ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

Số trang: 11
Mã số: 229415
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 09:40:44
   ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao.Bộ đề gồm: - 20 đề thi trắc nghiệm (có đáp án) môn Kinh tế quốc tế của Học viện tài chính (Tài liệu này sử dụng Font .VN (abc)) - 105 câu hỏi trắc nghiệm của Đại học Ngoại thương (đa số có đáp án) - 80 câu hỏi trắc nghiệm KTQT (không có đáp án) ĐÁP ÁN BÀI THI TR C NGHI MẮ Ệ Câu 1 : Phát bi u nào d i đây không đúng:ể ướ a)N u ch có s khác bi t v th hi u TD gi a các qu c gia ế ỉ ự ệ ề ị ế ữ ố thì TM v n x y ra và các bên cùng có l i. ẫ ả ợ b) Khi ch a có TM x y ra, tiêu dùng cao nh t đ t t i nh ng ư ả ấ ạ ớ ữ đ ng bàng quan n m ngoài PPF. ườ ằ c) Theo mô hình H-O, cung y u t SX quy t đ nh mô hình ế ố ế ị TM c a qu c gia. ủ ố d) Theo mô hình H-O-S(S-S), giá lao đ ng Nh t b n s ộ ở ậ ả ẽ gi m xu ng khi giao th ng v i VN. ả ố ươ ớ Đáp án đúng:b Câu 2 : T l TM (m u d ch) c a qu c gia tăng 40%, thì t l ỷ ệ ậ ị ủ ố ỷ ệ TM c a qu c gia đ i tác: ủ ố ố a) Tăng 40% b) gi m 40% c) gi m g n 25%, d) a,b,c sai ả ả ầ Đáp án: c Câu 3 : Ng i lao đ ng các n c TB đ u tranh ch ng xu ườ ộ ở ướ ấ ố h ng đ u t ra n c ngoài vì: ướ ầ ư ướ a) Giá c lao đ ng gi m b) Có nhi u nguy c th t nghi p ả ộ ả ề ơ ấ ệ c) Thu nh p c a ch s h u v n tăng d) a,b,c đúng ậ ủ ủ ở ữ ố Đáp án: d Câu 4 : Môn KTQT nghiên c u: ứ a) L ch s KT các n c b) Các lý thuy t v TMQT ị ử ướ ế ề c) Gi i quy t tranh ch p TMQT d) a,b,c đúng ả ế ấ Đáp án: b Câu 5 : Ng i tiêu dùng M thích TD hàng c a NB n thì t i ườ ỹ ủ ả ạ M : ỹ a) Giá tr USD gi m b) giá tr USD tăng c) Giá tr JPY gi m ị ả ị ị ả d) a,b,c đúng Đáp án: a Câu 6 : T i VN khi USD tăng giá, VND gi m giá:ạ ả a) XK c a M vào VN tăng b) Khách DL M vào VN tăng ủ ỹ ỹ c) Đ u t c a M vào VN tăng ầ ư ủ ỹ Đáp án: b Câu 7: toàn c u hóa và hôi nh p là: ầ ậ a) Xu h ng t t y u c a các qu c gia ướ ấ ế ủ ố b) Làm phân hóa gi a các n c giàu và nghèo ữ ướ c) a,b đúng d) a,b sai Đáp án: a Câu 8 : Chi phí c h i không đ i là: ơ ộ ổ a) L ng s n ph m khác qu c gia gi m đi ngày càng l n ượ ả ẩ ố ả ớ b) Phù h p v i quy lu t ngu n tài nguyên khan hi m và có ợ ớ ậ ồ ế h n. ạ c) L ng s n ph m khác qu c gia gi m đi không đ i ượ ả ẩ ố ả ổ d) a,b,c sai Đáp án: c Câu 9 Trong các câu sau câu nào sai: a) T l TM c a các n c LDCs gi m là do c c u SP XNK.ỷ ệ ủ ướ ả ơ ấ b) Liên hi p thu quan t o l p TM cho phép TG s d ng ệ ế ạ ậ ử ụ ngu n l c SX có hi u qu h n ồ ự ệ ả ơ c) Các lý thuy t TM là c s c a TMQT ế ơ ở ủ d) SP thâm d ng lao đ ng là SP s d ng s l ng lao đ ng ụ ộ ử ụ ố ượ ộ nhi u h n SP khác. ề ơ Đáp án: d Câu 11 : Chi phí c h i tăng là do: ơ ộ a) Ngu n tài nguyên c a các qu c gia khan hi m và có h n ồ ủ ố ế ạ b) M i SP ch phù h p v i m t lo i tài nguyên ỗ ỉ ợ ớ ộ ạ c) a, b đúng d) a,b sai Đáp án: d Câu 12 : Các câu nào sai: a) Qu c gia l n s d ng thu đ b o h SX n i đ a không ố ớ ử ụ ế ể ả ộ ộ ị b thi t h i nh qu c gia nh ị ệ ạ ư ố ỏ b) Qu c gia nh không th s d ng thu t i u ố ỏ ể ử ụ ế ố ư c) Thu quan danh nghĩa là thu tính trên giá tr SP cu i ế ế ị ố cùng d) qu c gia nh cũng dùng thu nh p kh u đ tr ...
— Xem thêm —
Bình luận