được tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - HS có ý thức chấp hành Luật Giao Thông. * Hs khá giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II.Chuẩn bị GV – Tranh ảnh về an toàn giao thông. - Hình gợi ý cách vẽ. HS – GiÊy vÏ, màu sáp, chì, tẩy - Sưu tầm một số đề tài khác III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu: 1. Kiểm tra đồ dùng. 2. Bài mới  Giíi thiÖu bµi: H¸t: Em ®i qua ng· - C¶ líp h¸t Néi dung nãi vÒ ATGT(HS tr¶ lêi t ®êng phè Néi dung bµi h¸t nãi vÒ g×? theo c¶m nghÜ cña Sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật lớp 5 – bài học vẽ an toàn giao thông Tuần 7 Ngày soạn 18/10/2010 Ngày giảng : Bài 7: Vẽ tranh vẽ tranh an toàn giao thông I. Mục tiêu: - HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài. - HS vẽ được tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - HS có ý thức chấp hành Luật Giao Thông. * Hs khá giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II.Chuẩn bị GV – Tranh ảnh về an toàn giao thông. - Hình gợi ý cách vẽ. HS – GiÊy vÏ, màu sáp, chì, tẩy - Sưu tầm một số đề tài khác III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu: 1. Kiểm tra đồ dùng. 2. Bài mới  Giíi thiÖu bµi: H¸t: Em ®i qua ng· t ®êng phè - Néi dung bµi h¸t nãi vÒ g×? - Khi tham gia giao th«ng chóng ta nªn ®i nh thÕ nµo ? - Em biÕt nh÷ng ph¬ng tiÖn nµo thêng tham gia giao th«ng trªn ®êng bé? =.H«m nay c« giíi thiÖu víi c¸c em vÏ tranh vÒ ATGT, bµi 7: VÏ tranh: §Ò tµi an toµn giao th«ng.( GV ghi ®Çu bµi) Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài -Đưa tranh ảnh về ATGT. - Các bức tranh này có những hình ảnh gì - C¶ líp h¸t - Néi dung nãi vÒ ATGT(HS tr¶ lêi theo c¶m nghÜ cña m×nh) - Häc sinh tr¶ lêi theo c¸ch nghÜ. - HS quan sát. - HS trả lời câu hỏi. -Hs trả lời + Hs nêu theo cách nghĩ của mình. - Chọn hình ảnh. - Vẽ hình ảnh chính, phụ. - Điều chỉnh hình vẽ, thêm chi tiết. ? - Em thấy khung cảnh chung là gì ? - Cách chọn nội dung đề tài như thế nào - Tranh thuộc đề tài an toàn giao thông thường vẽ gì ? Hoạt động 2: Cách vẽ - Để vẽ được tranh bước đầu tiên em phải làm gì ? - Chọn được hình ảnh rồi em làm gì tiếp ? - Muốn cho bức tranh sinh động em làm gì ? - Muốn cho bức tranh thật nổi bật em làm như thế nào ? - Nêu lại cách vẽ tranh ? Hoạt động 3: Thực hành - §Ó thi ®ua häc tèt chµo mõng ngµy 20- 10, ngµy cña mÑ, cña c¸c c« h«m nµy c¸c em cïng nhau vÏ bøc tranh ®Ñp nhÊt vª ATGT, ®Ó tÆng mÑ, tÆng c¸c c« nhÐ. - Tô màu. -HS nêu. -HS thưc hành vẽ. - 2-3 häc sinh. - GV quan sát, hướng dẫn. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS chọn một số bài vẽ, nhận xét. + Em nhËn xÐt g× vÒ bµi cña b¹n? + B¹n vÏ cã ®óng ®Ò tµi kh«ng? + H×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh phô? + Trnh b¹n t« mµu nh thÕ nµo? - Nhận xét chung tiết học. 4. Dăn dò: - Quan sát một số đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu.
— Xem thêm —
Bình luận